Länkstig

Monica Nordenfors

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D308
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Monica Nordenfors

Kompetensområden Barn och familj med utgångspunkt i barndomssociologin.

Barns delaktighet Socialt arbete med barn och familjer. Familjehem

Forskningsintresse/avslutade och pågående projekt Forskningsintresset berör ämnet barn och familj med utgångspunkt i barndomssociologin.

2001– 2005 Att växa upp med fostersyskon. En studie som handlar om familjehemsföräldrarnas barns upplevelser av att få ett fostersyskon. Materialet samlades in och bearbetades med hjälp av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder (enkät, fokusgrupper, diskussionsgrupper, individuella intervjuer).

2010 Delaktighet - På barns villkor? Uppdrag från Tryggare och Mänskligare Göteborg, Göteborgs centrala brottsförebyggande råd att skriva en forsknings-/kunskapsöversikt av studier kring hur barn (inom områden som har relevans för en kommuns ansvarsområden) görs delaktiga i frågor som berör barn.

2010-2011 Stöd till kvinnor med missbruk och deras barn vid en resursenhet för mödra- och barnhälsovården. En kvalitativ studie som handlar om det stöd som erbjuds vid denna enhet. Fokusgrupper med personal och individuella intervjuer med kvinnor som erhållit stöd.

2011-2012 Utredning, insats och resultat – ett aktionsforskningsprojekt om socialtjänstens arbete med barn, unga och deras familjer i Svaleby. En kvalitativ studie med syfte att studera de insatser som idag erbjuds, samt att utveckla verksamheten.

2014-2015

Kartläggning av unga omsorgsgivare.

En kvantitativ studie i syfte att öka kunskapen om, i vilken omfattning och på vilka sätt barn och unga ger stöd, vård och hjälp till personer som står dem nära. Studien är finansierad av Socialstyrelsen och utförs av forskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Barn och unga som utövar omsorg.

En intervjustudie med syftet att få fördjupad kunskap om hur unga kan uppleva att ge omsorg och hur det påverkar dem.

2017-2018

Små barn i familjehem och tidigt lärande.

Intervjustudie med syftet att öka kunskapen om små barn i familjehem och tidigt lärande. Studien bygger på intervjuer med familjehemsföräldrar och fokusgrupper med familjehemssekreterare/barnsekreterare.

Undervisning Undervisar sedan 2007 på grund-, magister- och masternivå, främst inom ämnen som vetenskaplig metod, barn- och familj och psykosocialt arbete. Undervisningen innefattar även handledning av uppsatser på C- och D-nivå.