Länkstig

Linda Åhlström

Universitetslektor/sjuksköterska

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
2420
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Linda Åhlström

Linda Åhlström disputerade inom medicin vid Göteborgs Universitet 2014 med avhandlingen ”work ability and return to work among women being on long-term sick leave”. Linda arbetade vid Högskolan i Borås som lektor mellan åren 2013-2015. Sedan 2015 är hon lektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademien. Linda har specialistutbildning inom intensivvård, och kirurgiskomvårdnad. Samt utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration, ledarskap och lärande. Forskningsintresse Mitt huvudsakliga forskningsintresse är hur arbetsmiljön påverkar individens hälsa, välbefinnande, arbete och sjukskrivning – och hur dessa faktorer påverkar varandra. Avhandlingen undersökte förutsättningar för hållbar arbetsförmåga och återgång i arbete bland långtidssjukskrivna ur flera perspektiv. Samt även en validering av instrumentet arbetsförmågeindex, och en singel fråga. Forskningen har fortsatt inom områden som berör hur ledarskap. arbetsplatsanpassning och organisering på olika nivåer och i olika kontext påverkar medarbetarens arbetsnärvaro och arbetsförmåga. Samt med fokus på hälsofrämjande ledarskap – och betydelsen av styrning, organisering av arbetet, chefs- och ledarskap - för hälsa, välbefinnande, sjukskrivning, arbetsengagemang och socialt kapital. Även implementering av processutveckling och Lean i sjukvården: oss dess betydelse för arbetsmiljön. Jag är nu involverad i ett projekt vid Verksamheten Ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som handlar om vårdrelaterade infektioner, en smittfri vård. Aktuella forskningsprojekt SMITTFRI VÅRD (Clean Care) - Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett globalt hälsoproblem som drabbar 1 av 10 patienter. Projektet angriper det akuta behovet att minimera VRI och minska spridning av antibiotikaresistenta mikrober genom innovativa lösningar för att bryta spridningsvägar av mikrober genom luft, kontaktytor, hygienfaciliteter, utrustning, textilier, patienter och personal. LEXLIV - Forskningsprogrammet bidrar till kunskap om välfärdskonsekvenser av den generellt mer flexibla och uppskjutna pensionsåldern. LEXLIV undersöker aspekter av kapabilitet i organisationer samt för individer och olika grupper för ett allt längre arbetsliv, över systemnivåer (individ, arbetsplats, privatliv och samhällsnivå) och tid. https://socav.gu.se/forskning/LEXLIV-AgeCap Undervisning och handledning Jag undervisar och är examinator på olika utbildningsnivåer och program, framförallt sjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet. Undervisningen handlar om lärande, ledarskap och organisation, samt förbättringskunskap. Även arbetslivsförhållanden, arbetshälsa och arbetsmiljö. Jag är också delaktig i kurser inom vetenskaplig teori och metod på grund och avancerad nivå, inom både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Jag handleder kandidatuppsatser och magisteruppsatser, och är bihandledare till tre doktorander. Samverkan Jag har tillsammans med Helle Wijk varit ansvarig för implementering av verksamhetsförankrat examensarbete.. Göteborgs Universitet har tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Stad drivit ett arbete att utveckla ett samarbete med inriktning mot verksamhetsintegreratexamensarbete. Studenterna skriver sitt examensarbete utifrån verksamhetensbehov, med vetenskapligt stöd från universitet. Detta projekt startade 2017 som ett pilotprojekt och idag är det infört i sjuksköterskeprogrammet som en valbar del. I forskningsprojektet smittfri vård arbetar jag vid Mölndals sjukhus vid verksamheten för Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nätverk Delaktig i nätverket Active Learning Classroom som är för alla som är intresserade av området studentcentrerat lärande med fokus på aktivt lärande (active learning) och lärmiljöer som främjar detta. Internationella erfarenheter; Jag har arbetat som forskningssjuksköterska på Monash University Accident Research Centre, mitt huvudsakliga arbetsområde var ”Road Trauma”, Real World Crash Investigation. Där ingick jag i ett multidisciplinärt team som arbetade tillsammans för att förbättra trafiksäkerheten och att minimera de personskador som uppkommer vid en trafikolycka. Min del av studien bestod av den kliniska delen, och forskningsdelen. Innan det arbetade jag också som forskningsassistent/forskningssjuksköterska vid The Alfred Hospital Trauma Unit, Melbourne Australien. I am an Alumni of the Work Disability Prevention CIHR Strategic Training Program. I was a trainee at the University of Toronto, Dala Lana School of Public Health, Toronto, Canada. The program was for trainees working and interested in the research field of Work Disability Prevention. The program was part-time through a three- year period (2010-2012).