Göteborgs universitet
Bild
Forskningsområde 2
Länkstig

Ansvarig forskare (RA-ledare)

Professor David Langlet, Juridiska Institutionen.


Utmaningar

Vattenbruk omgärdas av en mängd regelverk och administrativa strukturer och förfaranden i syfte att skydda eller främja olika intressen. I många fall har dessa inte utvecklats specifikt för vattenbruk eller i alla fall inte anpassats till teknisk och annan utveckling inom vattenbruksområdet och brister i effektivitet och ändamålsenlighet. Det skapar i många fall en situation där rättsliga strukturer riskerar att få en hämmande snarare än pådrivande effekt för en hållbar vattenbruksproduktion.

Ett expanderande och hållbart vattenbruk har svårt att utvecklas utan bra metoder för att identifiera   lämpliga platser för vattenbruksanläggningar, utifrån ekologiska såväl som sociala faktorer, och för att utforma dem på ett sätt som minimerar störningar och ökar förutsättningarna för social acceptans.
 

Mål

  • Att sammanställa relevanta rättsakter och regelverk som påverkar vattenbruket och analysera eventuella överlapp, konflikter, luckor och oklarheter i dessa och i deras tillämpning på representativa modellfall.
  • Att utveckla rekommendationer för aktörer inom näringen, forskningen och politiken för hur identifierade konflikter och oklarheter kan hanteras eller åtgärdas.
  • Att utveckla metoder för platsval baserade på rumslig modellering, bästa tillgängliga vetenskapliga information och deltagande av intressenter för att optimera alla aspekter av ”carrying capacity”.
  • Att med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt utveckla metoder för deltagande design, medskapande kunskap bland intressenter och designkriterier för fysisk planering i vattenbruksutveckling.

Resultat

  • en rapport om rättsliga och administrativa hinder för ett hållbart vattenbruk i Sverige som bland annat presenterats i riksdagen och använts som utgångspunkt för en pågående översyn och förenkling av svensk vattenbruksreglering.
  • design och testning av etiska metoder för att skydda musselodlingar mot ekonomiska förluster till följd av fågelangrepp;
  • samarbete kring uppbyggnad av hållbart vattenbruk I Kenya.

 

Deltagande forskare

Professor David Langlet, juridiska inst.
P
rofessor Mats Lindegarth, inst. för marina vetenskaper
Professor Maria Nyström Reuterswärd, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
 
Forskningsingenjör Bengt Liljeblad, inst. för geovetenskaper
SWEMARC-doktorand Jonas Kyrönviita (f.d. Nilsson), juridiska inst.

Forskningsingenjör Per Bergström, inst. för marina vetenskaper
Forskningsassistent Anothai Ekelund, inst. för marina vetenskaper.
Postdoktor Evan Durland inst. för marina vetenskaper