Göteborgs universitet
Länkstig

Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap

Forskarutbildningen syftar till att utveckla de kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som erfordras för att självständigt och i samarbete med andra forskare eller praktiker kunna planlägga, genomföra och muntligt och skriftligt redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning och socialisation utifrån ett historisk-filosofiskt, språkvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt perspektiv. Utbildningen skall ge fördjupade kunskaper och färdigheter i för lärarprofessionen relevanta teorier och metoder.

Vid 2022 år antagning finns två möjligheter: Du kan ansöka i ämnet Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap i vid mening enligt ovan. Du kan även söka samma ämne med specialisering mot Historiska studier. Denna specialisering sträcker sig från kulturarvsdidaktik inom ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi och historia till historiedidaktik med koppling till lärarutbildningen. Forskningsområdenas bredd innebär att samarbete med forskare inom olika inriktningar är väsentligt för utbildningen.

Utbildningen syftar till att utveckla en självständig och kritisk forskare som ska bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. Genom doktorsavhandlingen ska den studerande bidra till kunskapsutvecklingen inom kunskapsbildning, undervisning och utbildning inom något av huvudområdena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi eller historia.

Målet med utbildningen är att vidareutveckla fördjupade ämneskunskaper och en förtrogenhet med vetenskapliga metoder inom såväl historiska studier som inom utbildningsvetenskap och en medvetenhet om ämnesområdenas olika kunskapsteoretiska grund.

Inför ansökan

Kontakta de personer som är ansvariga för ditt ämnesområde för att diskutera utformning av eget projektförslag. Vi rekommenderar att du kontaktar institutionen för att avgöra om ditt projekt är genomförbart eller inte. Kontaktpersoner:

Historia: Kenneth Nyberg: kenneth.nyberg@gu.se

Arkeologi: Christian Isendahl: christian.isendahl@gu.se

Antikens kultur och samhällsliv: Helene Whittaker helene.whittaker@gu.se

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi: Stina Ericsson stina.ericsson@svenska.gu.se

Behörighet

För att antas till forskarskolan i utbildningsvetenskap behöver du uppfylla dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet

Särskild behörighet

Särskild behörighet se studieplan för Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap.