Göteborgs universitet
Bild
Forskning i labb på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Forskning i labb på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Foto: Emelie Asplund

Forskargrupper

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning hyser 26 forskargrupper, vars forskning är indelad i fyra huvudsakliga forskningsområden: Cancergenomik, Grundläggande sjukdomsmekanismer, Molekylär patologi och behandlingsmetoder samt Tumörimmunologi. Samtliga forskargrupper på centret har tillgång till biobanker inom en stor variation av cancerdiagnoser, tillsammans med en högst modern samling av instrument.

Cancergenomik

Inom forskningsområdet Cancergenomik, bidrar våra forskare till förståelsen om förändringar i det genetiska materialet, DNA:t, i cancerceller.

Forskarna använder både matristeknologi, fluorescerande in situ-hybridisering, kromosomfärgningstekniker och Next Generation Sequencing (NGS). Dessa tekniker hjälper oss att undersöka viktig information om den genetiska orsaken till tumörer, som exempelvis spottkörteltumörer, gliom och bröstcancer. I övrigt är även virusets roll i cancer något som utforskas.

Grundläggande sjukdomsmekanismer

Cancerbildningar är komplexa organ vilka kräver mångfaldiga mutationer för att utvecklas. Modellering av tumörer, i odling eller i djurmodeller, möjliggör djupgående studier av orsak, behandling och förebyggande av cancer.

Inom forskningsområdet Grundläggande sjukdomsmekanismer/ tumörbiologi undersöker våra forskare hur olika cancertyper utvecklas. Även resistensutveckling mot kemoterapi samt antioxidanters roll inom cancer undersöks.

Molekylär patologi och behandlingsmetoder

Inom forskningsområdet Molekylär patologi och behandlingsmetoder, undersöks utvecklingen av nya biomarkörer eller metoder för att studera biomarkörer. Dessa inkluderar biomarkörer i blodet eller i andra rutinmässiga diagnostiska prov från patienter med malignt melanom, gynekologiska cancerformer, barncancer och prostatacancer.

Vissa forskargrupper arbetar även med utveckling av cell- och djurmodeller för studie av nya behandlingar mot exempelvis neuroendokrina tumörer, bröstcancer eller bukspottkörtelcancer.

Tumörimmunologi

Tumörer består av många olika celltyper. Att lära sig kontrollera immunsystemet för att uppnå botande behandlingar för cancerpatienter har därför blivit en nyckelfaktor inom detta område.

Våra forskare inom forskningsområdet Tumörimmunologi undersöker utvecklingen av behandlingar, vilka kan förebygga återkomsten av leukemi genom aktiveringen av immunceller. Utveckling sker även av immun-humaniserade musmodeller samt andra nya djurmodeller, behandlingar och kliniska prövningar mot leukemi och solida cancerformer som melanom.