Länkstig

Per Holmberg

Professor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
F311
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Per Holmberg

Vårt samhälle bygger på att vi hanterar en ström av texter i privata och professionella sammanhang. Jag är intresserad av hur normer för olika slags texter och skrivsituationer förändras, och hur vi lär oss att använda skrift på nya sätt. Utifrån det intresset har min forskning under senare år gällt så olika texter som skolans elevtexter, arbetslivets platsannonser och vikingatida runstenar.

Jag är professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning och tillhör profilområdet Text och interaktion. 2021 blev jag installerad som förste innehavaren av Tage Danielsson-professuren vid Linköpings universitet och där bedriver jag forskning med kollegor i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik.

Jag är tjänstledig under höstterminen 2024 för att avsluta ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

Aktuella forskningsprojekt

  • VINYL. Nytt vin i gamla läglar eller gammalt vin i nya läglar? Etableringen av svenskämnesdidaktik som forskningsfält (Vetenskapsrådet 2021–2024) med Bengt-Göran Martinsson och Maritha Johansson.
  • Runstenarnas språkliga landskap (ansökan till Vetenskapsrådet för 2025–2028) med Cecilia Ljung, Anna Nyqvist Thorsson, Sonia Pereswetoff-Morath och Jonathan Westin.

Avslutade forskningsprojekt (urval)

  • Rök Runestone Revisited (Vetenskapsrådet 2017–2020).
  • Platsannonsens interpersonella grammatik (2018–2019) med Karin Helgesson.
  • Modersmålsdidaktik i Norden (2016–2019) med Anna Nordenstam.
  • Textstruktur i gymnasieelevers diskursiva skrivande (Skolverket 2017) med Britt-Marie Apelgren.

Undervisning och handledning

Jag undervisar bland annat i kurser om analys av texter och genrer, om systemisk-funktionell grammatik och skrivforskning. Framför allt har jag arbetat med att utveckla utbildningen för blivande lärare i svenska. Jag är också engagerad i fortbildning för verksamma lärare.

Jag är biträdande handledare för Jenny Edlund som forskar om skrivande och AI i gymnasieskolans svenskämne, och biträdande handledare för Fredrik Olsson vid Linköpings universitet som forskar om hur svenskämnet förändrats över tid vad gäller dess språkliga moment.

Samverkan

Jag är själv ämneslärare i svenska och religion och min forskning elevers skrivande har ofta lett till samverkan med andra lärare. Jag har haft uppdrag för Skolverket och Skolforskningsinstitutet och är humanistiska fakultetens representant i det vetenskapliga rådet för CULF, dvs. den utbildningsvetenskapliga forskarskolan CUL, samt regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) för praktiknära skolforskning.