Länkstig

Hans Landqvist

Professor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Hans Landqvist

https://orcid.org/0000-0001-9084-2196

Utbildning och anställningar

Jag har avlagt ämneslärarexamen (1983), licentiatexamen (1996) och doktorsexamen (2000) vid Göteborgs universitet. År 2004 utnämndes jag till oavlönad docent i svenska språket vid Vaasan yliopisto/Vasa universitet och till oavlönad docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

Jag har arbetat som lärare på grundskolans högstadium (1983–1988) och som svensk utlandslektor vid Turun yliopisto/Åbo universitet (1988–1993). Sedan höstterminen 1993 har jag varit anställd vid Göteborgs universitet:

 • vikarierande högskolelektor, doktorand med doktorandtjänst och universitetslektor med tidsbegränsade förordnanden (1993–2002)
 • tillsvidareanställd universitetslektor (2003–2021)
 • professor i svenska språket (sedan 2021).

Under kortare perioder, från år 2000 och framåt, har jag varit gästlärare vid Gents universitet, Helsingfors universitet, Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder, Vasa universitet och Åbo universitet.

Forskningsområden

Jag forskar om skriftburna texter, användningen av sådana texter i aktuella kontexter samt möjligheter och utmaningar som ”textanvändare” kan möta. Jag intresserar mig för

 • texter som helheter och aspekter på texter, t.ex. mönster för olika genrer respektive ordförråd och facktermer i medicinska texter
 • nutida texter och äldre texter, t.ex. svenska författningstexter från 2000-talet och juridiska handböcker från 1600-talet
 • sakprosatexter och skönlitterära texter, där de senare är nutida romaner i vilka författare vill skildra ett Sverige som inte är enspråkigt svenskt
 • texter tillkomna i Sverige och texter tillkomna i Finland, där de senare är såväl originaltexter på svenska som översättningar från finska.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt (i urval)

Undervisning, pedagogiskt-didaktiskt utvecklingsarbete och handledning

Jag undervisar inom fristående kurser i svenska, inom institutionens språkkonsultprogram, inom olika lärarutbildningar och humanistiska fakultetens översättarprogram samt i olika sammanhang inom och utom Göteborgs universitet. Mestadels gör jag mina insatser inom områdena fackspråklig kommunikation, språkstruktur, textproduktion och textanalys samt översättningsvetenskap. Jag har ansvar för moment inom kurser, delkurser inom kurser och hela kurser inom utbildningar: planering, undervisning, handledning, examination, utvärdering och kursutveckling. Jag har deltagit i följande pedagogisk-didaktiska projekt:

På forskarutbildningsnivå har jag, tillsammans med olika kollegor, varit handledare för licentianderna Geertrui Hofman (germanska språk/nordiska språk, Gents universitet) och Eva Olsson (humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet) liksom för doktoranderna Ulrika Magnusson (nordiska språk/svenska som andraspråk, GU), Inga-Lill Grahn (nordiska språk, GU), Lotta Olvegård (humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, GU) och Malin Sandberg (nordiska språk, GU). Vissa av handledningsuppdragen har gällt licentiandens/doktorandens hela utbildning medan andra har gällt delar av utbildningen.

Tillsammans med fil. dr Karin Helgesson, Göteborgs universitet, och professor Outi Paloposki, Turun yliopisto/Åbo universitet, är jag för närvarande handledare för doktoranden Anja Allwood (nordiska språk, GU).

Samverkan, administration och uppdrag

Mitt intresse för samverkan tar sig olika uttryck. Jag samarbetar med kollegor vid andra lärosäten, särskilt kollegor i Finland, och jag utvecklar olika utbildningar med inriktning på skrivna texter för företag, myndigheter och organisationer i Sverige. I olika sammanhang är jag engagerad som populärvetenskaplig föreläsare och jag bidrar med sådana texter till olika publikationer. Sedan 2018 är jag representant för Göteborgs universitet i Språkrådets nätverk för kontaktpersoner i klarspråksfrågor inom statliga myndigheter.

Som anställd vid institutionen har jag haft ansvar för olika administrativa uppgifter i anslutning till mitt arbete och varit engagerad i olika arbetsgrupper vid och utanför institutionen. För närvarande är jag representant för forskningsprofilen Lexikologi, lexikografi och fraseologi i institutionens forskarkommitté. Sedan 2022 ingår jag i styrelsen för Meijerbergs institut för svensk ordforskning. På fakultetsnivå har jag varit kursföreståndare för humanistiska fakultetens facköversättarutbildning samt tillförordnad kursföreståndare respektive biträdande programkoordinator för fakultetens översättarprogram. Sedan 2011 är jag institutionens representant i programrådet för översättarprogrammet. På universitetsnivå var jag perioden 2013–2015 lärarrepresentant i enhetsrådet för PIL-enheten (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) inom Göteborgs universitet.

Sedan 2016 är jag medlem av refereepoolen för den finländska publikationsserien VAKKI Publications. År 2021 inleddes min andra treårsperiod som internationell medlem i redaktionen för den finländska tidskriften MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu – Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies. Sedan 2023 ingår jag i "scientific board" för den internationella tidskriften Terminology Science & Research/Terminologie: Science et Recerche.

Jag fullgör regelbundet uppdrag som granskare/sakkunnig i olika sammanhang:

 • artikelmanus till tidskrifter, t.ex. Folkmålsstudier (Finland), Lexikos (Sydafrika), Sakprosa (Norge), Språk och stil (Sverige) och Studi Germanici (Italien).
 • abstract till konferenspresentationer respektive artikelmanus till proceedings från konferenser inom konferensserier, t.ex. Svenskans beskrivning, Svenskan i Finland, Svenska språkets historia och ASLA – Association suédoise de linguistique appliquée/Svenska föreningen för tillämpad språkforskning
 • recensioner av vetenskapliga arbeten, t.ex. Hermes (Danmark), LexicoNordica (Norden), LSP & Professional communication (Danmark) samt Språk och stil (Sverige)
 • ansökningar om anställning som doktorand inom forskarutbildningsämnena nordiska språk och humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • manus till doktorsavhandlingar (hittills förhandsgranskare av avhandlingsmanus inom examensämnena finska respektive översättningsvetenskap vid finländska universitet)
 • färdiga doktorsavhandlingar (hittills medlem av betygsnämnder inom examensämnena engelska, humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, japanska, nordiska språk, pedagogik, svenska som andraspråk samt ämnesdidaktik med inriktning mot svenskämnet vid svenska universitet)
 • ansökningar om anställning som universitetslektor respektive befordran till docent (Sverige, Finland).