Göteborgs universitet
Bild
studenter på samtalar
Länkstig

Kunskaper inom humaniora behövs

Kunskaper från det humanistiska vetenskapsområdet är nödvändiga inom i stort sett alla professioner idag.

Humanisten är platsen för frågor som rör mänskliga existensvillkor. Här utforskas verkligheten med hjälp av de fotspår vi människor lämnar efter oss i form av språk, texter, musik, vårt sätt att tänka och hur vi ser på världen vi lever i.

Humanistisk utbildning och forskning fokuserar på människans plats i samhällsutvecklingen och här är artificiell intelligens, digitalisering, kulturarv, historiska perspektiv och kommunikation självklara områden.

Genom att studera humaniora får du fördjupade kunskaper inom ett visst humanistisk ämnesområde. Oavsett vilket eller vilka humanistiska ämnen du läser får du dessutom med dig en lång rad mer generella färdigheter och förmågor som är centrala och användbara i en rad olika yrken och verksamheter, inte bara inom ett visst ämne. Det handlar både om kognitiva, analytiska och kritiska förmågor och språkliga och kommunikativa förmågor.

Många av de färdigheter och förmågor vi listar nedan tränar du upp, direkt eller indirekt, genom olika undervisnings- och examinationsformer. Sammantaget ger de dig en gedigen grund att stå på, oavsett vilken form av arbete du kommer att ägna dig åt.

 

Förmågor
Vanliga arbetsformer under studietiden Förmågor som ofta efterfrågas i jobbannonser
Lägga upp delar av studierna på egen hand, ta ansvar för när, var och hur du studerar. Vilja och förmåga att ta ansvar. Självständighet och initiativförmåga samt planerings- och organisationsförmåga. Förmåga att jobba mot en deadline/inom tydliga tidsramar.
Lösa problem och uppgifter, tolka, kritiskt bedöma, vända och vrida på olika frågor, koppla teori till praktisk erfarenhet. Problemlösningsförmåga och kreativitet. Analytisk förmåga samt kritiskt tänkande. God kommunikationsförmåga.
Formulera kunskaper, tankar och argument i kortare och längre texter. Göra skriftliga och muntliga redovisningar. Läsa ytterligare ett språk. Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift. Goda datakunskaper samt språkkunskaper.
Söka, värdera och bearbeta information såväl i kurslitteratur som i sökmotorer och databaser. Diskutera och förklara för andra vad du läst eller kommit fram till. Vilja och förmåga att ta till sig ny kunskap.
Samarbeta med olika människor i gruppuppgifter och möta människor med olika bakgrund. Studera utomlands eller vara värd för en utländsk student. Samarbetsförmåga samt social kompetens och ledarskapsförmåga.
Bild
studenter genre

Efter avslutade studier

Här är tips på hur du kan uttrycka de kompetenser och färdigheter som studier i humaniora och språk leder till.

Jag är bra på att …

 • Söka relevant information och kunskap
 • Arbeta med och värdera olika former av information och kunskap
 • Hantera omfattande material
 • Analysera komplexa, mångdimensionella och kanske motsägelsefulla fenomen och texter
 • Utföra kvalificerat tolkningsarbete
 • Se helheter
 • Se detaljer
 • Växla perspektiv
 • Lyfta fram bakomliggande och kanske dolda faktorer
 • Problematisera det som verkar oproblematiskt
 • Identifiera problem och bidra med lösningsförslag
 • Arbeta systematiskt utifrån väl motiverade metoder och teorier
 • Tänka självständigt, kritiskt och logiskt
 • Argumentera och dra välgrundade slutsatser
 • Presentera komplexa företeelser på ett tillgängligt sätt
 • Uttrycka mig väl i tal och skrift, i olika sammanhang och i olika genrer
 • Samarbeta med andra människor, i olika former och i olika syften

Jag är en …

 • God lyssnare
 • God talare
 • God diskussionspartner
 • God samtalsledare

Jag kan …

 • Läsa och analysera avancerad texter
 • Skriva såväl beskrivande som analyserande texter
 • Skriva välgrundade rapporter
 • Skriva sammanfattande PM
 • Göra muntliga presentationer
 • Ringa in och formulera relevanta problem
 • Utföra research
 • Arbeta mål- och resultatinriktat
 • Utföra uppgifter inom givna tidsramar
 • Planera
 • Organisera
 • Prioritera
 • Ta initiativ

Jag är …

 • Engagerad
 • Kreativ
 • Flexibel
 • Strukturerad
 • Välorganiserad
 • Självständig
 • Analytisk
 • Välutbildad