Länkstig

Ingrid Höjer

Seniorforskare

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D372
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ingrid Höjer

Kompetensområde

Socialt arbete, social barnavård, ungdomar som lämnar dygnsvården, familjehemsvård, forskning om barn, familj och migration.

Uppdrag/Nätverk

 • Medlem i det internationella nätverket The International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Nätverket består av forskare från 16 olika länder.
 • Medlem i Nordiskt nätverk för forskning om unga som lämnar dygnsvården

Forskningsintresse

Min forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på social barnavård/vård i familjehem. Jag forskar även om barn, familj och migration.

Avslutade projekt

Medsökande i två forskningsprojekt:

 • Fosterfamiljens inre liv. Finansierat under 1997-1999 av FAS, dåvarande SFR. Projektledare var professor Margareta Bäck-Wiklund
 • Att växa upp med fostersyskon. Finansierat av Allmänna Barnhuset och FAS (Nuvarande FORTE) under tiden 2001 – 2004. Projektledare var professor Margareta Bäck-Wiklund.

Projektledare:

 • Barns bästa i främsta rummet? Hur uppmärksammas barns bästa i verkställighetsdomar? Studien startade 2002, och avslutades 2005. Studien finansierades av stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Från vård till vuxenliv. Pilotstudie som utförts tillsammans med universitetslektor Yvonne Sjöblom från Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2005 – 2006.
 • Familjehemsplacerad barn – vad betyder läskunnighet och läsvanor för deras framtida livschanser? 2005 – 2006.Arbetet med stuiden utförs av socionom Gia Killén.
 • Föräldraskap på avstånd. Föräldrars uppfattning om sitt föräldraskap då barnen är placerade i fosterhem.Finansierat av Allmänna Barnhuset. Ca 30 % i ett år. Forskare i Norge och England gör parallell studie, kontinuerligt samarbete sker. 2006- 2007
 • Vad hände sen? Familjekontakter och vuxenstöd balnd unga som lämnar familjehem och HVB-hem – en uppföljning. Finansierat av Allmänna Barnhuset 2006-2007. Ca 20% i ett år. Tillsammans med Yvonne Sjöblom, Stockholms universitet
 • Livet efter vården. Om unga som lämnar socialtjänstens dygnsvård. 2008 - 2011. Finansierat av FAS (Nuvarande FORTE), utförts tillsammans med Yvonne Sjöblom, Stockholms universitet.
 • Stöd till kvinnor med missbruksproblematik och deras barn vid en resursenhet för mödra- och barnhälsovård i Göteborg 2011 – 2012 (tillsammans med Monica Nordenfors. Finansierat av Systembolagets råd för alkoholforskning, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Sjukvårdsförvaltningen i Göteborg).
 • Skolprestationer och utbildningssituation för barn och ungdomar placerade i familjehem eller på institution.Finansierat av FORTE. Bidragsperiod 2013 – 2016
 • Vårdnadsöverflyttning för barn och unga i familjehem. Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Bidragsperiod 2014-01-01 – 2015-12-31
 • Young People from a Public Care Background: Pathways to education in Europe. 2008 – 2011. Finansierat av EU, sjunde ramprogrammet. England, Spanien, Ungern, Danmark, Sverige. Koordinatorer: Professor Sonia Jackson, dr. Claire Cameron, Thomas Coram Research Unit, London. Svensk koordinator för projektet
 • Ett gränslöst föräldraskap i det utvidgade Europa: migrerande föräldrars strategier för omsorg på distans och dess institutionella förutsättningar i Sverige. Projektledare. Finansierat av FORTE. Bidragsperiod 2015 – 2018.
 • Små barn i familjehemsvård och tidigt lärande. Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projektledare. Bidragsperiod 2017 – 2018
 • Familjehemsföräldrars kontakt med unga efter att vården avslutats. Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Projektledare. Bidragsperiod 2019 – 2020

Pågående projekt

 • Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien. Finansierat av FORTE
 • Bedömningar och beslut om tvångsomhändertaganden av små barn. Medsökande. PI Elin Hultman. Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Bidragsperiod 2021 – 2022.
 • Home and (dis)continuity Foster care for children with migrant background (HoMi). Finansierat av Norges forskningråd: NORCE, Högskolan på Vestlandet, HVL. PI professor Milfrid Tonheim. Bidragsperiod 2020 – 2025
 • Kampen för att bli vuxen: unga som lämnar samhällsvård och deras väg till bostad, utbildning och försörjning. Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. PI Zulmir Becevic. Bidragsperiod 2022-01-01 – 2022-12-31.

Undervisning Ingrid Höjer undervisar på grund-, avancerad- och forskarnivå.