Länkstig

Håkan Pleijel

Professor

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
4154
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Håkan Pleijel

Forskning Min forskning handlar om interaktioner mellan växter och atmosfären. En stor del har gällt marknära ozon – deposition, effekter på växter och förekomst i landskapet i marknivåen. Detta arbete har använts inom den Luftvårdskonventionen CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution), där jag varit aktiv inom arbetsgruppen ICP Vegetation sedan 1987. Jag har också gjort flera undersökningar av hur förhöjda koldioxidhalter påverkar jordbruksgrödor avseende tillväxt och innehåll av näringsämnen.

Jag arbetar dessutom med luftföroreningar från trafik, t ex kväveoxider, PAH-föroreningar och partiklar, samt hur klimat och klimatförändringar påverkar förekomst av luftföroreningar. Här ingår också studier av hur urban grönska kan påverka stadsmiljön, dels genom att rena luften från föroreningar, men också mer generellt genom att bidra till ett bättre lokalklimat och en mer attraktiv miljö.

Jag leder det Formas-finansierade projektet ”Rensa luften med växter - kan urban vegetation minska exponeringen för PAH?” där vi undersöker hur olika trädarter kan bidra till bättre luft genom att ta upp PAH-föroreningar i urban miljö. Vi studerar även variationen i luftföroreningar över det urbana landskapet.

Jag är också projektledare för Formas-projektet CityAirSim - ”Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner”. Där samarbetar Göteborgs universitet med Chalmers, IVL Svenska miljöinstitutet och andra parter i forskning om hur stadens luftkvalitet påverkas av hur det urbana landskapet utformas, inklusive förekomsten av grönska. Vi arbetar också med hur dessa kunskaper kan förmedlas till skolungdomar och stadsplanerare. Mer om detta projekt kan du läsa på Mistra Urban Futures hemsida.

Under perioden 2010-2021 var jag koordinator för de delar av det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate), lett från Lunds universitet, som är förlagda till Göteborgs universitet och jag är fortfarande aktiv inom detta program. Här arbetar vi med ett brett spektrum av forskning om klimatpåverkan och miljöförändringar i landmiljön.

Undervisning Min undervisning handlar främst om växters ekofysiologi, luftföroreningar, internationellt miljösamarbete samt grundläggande miljövetenskap och ekologi.

Övrigt Jag är författare och/eller redaktör för flera böcker, i huvudsak läromedel. Dessutom har jag arbetat med tillämpad miljöforskning genom utformning av miljöövervakning och uppföljning av miljömål.

En fullständig lista över vetenskapliga publikationer kan man nå genom mitt Researcher ID C-9724-2010.