Göteborgs universitet
Bild
Forskningsområde 6
Länkstig

Ansvarig forskare (RA-ledare)

Dr John Armbrecht, Universitetslektor, biträdande, Företagsekonomiska institutionen.

Utmaningar

Vattenbruk påverkar lokalbefolkningen fysiskt och psykologiskt. För att förstå och beskriva effekterna av vattenbruk ur ett helhetsperspektiv inkluderande miljö, ekonomi och sociala effekter, behöver olika typer av vattenbruk studeras ur samhällets perspektiv. Vi fokuserar på utmaningen att förstå människors attityder och uppfattningar, d.v.s. vad tycker människor om vattenbruk (dvs. produktionen) och hur uppfattar de odlade produkter? Vilka är de främsta drivkrafterna för lokalbefolkningens attityder och uppfattningar? Är uppfattningar baserade på rätt och tillräcklig information och kunskap om produkten och produktionen? Samt: vilken effekt har information på lokalbefolkningens attityder?

 

Mål

1. Förstå faktorer som påverkar människors attityder till vattenbruk.

2. Förstå om attityder och uppfattningar baseras på tillräcklig information och kunskap.

3. Beskriva och analysera effekterna av olika typer av vattenbruk för att förstå hur de påverkar människors attityder.

Resultat

Människors motstånd mot vattenbruk samt produkter därifrån är betydelsefulla för branschens framtida utveckling. Detta forskningsområde bidrar med en djupare förståelse för vad människor tycker om vattenbruk i termer av 1) miljöpåverkan t.ex. användning av antibiotika och försurning, 2) ekonomiska effekter som skapande av nya arbetstillfällen och 3) sociokulturella effekter. Ett brett angreppssätt som inkluderar samtliga hållbarhetsdimensioner underlättar för välbalanserade och hållbara politiska beslut, som är viktiga för en positiv samhällsutveckling. Kunskap om hur vattenbruk möjliggör också utveckling och etablering av odlingstekniker som ger säker mat och har lokalt stöd.
 

Deltagande forskare

Universitetslektor biträdande John Armbrecht, Företagsekonomiska institutionen
Universitetslektor Erik Lundberg, Företagsekonomiska institutionen
Prof Kåre Skallerud, School of Business and Economics, UiT, Norge
Prof Maria Nyström Reuterswärd, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
 
Prof Mats Lindegart, inst. för marina vetenskaper

Projekt inom forskningsområdet