Göteborgs universitet
Bild
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 2
Foto: Sven Lindström

Meijerbergs institut

Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning förvaltar skolmannen Carl Jonas Meijerbergs donation. Idag handhar institutet dels utgivningen av en vetenskaplig, oregelbundet utkommande tidskrift: Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, dels ett index över ord, vars ursprung eller släktskapsrelationer blivit föremål för vetenskaplig behandling i den omfattande facklitteraturen.

Ett aktuellt inslag i institutets verksamhet är att bidra till att det stora, historiska textmaterial som finns tillgängligt i Språkbanken blir lättare att använda i språkhistoriskt inriktade studier av kvalitativt slag. Institutet har därför tagit fram en vägledning till de avancerade sökmöjligheter som korpusverktyget tillåter: Att söka i Korp med CQP och Regexp – en introduktion. För att ytterligare underlätta användningen av materialen har också en utförlig information om de texter som finns i Språkbanken sammanställts: Introduktion till Språkbankens historiska material i Korp.

Att söka i Korp med CQP och Regexp – en introduktion

Introduktion till Språkbankens historiska material i Korp

  Postadress

  Meijerbergs institut, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
  Box 200, 405 30 Göteborg

  Styrelsen

  Från 2022 utgörs styrelsen av:

  Kontakt

  Har du frågor om arkivet, publikationer, publicering eller något annat som rör Meijerbergs institut? Kontakta någon i styrelsen.

  Bakgrunden till Meijerbergs institut

  I förordet till den första delen av Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, vilken gavs ut år 1937, konstaterar professor Evald Lidén, att två mäns generositet och vetenskapliga intresse möjliggjort för Göteborgs Högskola att upprätta ett institut för svensk etymologisk forskning.

  Lidén skriver:

  Några år före sin död testamenterade C. J. Meijerberg sina samlingar och sin förmögenhet (ca. 30.000 kr.) till sin vän professor Ivar Bendixson. Han gav denne i uppdrag att förvalta bådadera och att söka åstadkomma utgivandet av en svensk etymologisk ordbok.

  Folkskoleinspektören C. J. Meijerberg hade efter sin pension ägnat sig åt jämförande språkforskning och efter hans död förvaltade professor Bendixson ”med stor omsorg och med personliga uppoffringar den förmögenhet och de samlingar, som voro honom anförtrodda.” (Lidén 1937:III). En närmare undersökning av Meijerbergs samlingar visade dock att de, ”trots det värde de i många avseenden ansågos äga” behövde bearbetas väsentligt för att kunna ligga till grund för ett svenskt etymologiskt lexikon som skulle svara mot tidens krav.

  Bendixson vände sig då till Lidén och gav honom i uppdrag att förbereda utgivandet av en ordbok av det slag som Meijerberg hade haft i tankarna. Lidén arbetade också i flera år med denna uppgift. Vid samma tid började emellertid Elof Hellquist att ge ut sin svenska etymologiska ordbok och det ansågs därför inte lämpligt att hålla fast vid den ursprungliga planen.

  År 1933 överlämnade därför Bendixson Meijerbergs förmögenhet och samlingar, till Göteborgs Högskola. Bendixson formulerar sig i anslutning gåvan på följande vis:

  "Efter moget övervägande … hur jag på bästa sätt skall fullfölja det mig av Meijerberg givna uppdraget, tror jag mig bäst handla i C. J. Meijerbergs anda, om jag till högskolan i den stad, där han under sin ungdomstid hade sin verksamhet och vid vilken jag vet att han allt sedan dess med starka band kände sig fästad särskilt på grund av hans varma livslånga vänskap till S. A. Hedlund och Viktor Rydberg, förtroendefullt överlämnar den Meijerbergska donationen i den förvissningen, att Göteborgs Högskola, vid vilken språkvetenskapen icke minst tack vare professor Evald Lidens framstående verksamhet intager en av alla högt aktad ställning, skall kunna finna en användning för denna donation, gagnelig för vetenskapen och hedrande för C. J. Meijerbergs minne".

  Göteborgs Högskolas lärareråd tillsatte då en kommitté som 1934 lade fram ett förslag till statuter för C. J. Meijerbergs fond. Enligt dessa statuter skulle det vid Göteborgs Högskola upprättas ett institut och en av dess viktigaste uppgifter skulle vara att ”utgiva en skriftserie, som bär namnet Meijerbergs Arkiv för Svensk Ordforskning, samt att understödja forskningsarbete i anknytning härtill.”

  Institutet fick också en andra uppgift, nämligen att utarbeta ett index över ord, som blivit föremål för etymologisk eller real behandling i den omfattande facklitteraturen. Tack vare indexet skulle materialet, som var publicerat på spridda ställen, bli lättare tillgängligt.

  Porträtt av C. J. Meijerberg