Video (1:25)
Varför är miljövetenskap så viktigt? Forskaren Bethanie Carney Almroth berättar.
Bild
Länkstig

Mer om kandidatprogrammet i miljövetenskap, inriktning naturvetenskap

Vill du vara med och lösa dagens och framtidens miljöproblem? Detta program ger dig den möjligheten.

Som naturvetare får du lära dig att förstå, mäta, analysera och åtgärda lokala och globala miljöproblem. Det kan röra allt ifrån global uppvärmning och miljögifter till plast i havet och övergödning. Som miljövetare får du en aktiv roll i företag, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Du får möjlighet att samarbeta inom och utanför Sveriges gränser.

Göteborg
Lär dig arbeta med viktiga miljöfrågor på båda land och i vatten, i såväl städer som på landsbygd.
Foto: Leon Green

Vad händer under de tre åren?

Här är en schematisk översikt över dina tre år. Du kan också läsa mer ingående om de olika kurser du ska läsa här nedanför, år för år.

Första året

Programmet inleds med en grundläggande kurs i miljövetenskap, följt av en kurs som ger dig kunskap om olika naturresursers utnyttjande och samhällets hantering av miljöproblem. Grundkurserna i kemi och ekologi som du sedan läser under våren ökar din kunskap om hur olika kemiska föreningar uppträder i miljön och hur miljöproblem påverkar djur och natur.

Höstterminen

Du får en bred introduktion till miljövetenskapen och en god förberedelse till fortsatta miljövetenskapliga studier. Du får lära dig om hur olika miljöproblem uppkommer och vilka konsekvenser de medför ur ett hållbarhetsperspektiv. Vidare får du en förståelse för miljövetenskapens vidd och dess multidisciplinära angreppssätt samt kunskap om hur det nationella och internationella miljöarbetet bedrivs. Kursen är en introduktion till de två miljövetenskapliga kandidatprogrammen (naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt) vid GU.

Läs mer om ES1201

Du får även lära dig om hur naturresurser bildas, dess ursprung samt tillgångar och egenskaper. Samhällets utvinning och utnyttjande, dess miljökonsekvenser och möjlig, uthållig användning är också en viktig del inom kursen. Tyngdpunkten varierar mellan de olika resurserna beroende på specifika egenskaper. Vår målsättning är att belysa en uthållig användning.

Läs mer om ES1300

Vårterminen

Grundläggande Kemi 1 är den första kemikursen på universitetsnivå. Kursen knyter an till dina gymnasiekunskaper inom stökiometri och jämviktslära, och bygger vidare med fördjupning inom termodynamik, atom- och bindningslära, kemisk kinetik och allmän oorganisk kemi. Kursen ger dig också träning i grundläggande laborativa färdigheter, där kunskap och utvecklat förhållningssätt till kemiska hälsorisker är en central del.

Läs mer om KEM011

Du får lära dig ekologi ur ett evolutionärt perspektiv, från individnivå, via population och samhälle, till lokala och globala ekosystem. Beteende och bevarandebiologi ingår också med exempel från terrestra, limniska och marina miljöer. Du får även kunskap om hur människan påverkar ekosystemen, miljövetenskapliga tillämpningar inom ekologin samt grundläggande statistiska metoder för ekologisk data. 

Läs mer om ES1220

Andra året

Andra året inleds med kurser inom ett profilämne, biologi, geologi eller kemi. Här väljer du helt enkelt det ämne som intresserar dig mest. Under våren (termin 4) läser du en miljövetenskaplig metodkurs där du bland annat får lära dig hur miljövetenskapliga undersökningar genomförs och en kurs om klimatförändringar, föroreningars omvandling, spridning och effekter på biologiska system.

Höstterminen

Under höstterminen år 2 fokuserar du på ett profilämnen. Vilket profilämne du ska välja hänger delvis ihop med vilken inriktning du har tänkt dig i övrigt, men framför allt på vad som intresserar dig mest. 

På baskursen Cellbiologi (BIO900) lär du dig mer om cellen, livets grundläggande enhet. Kursen består av två delkurser:

  • Cellmetabolism, där du lär dig hur cellen omsätter och utnyttjar energi i energimetabolism och fotosyntes.
  • Cellstruktur, där du lär dig hur cellen bygger upp och organiserar sig samt hur den samarbetar och kommunicerar med andra celler. I den här delen ingår även grunderna i mikrobiologi, bland annat hur encelliga organismer ökar och minskar i antal.

Läs mer om BIO900

 

Naturvård i vattenmiljöer (BIO283)

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om de problem som kan uppstå i akvatiska miljöer som en följd av människlig påverkan och hur vi kan motverka dem. På kursen ges exempel orsakade av fysiska ingrepp, försurning, övergödning, miljögifter, klimatförändringar och spridning av främmande arter. Du får även praktisk övning i relevanta provtagningsmetoder.

Läs mer om BIO283

 

Som alternativ till kursen Naturvård i vattenmiljöer (BIO283) som ges period 2 (nov-jan) kan man också läsa Molekylär genetik och evolution (BIO906).

Läs mer om BIO906

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om planeten Jorden och de processer som verkar på och i systemet mark/atmosfär/hydrosfär, dess historia, sammansättning, egenskaper och resurser.

Läs mer om GV1410

På kursen Miljökemi lär du dig om de system som tillsammans utgör vår miljö, inklusive atmosfären, haven, vädret och klimatet. Du undersöker mänskliga inflytanden på dessa system och studerar tidigare och framtida förändringar av systemen med hållbarhet i fokus.

Läs mer om KEM490

 

Grundläggande kemi 2 får du grundläggande teoretiska kunskaper samt experimentella färdigheter inom organisk kemi och biokemi. Du kommer också att få en ökad känsla för kemiska reaktioner och processer som sker i vår närmaste omgivning.

Kursen består av fyra delkurser:

  • Organisk kemi, teori
  • Organisk kemi, laborationer
  • Biokemi, teori
  • Biokemi, laborationer

Läs mer om KEM022 (7,5 hp) och KEM023 (7,5 hp)

 

 

Vårterminen

Både grundläggande miljöforskning och miljöarbete i näringsliv och samhälle, kräver goda kunskaper om och färdigheter i både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen Miljövetenskapliga metoder och projekt fokuserar på naturvetenskapliga metoder och analyser inom olika miljöområden och hur de används. 

Läs mer om ES1203

Kursen Föroreningars spridning och effekter på biologiska system ger dig grundläggande kunskaper om hur föroreningar sprids och omvandlas i olika miljöer (luft, vatten och mark), dess fördelning, deposition och upptag i organismer.

Läs mer om ES1305

Tredje året

Under det tredje året fördjupar dig inom miljövetenskap. Du kan specialisera dig inom ämnen som till exempel naturvårdsbiologi, naturgeografi eller miljökemi. Du kan också välja bland övriga miljövetenskapliga kurser, som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare eller ge dig verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete som miljövetare.

Exempel på kurser som ger dig värdefulla kunskaper inför ditt framtida arbetsliv är Miljökonsekvensanalys, Tillämpad miljörätt och Miljöledningssystem. Slutligen gör du ditt examensarbete, ett självständigt arbete på minst 15 hp.

Fördjupningskurser:

Period 1-4 (september-juni)

Period 1 (september-november)

Period 2 (november-januari)

Period 3 (januari-mars)

Period 4 (mars-juni)

Examenskurser:

Övriga kurser:

Period 1 (september-november)

Start oktober

Period 2 (november-januari)

Period 3 (januari-mars)

Start februari

Period 3-4  (januari-juni)

Alumner berättar

Några alumner, det vill säga tidigare studenter, berättar varför de valde att läsa just miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning – och vad de arbetar med nu.

Möt miljövetaren Fredrik

Fredrik Seger läste Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning

Varför valde du att läsa Miljövetenskap (med naturvetenskaplig inriktning) på Göteborgs universitet?
– Jag har alltid varit intresserad av djur och natur. Med naturvetenskaplig miljövetarutbildning kunde jag få utbildning inom mitt intresseområde och samtidigt få spännande och intressanta jobbmöjligheter efter utbildningen.

Såhär i efterhand, vad var det bästa med utbildningen?
– Bra och bred grund för att möta olika typer av frågeställningar och arbetsområden kopplat till miljö och hållbar utveckling. Bra att utbildningen är förlagd till flera olika institutioner beroende på inriktning och arbetsområde.

Utbildningen är bred och möjligheterna många, vad gör du idag?
– Idag arbetar jag som hållbarhetsutvecklare i Höganäs kommun. Där är mitt uppdrag att utveckla hållbarhetsarbetet i kommunen, där är kommunens miljöprogram en viktig del. Jag samordnar förvaltningarna och bolagen i kommunen i deras arbete med vårt miljöprogram. Det är en spännande roll där jag får möta och stötta många olika typer av arbetsområden för att stärka deras miljöarbete. Allt från hållbarhetsprojekt i skolorna till miljökrav i miljökrav på våra transporter.