Länkstig

Linnéa Koré

Doktorand

Institutionen för språk och litteraturer
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Doktorand

Institutionen för språk och litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
E426
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Linnéa Koré

Avhandlingsprojekt

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag artighetens mekanismer i den franska som talas i Abidjan, Elfenbenskusten. Där är franskan utbredd i många olika typer av situationer, och som språkvarietet formas den av sin kontext och användning. Den korpus som jag arbetar med består av videoinspelade interaktioner i olika servicesituationer, s.k. naturligt förekommande data där jag inte har iscensatt dialogerna för forskningens ändamål. Jag har även intervjuat vissa av dem som talar i korpusen, dels på temat språklig artighet i allmänhet och dels för att i efterhand få deras syn på vad som sker i interaktionerna.

Inom artighetsforskningen är det vanligt att man undersöker begäranden (dvs. requests), bland annat för att dessa talakter kan reflektera sociala värderingar genom de rutiniserade formuleringar som de framförs med. Även jag fokuserar avhandlingens analys på begäranden i syfte att kunna jämföra resultaten med tidigare forskning, framför allt inom franska språket och afrikanska språk. Dock har studien en kvalitativ och en kvantitativ del: i den kvalitativa delen analyserar jag inte bara begäranden på ett ingående sätt, utan även hela interaktionerna och kontexten där de förekommer, för att kunna förklara artighetens mekanismer och begärandenas roll för dessa.

Angreppssättet att ta hänsyn till kontexten, deltagarnas perspektiv och artighetens funktion i interaktionerna som helhet kan beskrivas som diskursivt. Detta diskursiva angreppssätt är alltså en gren av artighetsforskningen, vilken alltmer verkar betraktas som ett eget multidisciplinärt forskningsfält.

Bakgrund

Jag började min utbildning efter gymnasiet med att läsa franska och fransk kulturkunskap i två terminer vid Université de Perpignan. Efter det tog jag en masterexamen i översättning och en magisterexamen i franska, båda vid Göteborgs universitet. Genom åren har jag också arbetat inom flera olika branscher i Sverige, Frankrike, Storbritannien och Elfenbenskusten.

Undervisning

Hittills har jag undervisat i fonetik, akademisk framställning, fransk litteratur: text och andra medier, praktisk franska, tandem franska-svenska, översättning, översättningsvetenskap och på vår läskurs för samhällsvetare och humanister.