Länkstig

Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4030000
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för Socialt arbete

Finansiär
FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Kort beskrivning

I ett mobilt Europa är det viktigt att förstå barns och ungas upplevelser när de själva eller deras föräldrar migrerar till ett annat land. Syftet med forskningsprojektet är att utforska hur migrerade barn och ungdomar från Polen och Rumänien, som har återförenats med sina föräldrar i Sverige, omdefinierar och skapar för dem viktiga sociala relationer inom lokala och transnationella sociala sammanhang. I studien genomför vi intervjuer vid två tillfällen med 25 barn och unga som vid ankomsten till Sverige var mellan 10 och 18 år. I intervjuerna med de unga använder vi också nätverkskartor, livs-linjer samt bildmaterial för att fånga barnens skapande av relationer och tillhörighet i olika sociala sammanhang. Vid intervjutillfället skall barn och unga ha varit återförenade med sina föräldrar i minst ett år.

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att utforska hur migrerade barn och ungdomar från Polen och Rumänien, som har återförenats med sina föräldrar i Sverige, omdefinierar och skapar för dem viktiga sociala relationer inom lokala och transnationella sociala sammanhang.

Forskningsfrågor

  • Hur inverkar föräldrarnas och barnens egen migration på barnens och ungdomarnas skapande av meningsfulla relationer inom familjen och i det vidare samhället?
  • Hur och med vem skapar barnen och ungdomarna relationer lokalt och över transnationella gränser efter återföreningen med föräldern/föräldrarna i Sverige?
  • Inom vilka fysiska och virtuella platser och sociala sammanhang bygger barnen och ungdomarna relationer baserade på kärlek, omsorg och solidaritet?
  • Hur inverkar interaktionen mellan ålder, kön, klass och etnicitet på barnens och ungdomarnas relationsskapande sociala praktiker lokalt och över transnationella gränser?

Genomförande

I studien genomför vi intervjuer vid två tillfällen med 25 barn och unga som var mellan 10 och 18 år vid ankomsten till Sverige. I samtalen med barnen och de unga används också nätverkskartor, livs-linjer samt bildmaterial, för att fånga barnens och de ungas skapande av relationer och tillhörighet i olika sociala sammanhang. Vid intervjutillfället skall barn och unga ha varit återförenade med sina föräldrar i minst ett år.

Kontakt

Ingrid Höjer
Professor

ingrid.hojer@socwork.gu.se
031-786 1568