Göteborgs universitet
Bild
Grön skoltavla
Länkstig

Ansökan till CUL forskarskola

I samverkan med Humanistiska, IT, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet öppnar Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning - CUL, för antagning till utbildning på forskarnivå för dig med lärarexamen.

Ansökan till CUL forskarskola stängde den 6 februari 2023!

I 2023 års omgång var det antagning till CUL-doktorand i ämnet Humaniora med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi eller som externt finansierad doktorand (med lön betalad av annan arbetsgivare) i något av de övriga ämnena.

 

Forskarskolan i utbildningsvetenskap följer de förordningar som gäller för utbildning på forskarnivå nationellt (se Högskoleförordningen).

Behörig att antas till forskarskolan i utbildningsvetenskap är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För antagning till forskarutbildningar inom ramen för forskarskolan CUL krävs lärarexamen. För antagning till ämne på forskarnivå kan ytterligare krav på särskild behörighet finnas.

Se behörighetskrav under respektive forskarutbildningsämne

Tips & Råd

Till alla som söker:

  • Se till att ansökan är komplett dvs att alla delar som efterfrågas finns med.
  • Uppsatsens/examensarbetets kvalitet är vanligen den enskilt tyngsta delen i den sammanvägning av kvalitén i ansökans olika delar i det urval av sökande som kommer att göras.
  • Forskningskissen är också viktig. Lägg omsorg på att anknyta din planerade studie till en översikt av relevant forskning. Formulera genomförbara, intressanta och väl underbyggda forskningsfrågor som anknyter till såväl skolans behov som till utbildningsvetenskaplig forskning. Ta gärna kontakt med respektive institutions kontaktperson.

Särskilda råd till dig som planerar att söka antagning med lön från din nuvarande arbetsgivare:

Det finns möjlighet att antas till forskarutbildningen om din arbetsgivare (t ex kommun, fristående skolhuvudman eller annan högskola) garanterar finansiering. Observera att intyg från arbetsgivaren om finansiering under hela utbildningstiden måste bifogas ansökan.

Förankra därför tidigt ditt intresse med din arbetsgivare och skolhuvudman. Att vara doktorand parallellt med att arbeta i verksamheten under åtta år ger skolan/förskolan en stark koppling till universitetet och aktuell forskning som bidrar starkt till att öka verksamhetens kvalitet, något som gynnar både kollegor och elever.

De positiva effekterna av att ha en doktorand anställd i verksamheten bidrar till att skapa en attraktiv arbetsplats.I tider av lärarbrist är det särskilt angeläget att skolhuvudman tänker på rekryteringsarbetet.

Att finansiera en doktorand är en långsiktig investering som ger positiv effekt direkt, inte minst för att mycket av kompetensförstärkningen börjar redan från första dagen i forskarutbildningen.  

 

Anställning som doktorand (s.k. doktorandtjänst) är en studiefinansieringsform under forskarutbildningen. Den som är anställd som doktorand omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid universitetet. Maximitiden för anställning som doktorand är fyra år, men kan förlängas högste ett år vid institutionstjänstgöring. Följande bestämmelser gäller för forskarutbildning.

  • Studietiden skall normalt vara 4 år på heltid, och 8 år på halvtid.
  • Studierna skall bedrivas på minst 50 % av heltid.
  • Licentiatexamen kan avläggas.
  • Varje doktorand skall i samband med antagning ha en plan för finansiering av studierna.
  • Det skall upprättas en individuell studieplan för varje nyantagen doktorand. Den individuella studieplanen skall revideras minst en gång årligen eller vid behov.

Lektor inom skolväsendet

En lektor som är verksam i skolformerna  förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har vanligtvis som uppgift att, förutom undervisning, också arbeta med att stärka den vetenskapliga anknytningen.

Detta kan innebära att:
• bedriva egen forskning
• stödja det didaktiska arbetet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
• leda utvecklingsprojekt
• skapa kontaktnät med lärosäten
• hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och sprida kunskapen vidare till kollegor
• vara huvudansvarig för ett visst ämne


Lektorstjänst inom skolan innebär individuell lönesättning där arbetsgivaren kan få statsbidrag för  ett lönepåslag med 10-15 000 kr per månad.

För att bli lektor krävs:
• Lärarlegitimation
• Avlagd examen på forskarnivå
• Arbetslivserfarenhet som lärare i minst fyra år
• Visad pedagogisk skicklighet 

Lektorstjänst inom högskola/universitet

Som lektor på högskola/universitet erbjuds olika möjligheter att kombinera undervisning med forskning. Yrkeserfarenhet som lärare ger goda möjligheter att sprida erfarenheterna från dina år som lärare och den kunskap du inhämtat under din forskning.

 

 

Inför årets antagningsomgång har CUL bjudit in till presentationer av forskarskolan och dess inriktningar.

Den 14/12 kl. 18.00 höll vi en introduktionsträff via Zoom där vi svarar på frågor om själva utlysningen, forskarskolan i dess helhet och hur en externt finansierad forskarutbildning fungerar. Det bildspel som utgjorde underlag för presentationen kan laddas ned till höger på denna sida.

Den 17/1 18.00 hölls en andra introduktionsträff på plats på Pedagogen A, Göteborgs universitet.  Företrädare för de olika ämnena var på plats för att presentera forskarutbildningen inom CUL mer ingående.


Eventuella frågor om tillfällena ställs till handläggare Hjalmar Falk, hjalmar.falk@gu.se