Bild
Händer i olika färger och pappersmaterial hålls runt en jordglob
Foto: iStock
Länkstig

Hem och (dis)kontinuitet: Familjehem för barn med migrationsbakgrund (HoMi)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

HoMi är ett forskningsprojekt med fokus på familjehemsvård för placerade barn med migrationsbakgrund. Syftet med projektet är att få kunskap om vad som kan bidra till en god familjehemsvård för barn med migrationsbakgrund, anpassad efter placerade barns behov och familjehemmens förutsättningar.

Bakgrund

Som en följd av globalisering och ökad migration ökar också antalet barn med migrationsbakgrund som placeras i familjehem i många europeiska länder. Samtidigt saknas kunskap om de specifika behov dessa barn kan ha.
 

Målet med projektet

Den kunskap vi får genom projektet önskar vi dela med oss av till socialtjänsten och till politiker och andra som arbetar med lagstiftning och riktlinjer gällande placeringar av barn i familjehem.

Tre delstudier

I projektet studeras policydokument men också erfarenheter och synpunkter från beslutsfattare, socialarbetare, familjehemsföräldrar samt barn och unga med migrationsbakgrund som är eller har varit placerade i familjehem, för att erhålla kunskap om vad som kan bidra till en god familjehemsvård anpassad efter placerade barns och ungas behov.

Forskningsprojektet består av tre delstudier.

Del 1: Här studeras dokument av betydelse för familjehemsvård för barn med migrationsbakgrund i Norge, Sverige, Danmark, England, Irland och Skottland.

Del 2: I denna del intervjuas socialarbetare och unga som tidigare varit placerade i familjehem, om deras erfarenheter av vad som är viktigt att tänka på vid placeringar i familjehem av barn med migrationsbakgrund.

Del 3: I denna delstudie intervjuas barn och familjehemsföräldrar. Fokus är här på vad som kan bidra till en känsla av att höra till – att känna sig ”hemma”.

Projektägare och samarbetspartners

Projektet leds av NORCE Research (Norge), projektledare är professor Milfrid Tonheim. Forskningshuvudman för projektet i Sverige är Göteborgs universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. Andra involverade institutioner är Linnéuniversitetet (Sverige) och Högskolen på Vestlandet (Norge). Projektet pågår mellan 2021 och 2025. 

Projektet är finansierat av Norges Forskningsråd.