Länkstig

Eva Haglind

Anknuten till forskning

Avd för
kirurgi
Besöksadress
SSORG, Kirurgi, Journalvägen 14a, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra
416 85 Göteborg

Om Eva Haglind

Tidigare adjungerad professor i kirurgi

Forskningsområden: Minimalinvasiv kirurgisk behandling. Effekter, mekanismer, livskvalitet och hälsoekonomi. Kliniskt arbetade Eva Haglind som kolorektalkirurg, efter pensionering med öppenvård. Forskningsmiljö Eva Haglind var medgrundare av ett skandinaviskt forskarnätverk som först samarbetade i en uppmärksammad internationell studie (COLOR II). Forskarnätverket SSORG - The Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (www.ssorg.net) har samarbetat sedan 2009 och har drivit/er en rad studier, såväl randomiserade, kontrollerade kliniska studier som prospektiva cohortstudier. Viktiga målsättningar är kort inklusionstid, väl inarbetade rutiner och hög vetenskaplig kvalitet. Inom multicenterstudien LAPPRO bedrivs samarbete med forskare från Lunds universitet och Karolinska Institutet . Bakgrund Tjock- och ändtarmscancer respektive prostatacancer är två av de tre vanligaste tumörformerna i vårt land. I studier av laparoskopisk (COLOR; COLOR II) resp. robotassisterad laparoskopisk teknik (LAPPRO) vid operation har hittills visat att tekniken är säker. Utvärderingen av en specifik variant av laparoskopisk teknik med buksköljning vid perforerad divertikulit (DILALA) visade mindre behov av ytterligare operationer, men verkningsmekanismerna är inte klarlagda. På senare tid har betydelsen av fysisk träning i samband med operation aktualiserats. I kartläggningsstudier har vi sett tecken som tyder på att vältränade patienter påverkas av operationen i mindre utsträckning. Några pågående projekt 1. LAPPRO. En jämförande, kontrollerad studie av robotassisterad laparoskopisk operation av prostatacancer. Svensk studie med inklusion (2008-2011) av 4003 patienter vid 14 urologkliniker, där sju använde robot och sju opererade öppet. Ett år efter operationen förelåg ingen påvisbar skillnad i inkontinens mellan metoderna, medan erektil funkiton var signifikant bättre efter robotoperation. Uppföljningen fortsätter, för närvarande med frågeformulär 12 år efter indexoperationen. Studien har inneburit ökad förståelse för patienternas situation ur en rad aspekter och är med sin långa uppföljning viktig då prostatacancer har ett annat överlevnadsmönster jämfört med många andra cancerformer. 2. Förbättrad behandling av perforerad divertikulit. Perforation av en tjocktarmsdivertikel är allvarligt men drabbar en liten andel av individer med divertiklar. För vissa utvecklas en varig peritonit, vilket traditionellt behandlats genom det drabbade tarmavsnittet opereras bort och en stomi läggs fram. Laparoskopisk lavage har studerats i flera randomiserade studier, varav DILALA genomfördes inom SSORG. Metodens verkningsmekanismer är inte klarlagda. I modell studeras nu verkningsmekanismerna och i en kopplad patientstudie kartläggs bl.a. immunologisk påverkan. Syftet är ökad kunskap om perforerad divertikulit som sådan och om verkningsmekanismer och därmed möjlighet till förbättring av behandlingen. 3. Populationsbaserad studie patienter med perforerad opererad divertikulit, LapLAV. Perforerad divertikulit med peritonit kräver akut operation. Vi fann i DILALA att laparoskopisk lavage vid detta tillstånd var en säker och skonsam behandlingsmetod. DILALA liksom ytterligare två randomiserade studier hade alla begränsad gruppstorleken och det finns risk att sällsynta komplikationer inte påvisats. I en nationell populationsstudie (2016-2018) studeras implementering, kliniskt utfall och funktionellt resultat efter laparoskopiskt lavage respektive tarmresektion. 4. PhysSURG – effekter av fysisk aktivitet i samband med kirurgi Tre randomiserade studier vid olika typer av planerade operationer (bröstcancer, tarmcancer, obesitas) med intervention i form av hembaserad konditionsträning har genomförts. Uppföljning och analyser pågår. Medarbetare i projekten Annelie Olofsson Anette Engström Anette Wedin Carolina Ehrencrona David Bock Eva Angenete Ingrid Höglund-Karlsson Jennifer Park Mattias Block Pågående doktorandprojekt, Biträdande handledare Andreas Samuelsson David Wallin Daniel Rydbeck Jenny Heiman Sophia Waldenstedt Sofia Erestam Andra samarbetspartners Anders Bjartell, Lunds universitet Anna Lantz, Karolinska Institutet, Solna Dan Sjoberg, Memorial Sloane Kettering Cancer Centre, New York, USA Gunnar Steineck, Sahlgrenska akademin Jacob Rosenberg, Herlevs Universitetssjukhus, Köpenhamn, Danmark Jonas Hugosson, Sahlgrenska akademin Lena Öhman, Sahlgrenska akademin Maria Magnusson, Sahlgrenska akademin Finansiering ALF Göteborgs Läkaresällskap Cancerfonden Mary von Sydows stiftelse

Webbsida Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG, a network of colorectal surgeons with academic interest from six Swedish and four Danish hospitals www.ssorg.net https://surgery.gu.se/Forskargrupper/ssorg