Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Åsa Wengelin

Professor

Institutionen för svenska
språket
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F313
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Åsa Wengelin

Min forskning behandlar huvudsakligen litteracitet med fokus på läs- och skrivprocesserna som kognitiva processer – alltså vad människor fakiskt tänker och gör när de skriver. Jag studerar också relationen mellan talat och skrivet språk. Det senare utgör en allt större del av vår vardagskommunikation, och detta ställer ökade krav på människors läs- och skrivkompetenser men även på att skriven information presenteras på ett tillgängligt sätt. Jag intresserar mig särskilt för hur detta påverkar personer med olika typer av läs- och skrivsvårigheter. Jag har framför allt forskat om skrivande och skrivsvårigheter men jag är också intresserad av hur texter kan göras mer tillgängliga med hjälp av lättläst eller klarspråk för att underlätta läsning för personer som av olika skäl har svårt att ta till sig skriven svenska.

Litteracitetsområdet är tvärdisciplinärt och jag har tidigare varit postdoc i psykologi vid Florida Atlantic University (2002–2003), forskare i lingvistik vid Lunds universitet (2003–2009), lektor i specialpedagogik vid Karlstad universitet (2003–2005) samt lektor (2009–2011) och senare även gästprofessor (2013) i handikappvetenskap vid högskolan i Halmstad.

För närvarande leder jag forskningsprojektet Skriva är silver och tala guld – eller? som huvudsakligen finansierats av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond och Göteborgs universitet. I projektet utforskar vi om och hur skrivutveckling hos elever med läs- och skrivsvårigheter kan stödjas med hjälp av taligenkänning som dikteringsverktyg samt vilka konsekvenser det får för texten att skribenten talar in den.

Jag deltar också i projektet Afasi och syntaktisk struktur i skriftliga berättelser som leds av Ingrid Henriksson, vid institutionen för neurovtenskap och fysiologi och som finansierats av Vetenskapsrådet. Där intresserar vi oss för syntaktisk bearbetning vid afasi, framför allt i skriftlig produktion,

Tillsammans med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) håller jag även på att starta upp ett pilotprojekt som ska studera indikatorer på svårighetsgrader i lättläst litteratur.

Tidigare forskningsprojekt

Jag har tidigare lett följande projekt:

  • Kommunikationsflödet i texttelefonsamtal (FAS)
  • Att läsa medan man skriver (VR)
  • Att titta på vad man skriver (VR)
  • Ögonrörelser under skrivande (Crafoordska stiftelsen)

Undervisning och handledning

Mina huvudsakligen undervisningsområden är språk-, läs och skrivutveckling, psykolingvistik, forskningsmetoder och statistik. Under 2021-2022 leder jag emellertid inga kurser utan gör endast enstaka inhopp på ämneslärarutbildningen, speciallärar/specialpedagogikprogrammen och språkkonsultprogrammet.

Jag handleder fyra doktorander

  • Anders Agebjörn (huvudhandledare), Göteborgs universitet
  • Camilla Grönvall (huvudhandledare), Göteborgs universitet
  • Sanna Kraft (huvudhandledare), Göteborgs universitet
  • Marianne Engen Matre (bihandledare), Universitetet i Agder

Samverkan

Jag föreläser ofta om framför allt skrivprocesser hos elever med läs- och skrivsvårigheter och skrivstöd för dessa, men även om andra aspekter av språk-, läs- och skrivutveckling och om klarspråk/lättläst. Utöver det är jag