Länkstig

Översättarprogrammet, masterprogram

Översättarprogrammet vänder sig till dig som i framtiden vill jobba som översättare inom EU, vid svenska myndigheter, vid förlag, hos privata översättningsföretag eller som egen företagare.

Bli översättare

Översättarprogrammet vänder sig till dig som i framtiden vill jobba som översättare inom EU, vid svenska myndigheter, vid förlag, hos privata översättningsföretag eller som egen företagare. Utbildningen bygger framförallt på att du ska tillägna dig kunskapen att översätta fackspråkstexter samt få ett översättningsvetenskapligt perspektiv på översättning. Inom Översättarprogrammet utbildas översättare, som arbetar med skrivna texter.

Översätt från två språk

Du som student lär dig att översätta från två källspråk där det ena är engelska och det andra är antingen arabiska, danska, franska, kinesiska, japanska, ryska, spanska eller tyska. Målspråket för översättningen är oavsett källspråk alltid svenska.

Översättarprogrammet är en tvåårig utbildning som omfattar 120 hp och ges på helfart på campus. Efter fullföljt program kan du ta ut en masterexamen i huvudområdet översättning.

Vilka förkunskaper krävs?

Översättarprogrammet är ett program på avancerad nivå. För att kunna bli antagen till programmet krävs att du har grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Du måste alltså ha en kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen senast när studierna inom programmet inleds den aktuella höstterminen. Därutöver krävs att du har läst minst 30 hp i något språkämne (till exempel svenska, lingvistik eller kinesiska eller något av våra källspråk) om din kandidatexamen inte innehåller några språkstudier. Att du har tillräckliga språkkunskaper testas genom ett särskilt antagningsprov.

Utöver detta krävs godkänt resultat på kurserna Svenska 3 och Engelska 6 i gymnasieskolan.
För att vara behörig till programmet krävs också att du har godkänt resultat på det särskilda antagningsprovet, se Ansökan och antagning nedan.

Du som söker programmet via www.antagning.se senast den 15 april är automatiskt anmäld till antagningsprovet.

Godkänt resultat på det antagningsprov som anordnas på vårtermin är avgörande för vilka sökande som slutligen blir antagna till utbildningen, under förutsättning att övriga förkunskapskrav därmed är uppfyllda.

Målet för utbildningen

Översättarprogrammet har såväl ett praktiskt som ett teoretiskt huvudmål. Studenten ska genom sina studier utveckla sin förmåga att självständigt översätta texter från olika ämnesområden. Därtill ska studenten även tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt till fenomenet översättning som process och produkt. Detaljerade beskrivningar finns i utbildningsplanen för programmet.

Innehållet i utbildningen

Programmet är uppbyggt av ett antal delkurser inom vilka de angivna lärandemålen för programmet examineras. Inom dessa delkurser studeras målspråket svenska, översättning från de aktuella källspråken, översättningsvetenskap samt yrkeskunskap. Inom ramen för delkursen i yrkeskunskap ges dataundervisning i översättningsstöd; genom gästföreläsningar och studiebesök får studenten dessutom möta verksamma översättare och andra specialister. Under termin 3 ges möjlighet att praktisera på exempelvis en översättningsbyrå.

En översättare behöver dels gedigna kunskaper i de källspråk hen arbetar ifrån men minst lika centralt är översättarens förmåga att använda sitt målspråk på ett idiomatiskt sätt. Under utbildningen läggs därför stor vikt vid att de blivande översättarna utvecklar sin förmåga att använda målspråket svenska, något som framförallt sker genom analys och produktion av olika texttyper.

Studenternas färdighet i att översätta facktexter och, sakprosa från de aktuella källspråken övas kontinuerligt under utbildningen. Vissa inslag av litterär översättning kan också förekomma. Studier i lexikologi och terminologivetenskap ingår också i programmet liksom träning av strategier för att söka information. Några exempel på olika kanaler för att finna information som är relevant vid översättning är ordböcker och orddatabaser, korpusar, termdatabaser samt sökmotorer på internet.

Studierna inom programmet ger en överblick över grundbegreppen inom översättningsvetenskap. Olika översättningsteoretiska problemställningar ger ett vetenskapligt perspektiv åt det praktiska översättningsarbetet.

Examina

Studierna inom översättarprogrammet leder fram till en masterexamen i huvudämnet översättning efter två års studier.

Auktoriserad translator kan man däremot bara bli genom att avlägga det prov som Kammarkollegiet årligen anordnar.
Läs mer: Kammarkollegiets auktorisationsprov för översättare

Arbetsmarknaden för översättare

Översättare kan arbeta som anställda inom företag, myndigheter, förlag och organisationer eller som egenföretagare. Det är vanligt att facköversättare specialiserar sig på ett eller flera områden. Auktoriserade translatorer översätter bland annat officiella dokument som födelsebevis, vigselbevis och testamenten.

Villkoren på arbetsmarknaden, liksom lönerna, varierar. Översättarens utbildning, kompetens, eventuella specialkunskaper, uppdragets svårighetsgrad, leveranstid med flera faktorer spelar in. Översättare får ofta betalt per ord.

Drivhuset erbjuds universitetsstudenter hjälp med att starta och driva eget företag.

Information om arbetsmarknaden för översättare m.m. ges av Arbetsförmedlingen, Sveriges facköversättarförening, SFÖ, och Föreningen Auktoriserade Translatorer, FAT.

Forskarutbildning

När du har avklarat dina studier på översättarprogrammet har du grundläggande behörighet för att söka till forskarutbildningen i exempelvis lingvistik, examensämnet nordiska språk eller något av de aktuella källspråken. Däremot prövas den särskilda behörigheten särskilt. En rekommendation är att den som är intresserad av att söka till forskarutbildning i nordiska språk bör välja en tydlig språkvetenskaplig inriktning på sina båda examensarbeten, särskilt examensarbetet på masternivå.

I framtiden kan en forskarutbildning i översättningsvetenskap komma till stånd vid Göteborgs universitet, men några mer konkreta planer för en sådan utbildning har ännu inte utarbetats. Information om forskarutbildning, ansökan till forskarutbildning m.m. finns på humanistiska fakultetens webbplats.

Behörighet

Översättarprogrammet är ett program på avancerad nivå. Därför krävs det att du har grundläggande behörighet för att studera på avancerad nivå. Du måste alltså ha en kandidatexamen eller uppfylla kraven för en kandidatexamen senast vid kursstarten i augusti. Därutöver krävs att du har läst en kurs i något språkrelaterat ämne (till exempel lingvistik, svenska eller kinesiska) motsvarande minst 30 hp. Däremot ställs inget krav på formella meriter vad gäller kunskaper i källspråken – du behöver alltså inte ha studerat språken vid universitet eller högskola. Att du har tillräckliga språkkunskaper testas i stället genom ett särskilt antagningsprov.

För behörighet krävs också godkänt resultat på det särskilda antagningsprovet.

Därtill krävs också godkänt resultat på kurserna Svenska 3 och Engelska 6 i gymnasieskolan.

Ansökan och antagning

Översättarprogrammet har för närvarande inte planerat för nästa antagningsomgång, men så snart det är beslutat läggs information ut här.

Ansökan ska vara inne senast 15 april (utbildningen startar alltid på hösttermin), antagningsprovet äger rum i nära anslutning till detta datum. Ansökan till programmet görs genom www.antagning.se.

Antagningsprov

Det antagningsprov som anordnas varje vår är avgörande för vilka sökande som blir antagna, under förutsättning att den sökande uppfyller samtliga förkunskapskrav.

Vid antagningsprovet testas de sökandes förmåga att använda svenska språket och att göra korrekta och idiomatiska översättningar från de aktuella källspråken till målspråket svenska.

Antagningsprovet består av sex delprov. De två delproven i målspråket svenska gäller språkform och språknorm respektive textbearbetning. I fråga om källspråken är det fråga om totalt fyra delprov: dessa innebär översättning av två korta texter på engelska och två korta texter på det andra aktuella källspråket. Varje text omfattar mellan 200 och 250 ord, och texterna hämtas ur till exempel dagstidningar och populärvetenskapliga tidskrifter. Inga hjälpmedel är tillåtna förutom för sökande som gör översättningar från arabiska, japanska, kinesiska eller ryska: dessa har möjlighet att använda tvåspråkigt lexikon som finns för utlåning i skrivsalen.

Provet äger rum: (datum, tid och sal läggs ut här när det blir aktuellt) 

Du som söker programmet via www.antagning.se senast den 15 april är därmed automatiskt anmäld till antagningsprovet.

Vid varje antagningstillfälle kan sökande med samtliga källspråkskombinationer antas. Behörighetsprövning av sökande som, förutom en kandidatexamen eller motsvarande examen, åberopar motsvarande kunskaper 30 hp i ett språkämne, till exempel efter studier utomlands, görs efter det att resultat från antagningsprovet föreligger.

Programansvar

Institutionen för språk och litteraturer har det administrativa ansvaret för programmet. Utbildningen är ett samarbete mellan tre av institutionerna vid humanistiska fakulteten: Institutionen för språk och litteraturer, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi samt Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Översättarprogrammet leds av en programråd. Där ingår representanter för de tre institutionerna och för studenterna inom programmet.

Information om utbildningen

Ytterligare information om översättarprogrammet lämnas av programkoordinatorn och studievägledare vid institutionen för språk och litteraturer.

Studievägledare, institutionen för språk och litteraturer:
Ida Lindström
Tel. 46-(0)31-786 1795
E-post: oversattarprogrammet@sprak.gu.se

Studievägledare vid GU:
Tel. 46-(0)31-786 00 00 (växel)

Programrådet för Humanistiska fakultetens översättarprogram är det organ vid fakulteten som har det övergripande ansvaret för programmet. Rådet leds av en ordförande som också är samordnare för programmet. Var och en av de tre institutionerna som medverkar i utbildningen har en representant i programrådet. Studenterna inom programmet har en representant i rådet. Programkoordinatorn är adjungerad till rådet. Vid behov kan andra personer adjungeras till programrådet.

Ledamöter

  • Petra Platen, ordförande
  • Anna-Lena Fredriksson, representant för Institutionen för språk och litteraturer
  • Hans Landqvist, representant för Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
  • Felix Larsson, representant för Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
  • Mårten Ramnäs, representant för Institutionen för språk och litteraturer
  • Programkoordinator (adjungerad)
  • Studentrepresentant - vakant
  • Studievägledare för programmet (adjungerad)

Utbildningshandläggare deltar i programrådet som sekreterare (adjungerad).

Ansökan

Översättarprogrammet har för närvarande inte planerat för nästa antagningsomgång, men så snart det är beslutat läggs information ut här.

Ansökan ska vara inne senast 15 april (utbildningen startar alltid på hösttermin)

Ansökan sker via www.antagning.se

Antagningsprov

Det behövs ingen särskild anmälan till antagningsprovet, utan du som har ansökt till programmet och uppfyller förkunskapskraven förutsätts delta i provet. Det är dock bra om du skickar ett mejl till studievägledaren för programmet (oversattarprogrammet@sprak.gu.se) och meddelar att du gjort en sen anmälan. Uppge samtidigt gärna vilket valt källspråk du tänker skriva i.

Du som har godkänt resultat på antagningsprovet sedan tidigare behöver inte skriva antagningsprovet igen. Däremot måste du anmäla dig via www.antagning.se

Antagningsprov på annan ort än Göteborg

Den normala situationen är att du gör antagningsprovet i Göteborg, men det finns möjlighet att göra provet på annan ort. Denna möjlighet gäller dig som vid tiden för antagningsprovet arbetar eller studerar utanför Sverige. I sådana fall är det du själv som ansvarar för de praktiska arrangemangen och de eventuella kostnader som provet medför. Göteborgs universitet tar alltså inte på sig något ansvar, administrativt eller ekonomiskt, för antagningsprov som görs på annan ort.

Antagningsprov utomlands ska genomföras vid universitet, högskola, ambassad eller liknande institution, som kan garantera att provet genomförs under betryggande former.

Prov på annan ort måste genomföras samma dag som provet i Göteborg. Provtiden är fem timmar. Tidpunkten behöver däremot inte vara exakt samma, men sökande på annan ort får inte avsluta sitt prov tidigare än en halvtimme efter att provet har inletts i Göteborg.

Det måste finnas en kontaktperson som tar emot antagningsprovet, ansvarar för provets genomförande och sänder tillbaka det till tentamensadministrationen vid Institutionen för språk och litteraturer (se nedan). Uppgifter om kontaktperson, kontaktpersonens postadress, telefonnummer och e-postadress samt uppgifter om plats och tid för prov på annan ort ska meddelas till tentamensadministrationen, Institutionen för språk och litteraturer, i god tid för provdagen. Du måste ha meddelat tentamensadministrationen dessa uppgifter minst tre veckor före provdagen.

Antagningsprov på annan ort än Göteborg administreras av tentamensadministrationen vid institutionen för språk och litteraturer:

Postadress
Institutionen för språk och litteraturer
Box 200
SE-405 30 Göteborg
Sverige

Telefon och e-post
Tel. +46-(0)31-786 1792
E-post: tentamensexpeditionen@sprak.gu.se

Besked om antagning

När antagningsprovet är rättat meddelas resultatet per e-post. Ett godkänt resultat på antagningsprovet är emellertid ingen garanti för att du kommer att bli antagen. Om antalet godkända prov överstiger antalet utbildningsplatser, görs ett urval baserat på resultatet av antagningsprovet. Antagningsbesked kommer genom www.antagning.se i mitten av juli. När du fått besked om att du blivit antagen, måste du tacka ja till din plats. Om du inte gör detta, så förlorar du din plats. Sista svarsdag framgår av antagningsbeskedet.

Om du blivit villkorligt antagen, så innebär det att du senast vid registreringen i samband med introduktionen till höstterminens studier ska kunna uppvisa fullständig behörighet, till exempel behörighet att ta ut en kandidatexamen eller motsvarande examen samt att du uppfyller de behörighetskrav som krävs för källspråken.

Du som har fått underkänt resultat på ett eller flera av antagningsprovets delprov (målspråk, källspråk engelska och annat aktuellt källspråk) blir inte antagen till programmet, utan får ansöka igen nästa vår och göra om provet i sin helhet.