Göteborgs universitet
Bild
Illustration Pedagogen

Om ULF

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Varför ULF?

Målet med ULF är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. Visionen är att samverkansmodellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen.

ULF är en förkortning av Utbildning, Lärande, Forskning. ULF-avtal är ett begrepp som ska föra tankarna till läkarnas ALF-avtal som finns inom hälso- och sjukvården och som varit förebild för ULF. ALF-avtalet ger exempelvis läkare möjligheter att kombinera sitt kliniska arbete med forskning och läkarstudenter möjlighet att göra sin praktik i de miljöer där klinisk forskning bedrivs.

Ansvar och noder

Fyra lärosäten har fått huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten.

I Göteborgs universitets nod ingår Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Jönköping University och Högskolan Kristianstad.

Noderna arbetar främst med samverkansmodeller, övergripande verksamhetsplanering, fördelning av medel och kunskapsutbyte inom noden.

Flera former för samverkan

Exempel på former för samverkan kan vara avtal om kombinerade anställningar för lärare med forskarkompetens, utrymme i tjänster för förskollärare och lärare att delta i forskningsprojekt och gemensamma forum för forskare, förskollärare/lärare och skolledare där forsknings- och utvecklingsbehov kan identifieras och läggas till grund för gemensamma projekt.

Målsättningen är att de modeller för samverkan som prövas i försöksverksamheten ska dokumenteras och utvärderas och att kunskaper om fungerade samverkansformer ska kunna spridas till andra lärosäten och skolhuvudmän.