Länkstig

Charlotte Melander

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K206
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Charlotte Melander

Bakgrund Charlotte Melander har en doktorsexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet 2009, en internationell magisterexamen från Göteborgs universitet och en socionomexamen från Lunds universitet 1997.

Charlotte arbetade efter sin socionomexamen inom svensk socialtjänsts flyktingmottagning, ekonomiskt bistånd, inom barnavården samt med utvärdering av folkhälsoprojekt riktade mot utsatta grupper. Efter doktorandstudierna påbörjade hon sin lektorstjänst vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2010.

Forskningsintresse Charlottes huvudsakliga forskningsintresse är migrerade familjers livsvillkor och hennes studier har fokuserat på omsorg och socialt stöd inom migrerade familjer och deras utvidgade lokala och transnationella sociala nätverk. Hon har också studerat ungas omsorgsgivande i Sverige och mottagandet av ensamkommande barn utifrån både barnens och de professionellas perspektiv. Hennes senaste avslutade studie har fokuserat på föräldrars arrangerande av omsorg över landgränser. Sedan 2019 är hon involverad i två pågående studier om barns och ungas relationsskapande och upplevelser av tillhörighet lokalt och transnationellt efter återförening med sina föräldrar som först migrerade för att arbeta i Sverige från olika Öst- och Centraleuropeiska länder.

Uppdrag/nätverk På internationell nivå har Charlotte varit delaktig i det Nordiska forskarnätverket Nordic research network significant others finansierat av Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS) samt forskarnätverket Global childhoods, koordinerat av forskare vid pedagogiska institutionen Göteborgs universitet. På en nationell nivå är hon del i forskarnätverket Socialt arbete och migration finansierat av FORTE (2019–2021) och The Swedish Network for Family and Kinship Studies. Hon är också via tidigare FORTE finansierade nätverk knuten till nationella forskarnätverk med fokus på migrationsstudier och transnationalism och diaspora koordinerade av organisationer som IMER-förbundet, Nordisk Migration och institutionen för socialantropologi vid Stockholms universitet.

På en lokal nivå i Göteborgsområdet samordnar Charlotte nätverket MIOS - Migration, integration och socialt arbete. Nätverket består av en grupp av forskare vid Göteborgs universitet och Högskolan i Väst, universitetslärare och socialarbetare som är intresserade av att tillsammans utveckla kunskap om migration, integration och socialt arbete, MIOS. Hon är också knuten till en fakultetsgemensam centrumbildning CGM – Centrum för Global migration vid Göteborgs universitet.

Charlotte har sedan några år tillbaka också varit samordnare och lärarrepresentant i en referensgrupp för idéburna och ideella organisationer (RIO) vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Pågående projekt

  • Transnational childhoods: building of significant relationships among Polish and Romanian migrant children after reunification with parents in Sweden Under 2019-2021(22) arbetar Charlotte i två forskningsprojekt varav det första är finansierat av FORTE och leds av professor Ingrid Höjer vid institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Tillsammans med forskarkollegan Oksana Shmulyar Gréen från institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har Charlotte och Ingrid studerat hur barn och unga, som flyttat till Sverige för att förenas med sina föräldrar som först flyttade från Polen och Rumänien för att arbeta och försörja sin familj, skapar och omdefinierar relationer som upplevs som viktiga för dem både lokalt och transnationellt. Studien har använt kvalitativa metoder där intervjuer i flera steg med 18 ungdomar, kombinerade med visuella inslag som nätverkskartor, livslinjer, fotografier och målningar.
  • Where do I belong and who do I care about?: experiences of mobility, care and negotiation of belonging among children of East European EU workers' in Sweden, VR 2019–2021(23) I studien är Charlotte medforskare och Oksana Shmulyar Gréen, vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap GU projektledare. Studien fokuserar på hur barn och unga som förenats med eller flyttat tillsammans med sina föräldrar, som först migrerat för att arbeta i Sverige från olika Öst- och Centraleuropeiska länder, upplever och är medskapare av omsorgsrelationer och tillhörighet både lokalt och transnationellt. Det empiriska materialet är baserat på kvalitativa individuella intervjuer med 22 barn- och unga med inslag av visuella metoder samt av fokusgruppsintervjuer.

Avslutade projekt

  • Care-giving arrangements in the enlarged Europe: migrants’ parental strategies and the role of institutional context in Sweden, FORTE (2015-2018). I detta forskningsprojekt var Charlotte medforskare tillsammans med Oksana Shmulyar Gréen, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap GU och projektledare Ingrid Höjer, professor i socialt arbete Göteborgs universitet.
  • Unga omsorgsgivare i Sverige (2014–2016). I detta forskningsprojekt finansierat av Socialstyrelsen var Charlotte medforskare i en kvantitativ delstudie och kartläggning av unga 15-åringars omsorgsgivande i Sverige tillsammans med projektledare Monica Nordenfors och medforskare Kristian Daneback vid institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Tillsammans med Monica Nordenfors utförde Charlotte också en kvalitativ intervjustudie för att fördjupa förståelsen av ungas omsorgsgivande.
  • Ensamkommande barns och professionella aktörers perspektiv på mottagandet av ensamkommande barn i Göteborgsregionen. Charlotte var tillsammans med projektledare Live Stretmo medforskare i studien av mottagandet av ensamkommande barn i Göteborgsregionen. Arbetet med barnen och deras hälsa och välbefinnande följdes både genom Socialtjänstens personakter och Migrationsverkets akter kring asylärendet samt genom individuella och gruppintervjuer med barn och ungdomar och olika professionella aktörer. Charlotte arbetade halvtid som forskare i projektet från och med 1 juli 2011 till och med 31 december 2012. Forsknings- och utvecklingsprojektet finansierades av den Europeiska flyktingfonden och av GR-kommunerna. Projektägare var FoU i Väst och Göteborgsregionens kommunalförbund. Resultatet publicerades i en rapport svenska utgiven av FoU/GR 2013.
  • IPS – Immigrants, Police and Social Work (2010–2011). I detta europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Integrationsfonden 2010-07-01 - 2011-04-31 arbetade Charlotte som medforskare. Fem länder deltog och projektledare för den svenska delen var Jan Carle vid institutionen för sociologi vid Göteborgs universitet. Syftet med projektet var att bidra med kunskap till en effektiv utbildning av europeiska poliser och socialarbetare som arbetar inom en multikulturell kontext.
  • Akademisk avhandling: Inom transnationella och lokala sociala världar – Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier (2009). Syftet med studien var att beskriva och förstå hur utbytet av socialt stöd mellan svensksomaliska föräldrar och deras sociala nätverk sker, i och utanför Sverige. Syftet var också att beskriva och analysera deras strategier för att få arbete och försörjning i och utanför Sverige.

Undervisning Charlotte undervisar vid institutionen för socialt arbete på grund och avancerad nivå. Inriktningen på undervisningen är inom områden som socialt arbete och migration, antirasistiskt socialt arbete, ett transnationellt perspektiv på familj och socialt arbete, föräldraskap och barndom och vetenskapliga metoder. Charlotte handleder studentuppsatser på både grund-, master- och doktorandnivå.