Länkstig

Christina Osbeck

Prefekt

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för didaktik och pedagogisk
profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Christina Osbeck

  • Prefekt vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)
  • Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen
  • Docent i religionsvetenskap (KaU, 2011-)

Forskning

Min forskning är framför allt inriktad på religionsdidaktik och etikdidaktik där det senare området har blivit alltmer centralt. Etikdidaktik utgör ett särskilt fält inom religionsdidaktiken, en gemensam SO-didaktisk tematik (i en bredare värdepedagogisk mening) och en viktig aspekt av hållbarhet, som är ett centralt fält vid IDPP (Education for Sustainable Development). De forskningsprojekt jag den senaste tiden har arbetet med har också en sådan inriktning.

Ungas livsfrågor och livsförståelse är ett annat fält inom religionsdidaktiken som kontinuerligt har funnits med i min forskning. Jag skrev min avhandling om livsförståelse hos elever i årskurs åtta och om hur kränkning används som verktyg för att upprätthålla en ”korrekt” förståelse av hur livet fungerar och vad som ger det värde och mening. Studien visar hur livsförståelse re/konstrueras kollektivt där värde och mening knyts till individuell konkurrenskraft, och anpassning förstås som väg för att uppnå målet. Barns livsförståelse och livsfrågor, utgör också idag för mig en viktig forskningstematik. Sedan en tid arbetar jag med bl.a. Karin Sporre (PI) vid Umeå universitet med projektet

Inom ramen för min forskarassistentanställning vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet, uppmärksammade jag särskilt religionskunskapsundervisning på mellanstadiet som del av SO-undervisningen, ”Att erövra språk om varat i världen”. Projektet kom att utgöra en viktig grund för arbetet i den ämnesdidaktiska forskarskolan som vi har tillsammans med Karlstads universitet och som fokuserar klassrumsstudier, där Åke Ingerman är vetenskaplig ledare (se t.ex. Didactic classroom studies – A potential research direction).

I mitt religionsdidaktiska arbete har jag även arbetat i flera komparativa internationella projekt och har varit och är medlem av International Advisory Boards för sådana projekt. En fullständig förteckning över min forskning återfinns i nedanstående CV.

Undervisning

I grundutbildningen har jag framför allt arbetar med religionsdidaktik för blivande lärare men också med värdepedagogik på kandidatprogrammet i pedagogik. I forskarutbildningen ansvarar jag för kurser i ämnesdidaktik och handleder doktorander.

Samverkan

Flera av de forskningsprojekt som jag har arbetat med har byggt på samverkan med lärare i grundskolan, som t.ex. EthiCo II. Jag har också arbetat med institutionens uppdrag att i samverkan med Skolverket konstruera Nationella Prov i Religionskunskap, vilket vi också har tagit vidare i flera forskningsprojekt som t.ex. EthiCo I.