Länkstig

Kristian Blensenius

Forskare

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Kristian Blensenius

Utbildning

● Filosofie doktor i nordiska språk

● Gymnasielärarexamen

● Filosofie magister i svenska språket

● Filosofie magister i engelska

Om Kristian Jag disputerade med min avhandling om progressiv aspekt i svenskan år 2015. I denna behandlas bland annat progressiva participkonstruktioner, hålla på-konstruktioner och pseudosamordningar.

Läs mer: Progressive constructions in Swedish

Forskning

Jag intresserar mig framför allt för grammatiska konstruktionsmönster i nordiska ordböcker och forskar även om pseudosamordningar i de fastlandsskandinaviska språken. Jag försöker också fortsätta ägna mig åt aspekt.

Inom projektet Svenska Akademiens samtidsordböcker arbetar jag med utarbetandet av ordböcker, just nu med fokus på Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Jag är biträdande huvudredaktör för Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och har även varit ansvarig för den app som speglar den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (14 uppl.).

Inom projektet Språkliga nätverk, inom och mellan språk (Linguistic networks: Connecting constructions within and between languages) intresserar jag mig främst för ramsemantik och det svenska konstruktikonet.

I övrigt samarbetar jag med bl.a. Torodd Kinn och Peter Andersson i ett projekt där vi jämför pseudosamordningar (några typfall är sitta och läsa och ligga och sova) i fastlandsskandinaviska språk, dvs. danska, norska och svenska. Projektsida: https://verbandverb.wordpress.com/.

Undervisning och handledning

Under min lärarutbildning arbetade jag bland annat på högstadiet, och efter examen arbetade jag i flera år som gymnasielärare i svenska, engelska, retorik, svenska som andraspråk m.m.

Jag har undervisat på och haft del- och helkursansvar för kurser som på ett eller annat sätt har involverat grammatik och text inom svenska/nordiska språk. Därtill har jag undervisat i skriftlig och muntlig framställning, inom svenska som andraspråk och inom lärarprogrammet med bland annat svenskdidaktik, VFU, skrivhandledning och grammatik.

Under senare tid har jag även handlett uppsatser från grundnivå till avancerad nivå, både inom och utom Institutionen för svenska språket och inom och utom Göteborgs universitet. Jag har vid GU och vid KaU handlett och examinerat uppsatser inom förskollärarprogrammet om till exempel flerspråkighet och läsning, inom grundlärarprogrammet om bland annat läs- och skrivinlärning och inom ämneslärarprogrammet om bland annat IKT, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, grammatik, andraspråksundervisning och sambedömning av nationella prov.

Därtill har jag handlett fristående uppsatser, där B-uppsatserna främst har haft grammatisk och diskursanalytisk inriktning, medan kandidat- och magisterarbetena främst har berört grammatiska fenomen. Inom kommunikatörsprogrammet vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) har jag också handlett arbeten om bland annat myndigheters klarspråksarbete och kommunikation i mångkulturell miljö.

Jag har också arbetat som språkhandledare vid Enheten för akademiskt språk (ASK).