Bild
Doktorandprojektet handlar bland annat om regleringar som styr det svenska vattenbruket
Foto: Johan Wingborg, Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Förvaltning av hållbara näringar - en studie om styrningen av den svenska vattenbruksnäringen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2022
Projektägare
SWEMARC

Kort beskrivning

Mitt projekt inom SWEMARC görs inom ramen för forskarutbildning inom offentlig rätt och ska resultera i en avhandling. Avhandlingen tar sitt avstamp i den svenska vattenbruksnäringen och de möjligheter och utmaningar som näringen står inför. Utformningen av den svenska regleringen har pekats ut som en orsak till näringens bristande utveckling. Samtidigt är aspekter av vattenbruket problematiska eller riskfyllda, varför det är nödvändigt att etablera en förvaltning som bidrar till en hållbar utveckling av vattenbruk.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att utifrån ett verksamhetsperspektiv undersöka funktionaliteten i den reglering som styr det svenska vattenbruket. Undersökning av regleringsfunktionaliteten avser, förutom undersökning av regleringen som sådan, även offentliga aktörers inverkan på regleringens funktion. Vattenbruk innefattar all form av odling av organismer i vatten. Avhandlingen är dock begränsad till frågor rörande fiskodling för livsmedelsändamål.