Länkstig

Inga-Lill Grahn

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F315
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Inga-Lill Grahn

Examen: Filosofie doktor i nordiska språk

Jag är anställd som universitetslektor med inriktning mot sociolingvistik. Mitt övergripande forskningsintresse är förhållandet mellan språk och tänkande, och människans förmåga att med språket tillsammans forma och skapa mening i tillvaron. Tidigare arbetade jag som facköversättare med egen firma, och översatte till svenska från franska, engelska, danska och norska för uppdragsgivare inom näringslivet och i förlagsvärlden.

Forskningsintressen

Min forskning rör sig inom sociolingvistik i vid mening och mer specifikt inom interaktionsanalys och talspråksforskning. Forskningsfrågor som driver mig handlar om kopplingarna mellan interaktion och språk i social samvaro. Pågående projekt handlar om interaktion i friskvårdsaktiviteter, som t.ex. personlig träning. Jag intresserar mig för hur deltagarna gör sig förstådda tillsammans med ord, blickar, gester, rörelser men även ljud, så som stånk och stön.

Jag har haft en postdoktjänst på Institutet för språk och folkminnen där jag var knuten till forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP). Programmets övergripande syfte var att utforska samband mellan språk, länder och kulturer och finansierades av Riksbankens jubileumsfond. På IVIP:s hemsida finns med information, och bland annat kan man ta del av en publikation där forskningsresultaten sammanställts.

I forskningsprojektet Personcentrerad kommunikation i ett språkvetenskapligt perspektiv tillsammans med D. Kokkinakis och E. Lidén. Projektet var finansierat av fakultetens riktade forskningssatsning på humanistisk forskning inom medicin, vård och hälsa, och knutet till det större tvärvetenskapliga Centrum för personcentrerad vård. I projektet låg fokus på att analysera kontakter mellan vård och patienter i form av samtal och annan dokumentation, för att beskriva hur patienters upplevelser och berättelser tas till vara och förvaltas i vårdkedjan. Som språkvetare går jag specifikt in på språkets roll i dessa kontakter med syfte att belysa både kommunikationen mellan de inblandade och språket i sig.

Doktorandhandledning

Biträdande handledare åt Johan Revelj, som arbetar med ett avhandlingsprojekt om läsning och samtal under gymnasieelevers boksamtal (Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap).

Biträdande handledare åt Henrietta Adamsson Eryd Henrietta Adamsson Eryd. Disputerad 2019 med avhandlingen "See there I'm stuck now!". Samtalsdeltagares orientering mot att tala svenska i amerikasvenska dialektintervjuer.

Undervisning

Jag undervisar inom sociolingvistik och variation, interaktionsanalys, språk och makt, skrivande, uppsatshandledning m.m., på allt från grund- till forskarnivå. Jag har arbetat med kurs- och programutveckling för institutionens Språkkonsultprogram, och med utveckling inom grundutbildningen. Vid andra institutioner har jag bland annat undervisat på Kommunikatörsprogrammet och Översättarprogrammet. För närvarande skriver jag en lärobok i interaktionsanalys tillsammans med Stina Ericsson och Susanna Karlsson (Studentlitteratur, planerad utgivning 2023).