Länkstig

Bedömningar och beslut om tvångsomhändertaganden av små barn

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Finansiär
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Kort beskrivning

Syftet med denna studie är att belysa vilka faktorer som blir avgörande för socialnämnden när de bedömer att en placering behövs men inte kan komma till stånd på frivillig väg och därför ansöker om vård för barn stöd av LVU. Specifikt fokus är på barn i åldrarna 0-3 år. Syftet är också att öka kunskapen om vad som ligger till grund för förvaltningsdomstolens beslut om att bevilja eller avslå socialnämndens ansökan om vård utanför hemmet.
De mer specifika frågeställningarna är;
-Vilka skäl anges vara avgörande för ett beslut om att barnets behov kan eller inte kan tillgodoses i hemmet?
-Hur bedöms föräldrars förmågor och potential att ta hand om sitt barn?
-Varifrån kommer informationen som ligger till grund för bedömningar och beslut gällande omhändertagande av små barn?