Länkstig

Christina Osbeck

Prefekt

IDPP
Ledning
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Prefekt

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Christina Osbeck

  • Prefekt vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP).
  • Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen
  • Docent i religionsvetenskap (KaU, 2011-)

Forskningsintressen Min forskning är inriktad på i huvudsak två fält, religionsdidaktik och värdepedagogik, vilka båda kan sägas inrymma etikdidaktiska frågeställningar. Just etikdidaktik har den senaste tiden utvecklats till ett särskilt fokus i min forskning och utgör en tematik som går igen på flera sätt i vår forskningsmiljö. Vi arbetar med etikdidaktik som ett särskilt fält inom religionsdidaktiken, som en gemensam SO-didaktisk tematik, i ett bredare värdepedagogiskt sammanhang och som en aspekt av institutionens ESD-forskning (Education for Sustainable Development). Sedan januari 2015 leder jag det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”What May be Learnt in Ethics? Varieties of Conceptions of Ethical Competence to be Taught in Compulsory School” (2015-2017), där jag arbetar tillsammans med Olof Franck, Annika Lilja, Johan Tykesson och Karin Sporre. Syftet med studien är att identifiera och klargöra skilda konceptioner av etisk kompetens samt kritiskt analysera dem i relation till varandra och i relation till etisk teori så som varande potentiellt innehåll i en obligatorisk skolas etikundervisning. Om projektet i sin helhet kan man läsa på dess hemsida.

Intresset för frågeställningar i skärningspunkten mellan religionsdidaktik och värdepedagogik framkommer redan i mitt avhandlingsarbete (2006) som fokuserar livsförståelse hos elever i skolår åtta och visar hur kränkningar används som verktyg för att upprätthålla ”korrekta perspektiv” på hur bl.a. livet fungerar och vad som ger det värde och mening. På så sätt re/konstrueras kollektivt en dominant livsförståelse där värde och mening knyts till individuell konkurrenskraft och anpassning förstås som väg att nå målet. Resultatet väcker frågor om skolans /”dolda”/ värdegrund vilket i studien diskuteras ur bl.a. ett religionsdidaktiskt perspektiv där fokusintervjuernas resultat ställs i relation till värdeperspektiv i ämnets traditionella stoff.

I ”Kränkningens livsförståelse” förstås de perspektiv som utvecklas som re/konstruerade och levda i de diskursiva praktiker där individen ingår (se t.ex. Michel Foucault; Bronwyn Davies). Dessa teoretiska perspektiv, där vetande relateras till kommunikation i specifika praktiker och språket intar en central ställning, har används i flera senare projekt och utvecklats i relation till sociokulturella perspektiv på lärande. Ett av de större forskningsprojekt som jag har arbetat med och fortfarande rapporterar från är ”Att erövra språk om varat i världen”. Tillsammans med kollegor vid Centrum för de Samhällsvetenskapliga ämnenas Didaktik (KaU) studerades mellanstadiets SO-undervisning, i mitt fall religionskunskapsundervisning. Lärande inom SO-området ses här som att successivt utveckla ett rikare och mer nyanserat språk om omvärlden. Religionskunskapsämnet bidrar särskilt till språket om Livet, om tillvaron, om vårt ”vara i världen”. Tre årskurs-sex-klassers undervisning och lärande följdes och dokumenteras under ett läsår.

I mitt religionsdidaktiska arbete har jag även arbetat med flera komparativa internationella projekt och för närvarande pågår ett arbete där vi analyserar villkor för religionsdidaktisk kunskapsproduktion i de nordiska länderna och möjliga konsekvenser av dessa. En fullständig förteckning över forskningsprojekt som jag har arbetat med återfinns i nedanstående CV.

Undervisningsintressen I grundutbildningen arbetar jag framförallt med religionsdidaktik för blivande religionskunskapslärare men också med värdepedagogik på kandidatprogrammet i pedagogik. I forskarutbildningen ansvarar jag för kurser i ämnesdidaktik och handleder doktorander.