Länkstig

Eva Angenete

Professor/överläkare

Avd för kirurgi
Telefon
Besöksadress
Blå stråket 5, vån 5 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Eva Angenete

Professor i kirurgi med inriktning kolorektalkirurg samt avdelningschef för avdelningen för kirurgi

Forskningsområden: Kolorektalcancer och analcancer. Fokus på kirurgisk behandling, livskvalitet och hälsoekonomi.

Kliniskt arbetar Eva Angenete som kolorektalkirurg med fokus på avancerad kolorektalcancer, analcancer samt minimalinvasiva metoder. 

Eva har gästat Sahlgrenska akademins podcast Akademiliv, avsnittet fick rubriken "Vill öka chansen till ett gott liv efter tarmcancern", där berättade hon om sitt breda forskningsfält och stora engagemang. Lyssna på podden här

Forskningsmiljö

Eva Angenete arbetar i en forskargrupp där samtliga kliniska studier genomförs inom ett nätverk av skandinaviska akademiska kirurger (SSORG - The Scandinavian Surgical Outcomes Research Group). Hon har varit del av nätverket sedan start 2009. Nätverket består av sju sjukhus i Danmark och Sverige med ett befolkningsunderlag på 3 miljoner. Samtidigt deltar flera andra sjukhus i studierna. Målet är att uppnå kort inklusionstid, och därmed ha bättre kontroll över olika störfaktorer. Genom väl utarbetade rutiner säkerställs också en god extern validitet.

Bakgrund

Tjock- och ändtarmscancer står för nästan 10 % av alla maligna tumörer i Sverige, och drabbar mer än 6000 individer årligen. Analcancer är mer ovanligt, med ungefär 120 fall per år i Sverige. Under senare år har återfallen i tjock- och ändtarmscancer minskat och överlevnaden förbättrats. Detta anses bero på förbättrad diagnostik, kirurgisk teknik samt tilläggsbehandlingar såsom kemoterapi och strålning samt multidisciplinärt teamarbete. Det finns trots detta utrymme för förbättringar, då komplikationer efter kirurgisk behandling drabbar 26-35% av patienterna. Många patienter har också en påverkad livskvalitet efter kirurgi och behandling och det har först på senare år uppmärksammats. Målet med detta forskningsprogram är att utvärdera nuvarande metoder, utveckla nya metoder samt identifiera det som patienterna behöver ha stöd och hjälp med före, under och efter behandlingarna. Syftet är att skapa bättre vård för en mycket stor patientgrupp under lång tid framöver genom att detaljerat studera kirurgisk och onkologiskt vård och behandling.  

Några pågående projekt

  1. En temporär avlastande stomi vid ändtarmscancer - EASY och LIV-studierna För att minska konsekvenserna vid anastomosläckage kan patienten få en avlastande loopileostomi. Genom flera kohortstudier har gruppen utvärderat konsekvenserna av en loopileostomi och en randomiserad skandinavisk studie kommer att belysa möjligheterna till att lägga ner stomin tidigt postoperativt. Målet är att minska totala antalet komplikationer i samband med kirurgin och det postoperativa förloppet.
  2. Komplikationer vid tjocktarmsstomier - Stoma-Const En permanent eller tillfällig tjocktarmsstomi kan bli nödvändig för patienter med tjock- och ändtarmscancer. En välfungerande kolostomi behöver inte påverka patienternas livskvalitet negativt, men komplikationsfrekvensen är avsevärd. En vanlig (20-70%) komplikation är stomibråck. I en randomiserad skandinavisk studie studerars stomikonstruktion. Gruppen utför också en kohortstudie för att utvärdera hur en kolostomi ska konstrueras för att minimera stomirelaterade komplikationer. Målet är att konstruera den perfekta stomin för varje enskild patient.
  3. Livskvalitet vid tjock- och ändtarmcancer - QoLiRECT och QoLiCOL Efter behandling för tjock- och ändtarmscancer finns en risk för påverkad tarm-, urin och sexuell funktion. Detta kan bero på tilläggsbehandlingar, kirurgiska rekonstruktioner eller extensiv kirurgi. Vissa studier talar för att tarmkontinuitet är bättre än en permanent stomi medan andra pekar på motsatsen. Två stora longitudinella kohortstudier undersöker patienternas livskvalitet vid diagnos och under 3-5 år efter diagnos. Syftet är att identifiera förbättringsområden samt belysa patienternas situation.
  4. Livskvalitet vid analcancer - ANCA Analcancer behandlas ofta med strålning och cellgifter i kombination. Ibland behövs kirurgi pga uteblivet svar eller återfall. Livskvalitet studeras hos denna patientgrupp med syftet att hitta förbättringsmöjligheter i vården och omhändertagandet.
  5. Säkerhet och kvalitet på operation Säkerhetsklimatet och arbetsmiljön i stort på operationsavdelningen är av yttersta vikt för att göra det bästa för patienten. Gruppen studerar hur arbetsmiljö och säkerhet på operationsavdelningen med målet att förbättra teamarbetet och därmed också förbättra våra kirurgiska resultat.
  6. Watch and wait Syftet är att studera om man vid ändtarmscancer efter långtids strål- och cellgiftsbehandling kan undvika operation då tumören till synes helt gått tillbaka. Patienterna följs med täta kontroller i tio år, samt svarar på frågeformulär. Vi bedriver även projekt med mer molekylärbiologiskt fokus där vi försöker förstå mekanismerna kring tumörens svar på strålning.
  7. SMOP En randomiserad studie där vi utvärderar effekten av deltagande i ett internetforum hos patienter drabbade av kolorektalcancer. Målvariabeln är livskvalitet och "self-empowerment".  

Medarbetare i projekten Anette Engström Anette Wedin Carina Rosander Carolina Ehrencrona David Bock Elisabeth González Eva Haglind Ingrid Höglund-Karlsson Jane Heath Mattias Block

Pågående doktorandprojekt:

Huvudhandledare: Anna Axelsson Aron Onerup Josefin Petersson Sophia Waldenstedt Sofia Erestam Sofie Walming

Biträdande handledare: Victoria Johansson, Högskolan Väst Stina Öberg, Köpenhamn Universitet Azar Sadat Rezapour Javareshk, Institutionen för Biomedicin

Några samarbetspartners Ulf Yrlid, Institutionen för biomedicin, GU Martin Gellerstedt, Högskolan Väst Peter Falk, Institutionen för kliniska Vetenskaper, GU Jacob Rosenberg, Herlevs Universitetssjukhus, Köpenhamn, Danmark

Några finansiärer av projekten ALF FoU Västra Götaland Göteborgs Läkaresällskap Cancerfonden Svenska Läkaresällskapet HTA-anslag Vetenskapsrådet Websida Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG, a network of colorectal surgeons with academic interest from six Swedish and four Danish hospitals www.ssorg.net  https://surgery.gu.se/Forskargrupper/ssorg

orcid.org/0000-0001-9966-4904