Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hans Landqvist

Universitetslektor

Institutionen för svenska
språket
Fax
031-786 46 30
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F325
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Hans Landqvist

Universitetslektor, Docent

Jag har avlagt ämneslärarexamen (1983), licentiatexamen (1996) och doktorsexamen (2000) vid Göteborgs universitet. År 2004 utnämndes jag till oavlönad docent i svenska språket vid Vaasan yliopisto/Vasa universitet och till oavlönad docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

Jag har arbetat som lärare på grundskolans högstadium och som svensk utlandslektor vid Turun yliopisto/Åbo universitet. Sedan 2003 är jag anställd som universitetslektor med tillsvidareförordnande vid Göteborgs universitet.

Forskning

Både min licentiatuppsats och min doktorsavhandling handlar om juridiskt fackspråk, närmare bestämt olika aspekter på nutida svenskt författningsspråk i Sverige och i Finland. Jag bedriver forskning inom områdena fackspråklig kommunikation, lexikologi och lexikografi, terminologivetenskap, textvetenskap samt översättningsvetenskap.

Jag är främst engagerad i verksamheten inom institutionens forskningsprofilområde Text och kontext. Jag är även aktiv inom profilområdet Lexikologi, lexikografi och fraseologi samt profilområdet Flerspråkighet och Svenska som andraspråk.

Pågående forskningsprojekt

Svenska Akademiens samtidsordböcker En del av min arbetstid är jag verksam vid den enhet vid institutionen som utarbetar Svenska Akademiens ordlista, SAOL, och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, SO. Jag är en av redaktörerna för den kommande andra upplagan av SO.

Finansiär: Svenska Akademien Projektets hemsida hittar du här.

Termer i tid – tidens termer I projektet Termer i tid – tidens termer samarbetar jag med Saga Bendegard (Uppsala universitet), Sanna Heittola (Vasa universitet), Niina Nissilä (Vasa universitet) och Nina Pilke (Vasa universitet). Projektet ska generera ny kunskap om mekanismerna bakom terminologiska processer och om det termreglerande arbetet i Sverige samt skapa en ökad förståelse för betydelsen av terminologiskt arbete och fackspråkligt förankrade språkliga resurser. I förlängningen kan projektet också ge underlag för förslag på hur terminologiskt arbete kan bedrivas för bästa möjliga effekt med tanke på hur termer etableras, regleras och används.

Finansiärer: bidrag från Aktiastiftelsen i Vasa, Kulturfonden Finland–Sverige, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVAH), Letterstedtska föreningen, Stiftelsen Erik Wellanders fond, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Svenska på latinsk grund. De första juridiska handböckerna på svenska Inom projektet Svenska på latinsk grund. De första juridiska handböckerna på svenska undersöker jag, tillsammans med Lena Rogström (Göteborgs universitet), de två första juridiska handböckerna på svenska som är skrivna av Clas Rålamb (1674) respektive Claudius Kloot (1676). Handböckerna studeras ur lexikala-lexikografiska och textvetenskapliga perspektiv.

Finansiärer: bidrag från donationsfonderna för lärares resor och forskning vid Göteborgs universitet, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)

Läs rapporten Kunskapsorganisation, materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg i OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ (1674) och Then Swenska Lagfarenheetz Spegel (1676)

Språk, samhälle och skönlitteratur Inom projektet Språk, samhälle och skönlitteratur studeras prosaverk från Sverige och Finland utifrån språkvetenskapliga perspektiv. Tillsammans med Siv Björklund (Åbo Akademi) och Sofia Tingsell (Göteborgs universitet/Språkrådet) utvecklar jag verktyg för analys av språkmöten, flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur där svenska är huvudspråk men också andra språk uppträder.

Finansiärer: bidrag från Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, donationsfonderna för lärares resor och forskning vid Göteborgs universitet

Läs boken Språkmöten i skönlitteratur – Perspektiv på litterär flerspråkighet

Avslutade forskningsprojekt

Det svenska ordförrådets utveckling 1800–2000 (ORDAT) Projektets syfte var att kartlägga förändringarna i det svenska ordförrådet under de senaste tvåhundra åren inom ett antal huvudområden. Dessa var de främmande språkens allmänna bidrag till utvecklingen av det svenska ordförrådet, betydelseförändringar, utvecklingslinjer inom ordbildningen, utvecklingslinjer inom den lexikala syntaxen, (förändringar av) ordfrekvenser samt lexikal utveckling inom några utvalda fackspråk.

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (RJ) Projektets hemsida hittar du här.

Projektets samtliga rapporter hittar du här. Läs rapporten Abolition, militärmål, rusdryck och kåkfarare. Studier i ett svenskt juridiskt ordförråd 1800-2000

Oikeuskieli ja säädöstieto. Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta – Rättsspråk och författningsinformation. Den finskspråkiga lagboken 250 år Projektets syfte var dels att producera en översikt av hur de båda nationalspråken finska och svenska har använts och används i juridiska sammanhang i Finland från mitten av sjuttonhundratalet och framåt, dels att ge en översikt av hur rättslig information har meddelats och meddelas i Finland.

Finansiär: Suomen Lakimiesyhdistys/Finlands juristförbund Läs mer om boken Oikeuskieli ja säädöstieto. Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta – Rättsspråk och författningsinformation. Den finskspråkiga lagboken 250 år (på finska)

Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt Projektets syfte var att producera en översikt av svenskans användning i juridiska sammanhang i Finland från äldsta tider till nutid. Bland annat redovisas delstudier om olika sorters juridiska texter, språkvårdens arbete med juridikens språk, översättning av författningstexter samt utbildningen av jurister i Finland. I många fall görs jämförelser med förhållanden i Sverige.

Finansiärer: bidrag från Juridiska Föreningen i Finland (JF), Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning (NAF), Otto A. Malms donationsfond, Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska Samfundet (SÖS), Österbottens högskolestiftelse

Läs mer om boken Juridik på svenska i Finland. Perspektiv på språk och rätt

Forskarnätverket Termer och terminologisering i svenskt fackspråk Nätverkets syfte var att lägga grunden för en mer samordnad och intensifierad forskning om svenskt fackspråk, att initiera och bedriva forskning för att fylla kunskapsluckor samt att sprida forskningsresultaten såväl inom som utanför den akademiska världen.

Finansiär: bidrag till forskningsinitiering från Riksbanken Jubileumsfond (RJ) Nätverkets hemsida hittar du här.

Undervisning och handledning

Jag undervisar inom institutionens språkkonsultprogram, olika lärarutbildningar och humanistiska fakultetens översättarprogram samt i olika sammanhang inom och utom Göteborgs universitet. Tre exempel på utbildningar vid Göteborgs universitet inom vilka jag medverkar regelbundet är juristprogrammet, masterprogrammet i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi och receptarieprogrammet.

Jag undervisar främst inom områdena fackspråklig kommunikation, språkstruktur samt textproduktion och textanalys. Jag handleder och examinerar uppsatser och examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå inom i första hand områdena fackspråklig kommunikation, textvetenskap samt översättningsvetenskap. Jag har ansvar för moment inom kurser, delkurser inom kurser och hela kurser inom utbildningar.

På forskarutbildningsnivå har jag varit handledare för licentianderna Geertrui Hofman (germanska språk/nordiska språk, Gents universitet) och Eva Olsson (humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet) liksom för doktoranderna Ulrika Magnusson (nordiska språk/svenska som andraspråk, GU), Inga-Lill Grahn (nordiska språk, GU), Lotta Olvegård (humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, GU) och Malin Sandberg (nordiska språk, GU).

Tillsammans med fil. dr Karin Helgesson, Göteborgs universitet, och professor Outi Paloposki, Turun yliopisto/Åbo universitet, är jag handledare för doktoranden Anja Allwood (nordiska språk, GU).

Avslutade pedagogisk-didaktiska projekt

Ämnesdidaktisk högskolepedagogik vid Göteborgs universitet Projektet resulterade i ett förslag till kursplaner för didaktiskt inriktade högskolepedagogiska kurser, tänkta som ett komplement till det övriga utbudet av högskolepedagogiska kurser vid GU.

Finansiär: Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid Göteborgs universitet Läs mer om projektet Ämnesdidaktisk högskolepedagogik

Text och kontext. Forskningsbaserat läromedel i textanalys Projektet resulterade i en antologi, där forskare presenterar olika metoder för att analysera texter av olika slag och visar vilka forskningsfrågor som de valda metoderna kan ge svar på. De analyserade texterna hör hemma i olika sammanhang – kontexter. Forskarna presenterar undersökningar ”från ax till limpa”, och fokus ligger på fem övergripande områden i fråga om textanalys: retorisk analys, skriftbruksansatser, kritiska ansatser, multimodala ansatser och automatiska analyser av text.

Finansiär: bidrag från Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet Läs mer om boken Text och kontext. Perspektiv på textanalys

Samverkan

Mitt intresse för samverkan är stort, och det tar sig olika uttryck. Jag samarbetar med kollegor vid andra lärosäten, särskilt kollegor i Finland, och jag utvecklar olika utbildningar med inriktning på skrivna texter för företag, myndigheter och organisationer i Sverige.

I olika sammanhang är jag engagerad som gästföreläsare, t.ex. juristutbildningen vid Helsingfors universitet och juristutbildningen vid Åbo universitet. Jag deltar med föredrag i olika sammanhang, t.ex. Bokmässan i Göteborg och Hugo Bergroth-sällskapet i Helsingfors, och jag bidrar med populärvetenskapliga artiklar i t.ex. Svenskläraren och Språkbruk.

Sedan 2018 är jag representant för Göteborgs universitet i Språkrådets nätverk av kontaktpersoner i klarspråksfrågor.

Administration och uppdrag

Som anställd vid institutionen har jag haft ansvar för olika administrativa uppgifter i anslutning till mitt arbete och varit engagerad i olika arbetsgrupper vid och utanför institutionen. Därtill har jag varit medlem av olika redaktionskommittéer.

På fakultetsnivå har jag varit kursföreståndare för humanistiska fakultetens facköversättarutbildning samt tillförordnad kursföreståndare respektive biträdande programkoordinator för fakultetens översättarprogram. Sedan 2011 är jag institutionens representant i programrådet för översättarprogrammet.

På universitetsnivå har jag, mellan 2013 och 2015, varit lärarrepresentant i enhetsrådet för PIL-enheten (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) inom Göteborgs universitet.

Jag fungerar regelbundet som granskare/sakkunnig i olika sammanhang. Det är fråga om manus till vetenskapliga tidskrifter som Språk och stil, Folkmålsstudier och Sakprosa, konferensvolymer och liknande, ansökningar om anställning som doktorand inom forskarutbildningsämnena nordiska språk och humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, manus till doktorsavhandlingar och färdiga doktorsavhandlingar, ansökningar om anställning respektive befordran vid högskolor och universitet.

Sedan 2016 är jag medlem av refereepoolen för serien VAKKI Publications, som utges av Viestinnän tutkijayhdistys VAKKI r.y. –VAKKI Föreningen för kommunikationsforskning r.f. – VAKKI Communication Research Association. Perioden 2018–2021 är jag internationell medlem i redaktionen för tidskriften MikaEL. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu, som ges ut av The Finnish Association of Translators and Interpreters (SKTL).