Göteborgs universitet
Länkstig

Om forskarskolan CUL

I CULF ingår en forskarskola i utbildningsvetenskap med fokus på lärarforskning. Forskarskolan är fakultetsgemensam vid Göteborgs universitet. Den nationellt unika verksamheten är universitetet största forskarskola, som ska bidra till utveckling av skolans vetenskapliga grund och av pedagogisk yrkesverksamhet samt verka för forskningsanknytning av lärarutbildning.

Utbildningsvetenskap är det forskningsfält inom vilket frågor om lärande, kunskapsbildning och kunskapsprocesser studeras. Forskningsfältets frågor berör främst utbildningssektorn (dvs. skolväsendet och högskoleväsendet) men kan också gälla pedagogisk verksamhet inom andra samhällsområden. Utbildningsvetenskap handlar om utbildningsrelaterade processer och resultat (på individ-, grupp- samt systemnivå) främst inom verksamheter som förskola, skola, fritidshem, vuxenutbildning samt inom universitetets egen verksamhet.

Det utbildningsvetenskapliga fältet omfattar de olika forskningsinriktningar och forskarutbildningsämnen som knyter an till lärarutbildning. Det kan gälla utbildningsrelaterade forskningsämnen som pedagogik, ämnesdidaktik, allmän didaktik och specialpedagogik. Men det gäller också forskning om lärande, kunskapsbildning och kunskapsprocesser med utgångspunkt i övriga universitetsämnen vid Göteborgs universitet. Till forskarskolan knyts därför företrädare från universitetets samtliga fakulteter som på olika sätt är engagerade i lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Forskarskolan är med andra ord fakultetsövergripande.

Forskarskolan i utbildningsvetenskap gör det möjligt att tillvarata och samordna den befintliga forskning och forskarutbildning inom redan etablerade områden som är relevant för lärarutbildning. Detta ger också förutsättningar att på lång sikt utveckla nya kunskapsområden och nya forskningsinriktningar i förhållande till lärarutbildning, pedagogisk yrkesverksamhet och universitetets olika ämnesområden.