Göteborgs universitet

Samverkan i forskning

Forskning i socialt arbete är många gånger kopplade till klient- och praktiknära verksamhetsfrågor, där samverkan och kunskapsutbyte mellan praktik och vetenskapssamhälle är centralt. Med forskningssamarbeten och kunskaper från våra studier kan vi bidra med att lösa samhällsutmaningar. Kontakta gärna våra forskare för samarbeten!

Kontakta våra forskare

Har du en forskningsidé? Är ni i behov av att genomföra en oberoende granskning eller analys? Eller kanske utbilda personal i kompetensutvecklingssyfte? Kontakta gärna våra forskare i någon av våra forskningsplattformar eller vår vice prefekt för mer information.

Navigate to video: Frida Petersson: Min forskning 2018
Video (2:17)
Frida Petersson: Min forskning 2018

Samverkansdoktorander formulerar forskningsfrågor utifrån verksamhetsbehov

Inom ramen för vår forskarutbildning och i samarbete med bland andra Göteborgs Stad, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Regionhälsan bedrivs ett antal avhandlingsprojekt som är nära kopplade till det sociala arbetets verksamhetsfält. Våra så kallade samverkansdoktorander är antagna till vår forskarutbildning men har en extern anställning utanför Göteborgs universitet. Gemensamt bedriver samverkansdoktorand, arbetsgivare och institutionen ett avhandlingsprojekt med nära koppling till det sociala arbetets praktik.

Exempel på avhandlingsprojekt som bedrivs av våra samverkansdoktorander:

  • "Funktionshinder och neurologisk sjukdom" - Daniel Ståhl, Sahlgrenska universitetsjukhuset
  • "Aspekter av social exkludering bland äldre i Sverige" - Hanna Mac Innes, Göteborgs Stad
  • "Sexualitet- och identitetsutveckling på internet i HBTQ+ gruppen inklusive effekter av gatekeeping fenomen", Siri Lindqvist, Regionhälsan

Vill du arbeta med en samverkansdoktorand?

Kontakta Frida Petersson, viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning
frida.peterson@socwork.gu.se

Forskning tillsammans med praktiken

Den statliga forskningsfinansiären FORTE:s tioåriga nationella program om tillämpad välfärdsforskning har resulterat i ett antal spännande forskningsprojekt för oss och vårt fält. Forskningsprogrammets syftar till att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och är en del av den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation.

Navigate to video: Samskapande forskning
Video (04:12)
Samskapande forskning
"Leaving Care" är ett av våra FORTE-finansierade projekt. En tvärvetenskaplig forskargrupp undersöker implementering och effekter av övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvården. Projektet bygger på samskapande forskning - en samarbetsprocess där målgruppen för forskningen tillsammans med forskare och yrkesverksamma verksamhetsutvecklare, socialsekreterare och familjebehandlare jobbar för att bygga en intervention som möter praktikens behov.

Forskarskolan för yrkesverksamma - en satsning av FORTE 

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en satsningen som Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) som beviljat medel för. Där samarbetar vi med flera andra lärosäten i Sverige för att bidra till ökad kompetens och en långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten. Forskningsprojekten inom forskarskolan bygger på en kollaboration mellan den yrkesverksamma doktoranden, arbetsgivare och våra forskare.

Idéburen röst i socionomutbildningen

RIO är ett nätverk som förenar personer från den idéburna sektorn. Sedan 2006 är det en aktiv plattform för att ge idéburna organisationer och deras brukare eller medlemmar en röst i socionomutbildningen. Nätverket identifierar relevanta forskningsfrågor och genom utbytet når vi ut med relevant kunskap från vår forskning.