Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Inga-Lill Grahn

Universitetslektor

Institutionen för svenska
språket
Telefon
Fax
031-786 45 48
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G316
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Inga-Lill Grahn

Examen: Filosofie doktor i nordiska språk

Jag är anställd som universitetslektor med inriktning mot sociolingvistik. Mitt övergripande forskningsintresse är förhållandet mellan språk och tänkande, och människans förmåga att med språket forma och skapa mening i sin tillvaro. Tidigare arbetade jag som facköversättare med egen firma, och översatte till svenska från franska, engelska, danska och norska för uppdragsgivare inom näringslivet och i förlagsvärlden.

Forskning

Min forskning rör sig inom sociolingvistik i vid mening och mer specifikt inom samtalsanalys och talspråksforskning. Forskningsfrågor som driver mig handlar om kopplingarna mellan interaktion och språk i social samvaro. I mitt avhandlingsprojekt analyserade jag den grammatiska konstruktionen av tänkande i samtal från programmet Radiopsykologen, genom att kombinera verksamhetsanalys (samtalsanalys) och systemisk-funktionell grammatik, (Grahn 2012).

Under ht13/vt14 arbetade jag i forskningsprojektet Personcentrerad kommunikation i ett språkvetenskapligt perspektiv tillsammans med D. Kokkinakis och E. Lidén. Projektet var finansierat av fakultetens riktade forskningssatsning på humanistisk forskning inom medicin, vård och hälsa, och knutet till det större tvärvetenskapliga Centrum för personcentrerad vård. I projektet låg fokus på att analysera kontakter mellan vård och patienter i form av samtal och annan dokumentation, för att beskriva hur patienters upplevelser och berättelser tas till vara och förvaltas i vårdkedjan. Som språkvetare går jag specifikt in på språkets roll i dessa kontakter med syfte att belysa både kommunikationen mellan de inblandade och språket i sig (Grahn und. utg.).

Från augusti 2015 är jag anställd som postdokforskare inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP). Programmets övergripande syfte är att utforska samband mellan språk, länder och kulturer.

Mitt postdokprojekt ska undersöka en del av vården som på svenska benämns friskvård, vilket är angeläget eftersom friskvård historiskt sett är ett relativt nytt fenomen. Ordet friskvård togs in som uppslagsord i Svenska Akademiens ordlista i den tionde upplagan 1973, medan ordet sjukvård funnits med sedan den första upplagan 1874. Att dra långtgående slutsatser av urvalet i ordlistan är naturligtvis en förenkling, men man kan ana att det speglar en tendens i riktning från ett samhälle som ansvarar för att vårda den som är sjuk emot ett samhälle där den friska människan har ansvar för att inte bli sjuk – att vårda sin friskhet. Att studera samtalsmönster just inom friskvårdsdomänen är därför relevant inte bara på grund av vårdens centrala roll i samhället utan också för att friskvården är en relativt ny företeelse. Friskvården är dessutom till stora delar obeforskad inom det sociolingvistiska och samtalsanalytiska fältet, där istället sjukvård varit i fokus. Programmets empiriska forskning om både sverigesvenska och finlandssvenska samtal bidrar också till att belysa frågor om pluricentriska språk och deras användning och funktion. Min postdoktjänst är knuten till Institutet för språk och folkminnen.

Vid institutionen ansvarar jag för serien samtalslaborationer där samtal studeras ur olika språkvetenskapliga perspektiv. Under träffarna arbetar vi flervetenskapligt och tillämpat med samtalsmaterial utifrån frågor som kan röra samtalen i sig, talspråkets grammatik m.m.

Handledning

Jag är bihandledare åt följande doktorander: - Henrietta Adamsson Eryd, som arbetar med ett avhandlingsprojekt om kodväxling och reparation i amerikasvenska (Nordisk språk) - Johan Revelj, som arbetar med ett avhandlingsprojekt om läsning och samtal som gemensam handling under gymnasieelevers boksamtal (Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap).

Undervisning

Jag undervisar inom sociolingvistik och variation, samtalsanalys, språk och makt, språk och kön, uppsatshandledning m.m., från grund- till forskarnivå. Jag har arbetat med kurs- och programutveckling för institutionens Språkkonsultprogram, och med utveckling inom grundutbildningen. Vid andra institutioner har jag bland annat undervisat på Kommunikatörsprogrammet och Översättarprogrammet.