Länkstig

Åsa Wengelin

Professor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F313
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Åsa Wengelin

Jag är professor i svenska språket och viceprefekt med ansvar för institutionens forskarutbildning. Min forskning rör huvudsakligen litteracitet. En stor del av mina projekt har belyst läs- och skrivprocesser som kognitiva processer – alltså vad människor fakiskt tänker och gör när de läser och skriver – och olika typer av utvecklingsmässiga och förvärvade språksvårigheter. Jag inriktar mig framför allt på skrivande och skrivsvårigheter eftersom skrivande blivit en allt större del av vår vardagskommunikation samtidigt som det är betydligt mindre utforskat än samtal och läsande. Mina viktigaste frågor är vilka utmaningar skrivaktiviteter och krav på skrivande skapar för personer med t.ex. dyslexi, afasi och språkstörning, vilka strategier de har för att möta dessa utmaningar, och vad som påverkar detta – såsom skrivredskap, kontext m.m. Jag intresserar mig också för relationen mellan talat och skrivet språk, olika aspekter av språklig tillgänglighet som t.ex. lättlästa texter och olika typer av skrivteknologier, samt möjliga pedagogiska och/eller kliniska insatser. Att fältet är interdisciplinärt passar mig bra eftersom jag har en något brokig bakgrund med en doktorsexamen i lingvistik och en docentur i handikappvetenskap. Jag tillhör dem som menar att kompensatoriska (indivuella) och relationella (sociala) perspektiv behöver mötas för att tillsammans skapa ett så inkluderande samhälle och en så inkluderande skola som möjligt.

Innan jag kom till institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi har jag tidigare varit postdoc i psykologi vid Florida Atlantic University (2002–2003), forskare i lingvistik vid Lunds universitet (2003–2009), lektor i specialpedagogik vid Karlstad universitet (2003–2005) samt lektor (2009–2011) och senare även gästprofessor (2013) i handikappvetenskap vid högskolan i Halmstad.

Forskningsprojekt

För närvarande håller jag på att avsluta ett sabbatical-projekt som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond: Utvecklingsmässiga och förvärvade skrivsvårigheter – syntes och fördjupning av 20 års forskning.

Jag har tidigare lett följande projekt:

 • Kommunikationsflödet i texttelefonsamtal (FAS)
 • Att läsa medan man skriver (VR)
 • Att titta på vad man skriver (VR)
 • Ögonrörelser under skrivande (Crafoordska stiftelsen)
 • Att skriva är silver och tala guld – eller? (Stiftelsn Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Göteborgs universitet)
 • Pilotprojektet "I huvudet på en lättlästförfattare" (Myndigheten för tillgängliga medier)

Andra projekt jag har medverkat i, eller fortfarande medverkar i, under den senaste tiden är:

 • Afasi och syntaktisk struktur i skriftliga berättelser som som finansierades av VR och leddes av Ingrid Henriksson, vid institutionen för neurovtenskap och fysiologi, vid Göteborgs universitet.
 • Inverkan av bakgrundsljud på språkförståelse hos skolbarn: Betydelse av ljudtyp och individuella skillnader som också finansieras av VR och leds av Michaela Socher och Elisabeth Ingo vid Linköpings universitet (pågående)

Undervisning och handledning

Med undantag för någon enstaka föreläsning undervisar jag just nu inte alls inom grund- eller avancerad nivå, men jag handleder följande doktorander:

 • Camilla Grönvall (huvudhandledare), Göteborgs universitet
 • Sanna Kraft (huvudhandledare), Göteborgs universitet
 • Marianne Engen Matre (bihandledare), Universitetet i Agder, Norge

Samverkan

Jag föreläser ofta om framför allt skrivprocesser hos elever med läs- och skrivsvårigheter och skrivstöd för dessa, men även om andra aspekter av språk-, läs- och skrivutveckling samt om lättläst och klarspråk. Jag är också medlem i LL-förlagets referensgrupp för lättläst litteratur. Tidigare har jag bland annat