Göteborgs universitet
Bild
Dykare som visar simfötterna ovanför vattenytan
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Dykning och snorkling

Vetenskapsdykning är ett viktigt redskap för marina forskare för att observera, dokumentera och utföra empiriska studier i kustnära miljö. På Tjärnölaboratoriet kan forskare och studenter utföra vetenskapsdykning eller snorkling / fridykning inom forskningsprojekt, inom studier, för kompetensutveckling och på fritiden.

Regler för dykning

Inför planering av all form av dykning på Tjärnölaboratoriet ska man i god tid kontakta dykverksamhetsledaren. Denna ger vidare instruktioner och utfärdar dyktillstånd.

Vid dykning ska man ha med sig mobiltelefon.

Vid all dykning på Tjärnölaboratoriet för studier, forskningsarbete och insamling av material gäller dessa regler:

Man fyller på luft på dyktuber
I Tjärnölaboratoriets dykerilokaler finns kompressor för att fylla andningsluft (200 och 300 bar)
Foto: Johan Wingborg

Vetenskapsdykning

För lättare vetenskapsdykning inom tjänsten (forskare, gästforskare, doktorander samt annan personal) så ska dykaren:

 • ha ett gällande yrkesdykarcertifikat minst i nivå med svenskt yrkesdykarcertifikat S30 (vilket motsvarar IDSA Level 1) eller ett European Scientific Diver (ESD) certifikat,
 • ha genomgått och blivit godkänd för dykning vid en medicinsk kontroll enligt AFS 2019:3 (pdf) eller ha ett motsvarande utländskt intyg,
 • inom de tre sista åren genomgått HLR-utbildning,
 • vid användning av eventuell projektägd/personlig dykutrustning, ska den vara CE-märkt och uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter samt ha genomgått service/underhåll av auktoriserad dykfirma de senaste 12 månaderna,
 • ha intyg från prefekt/arbetsgivare om att personen är utbildad, godkänd och försäkrad för det specificerade dykeriarbetet,

Ytterligare kompetenskrav kan medföras för mer komplicerade arbeten (exempelvis för dyk i starkt strömmande vatten, under is, offshore, på större djup, eller där tung utrustning ska användas).

Regler för vetenskapsdykning

En dykarledare ska planera och på dykplatsen leda och övervaka dykverksamheten. Den som ska leda ett dyk ska ha utbildning minst i nivå med svenskt dykarledare S30 (DykL S) eller Advanced European Scientific Diver (AESD) men vid mer komplicerade arbeten kan ytterligare kompetens krävas.

Före dyk ska skriftlig dykplanering och riskbedömning (Dive planning and Risk assessment) genomföras av dykarledaren. Denna ska arkiveras.

Efter dyk ska dyken loggas i Göteborgs universitets digitala dykjournal. För att få tillgång till dykjournalen kontakta dykverksamhetsledaren. Dykaren ansvarar också för att dokumentera sin dykning i sin privata loggbok.

Ett dyklag vid vetenskapsdykning/arbetsdykning ska bestå av minst 3 personer; en dykarledare med minst DykLS eller AESD certifikat, en dykare och en reservdykare, båda med minst S30 eller ESD certifikat. Dykarledaren avgör i dykplaneringen/riskbedömningen om fler personer bör ingå i dyklaget för att dykningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Rapportera incident

Eventuell incident eller avvikelse vid dykning ska rapporteras i systemet för incident- och avvikelsehantering (IA), som anställda vid Göteborgs universitet når via Medarbetarportalen. Övriga ska kontakta dykverksamhetsledaren. Rapporteringsblankett i pdf laddas ner från denna webbsida.

Dykutrustning på Kristineberg Center

Komplett dykutrustning kan hyras från Kristineberg Center. Kontakta dykverksamhetsledaren på Kristineberg Center.

All dykning är frivillig.

Samarbete om Vetenskapsdykning

Som ett led att utveckla vetenskapsdykningen nationellt och internationellt, samt för att främja säkerhetsarbetet kring vetenskapsdykningen, ingår Tjärnö marina laboratorium i ett samarbete med YRGO (Yrkeshögskolan i Göteborg), Dykarskolan i Stockholm, Svenska vetenskapsdykarkommittén (VDK), Nätverk svensk dykning (NSD) och European Scientific Dive Panel (ESDP).

Dykning inom utbildning

Vid dykning inom ramen för sina studier, vid utbildning och kompetensutveckling är det dykarledaren som avgör vilken tidigare kompetens som fordras för det enskilda dyket. Enligt Göteborgs universitets dykregler ska dykaren som utför dykning inom sin utbildning:

 • ha en kompetensnivå som ej bör understiga CMAS**, PADI Rescue Diver eller motsvarande certifieringsnivå för sportdykare
 • ha genomgått och blivit godkänd för dykning vid en medicinsk kontroll enligt AFS 2019:3 eller ha ett motsvarande utländskt intyg
 • inom de tre sista åren genomgått HLR-utbildning
 • vid användning av eventuell personlig dykutrustning ska dykutrustningen vara CE-märkt och uppfylla Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter samt ha genomgått service/underhåll av auktoriserad dykfirma de senaste 12 månaderna

Det minsta dyklaget vid utbildning består av 3 personer; en dykarledare med minst DykLS eller AESD certifikat, den person som genomgår utbildningen och en dykare med minst S30 eller ESD certifikat. Dykningen ska planeras och dokumenteras som vid vetenskapsdykning.

Fritidsdykning

Fritidsdykning innebär en möjlighet för studenter och personal att uppleva den miljö som man arbetar i. Det kan också främja att fler utbildar sig till vetenskapdykare. Göteborgs universitet har inget ansvar för vad anställda och studenter gör på sin fritid men arbete vid Tjärnölaboratoriet innebär ofta att man tillbringar sin fritid på Tjärnölaboratoriet. Om man på fritiden vill hyra båt och använda dykfaciliteter eller kompressor ställs krav på vilken kompetens man har. Dykaren ska då:

 • ha en kompetensnivå som ej understiger CMAS**, PADI Rescue Diver eller motsvarande certifieringsnivå för sportdykare
 • kunna uppvisa en gällande hälsodeklaration/läkarundersökning enligt SSDF:s eller annat utbildningsystems rekommendationer
 • inom de tre sista åren genomgått HLR-utbildning
 • vid användning av eventuell personlig dykutrustning ska intyg kunna uppvisas på att utrustningen undergått service enligt tillverkarens rekommendationer
 • ha en på fritiden gällande dykolycksfallsförsäkring
 • genomföra dykningarna enligt Svenska sportdykarförbundets (SSDF) dykpraxis (pdf, 2 MB)

Fridykning

Vid fridykning använder man viktbälte men inga tuber och går ner till maximalt 10 m djup. Det kan användas för observationer och enklare arbete. Utförlig beskrivning av regler liksom goda tips finns anslaget i dykerilokalerna liksom i Snorkling och fridykning (PDF) på denna webbsida. Här finner du också Risk assessment, Free diving (PDF) som ska fyllas i och godkännas före utfärd.

Snorkling

Vid snorkling använder man inget viktbälte, inga tuber och går ner till maximalt 2 m djup. Det kan användas för observationer och enklare arbete. Utförlig beskrivning av regler liksom goda tips finns anslaget i dykerilokalerna liksom i Snorkling och fridykning (PDF) på denna webbsida.

Dykfaciliteter

På Tjärnölaboratoriet finns utbildade dykarledare och dykande personal som kan ge dyksupport till forskningsprojekt. Priser för detta motsvarar personalens lönekostnader under angivet uppdrag.

I dykfaciliteterna (”Dykeriet”) finns kompressor för att fylla andningsluft (200 och 300 bar). Kompressorn genomgår service en gång per år och luftkvaliteten kontrolleras minst en gång per år. Luftfiltren byts regelbundet.

Säkerhetsutrustning att låna: Oxybox, första hjälpen-utrustning, kniv, dykflagg, räddningsnät, ström- och livlinor.

Det finns 30 uppsättningar med våtdräkt, fenor, viktbälte, mask och snorkel för utlåning.

Båtar för dykning kan hyras på Tjärnölaboratoriet.

I dykerilokalerna kan man skölja, torka och förvara dykutrustning samt utföra enklare underhåll. Intill dykeriet finns även dusch, bastu och omklädningsrum.

Riskbedömning fältarbete

För att skydda alla våra medarbetare och gäster som arbetar i fält så har Tjärnölaboratoriet beslutat att införa en obligatorisk riskbedömning under vissa delar av året, men även hela året om man arbetar ensam eller utanför ett angivet geografiskt område.

Riskbedömning är obligatorisk om man arbetar i fält under perioden 20 oktober till 31 maj. Anledningen till att vi valt denna tidsperiod är att temperaturen i vattnet då ofta understiger 12 grader.

Kontakt

Dykverksamhetsledare

Gunnar Cervin, 031–786 96 89

Dykregisteransvarig

Gunnar Cervin, 031–786 96 89

Dykarledare

Gunnar Cervin, Gunilla Toth och Pierre De Wit

Utrustningsansvariga

Säkerhetsutrustning

Gunnar Cervin

Snorklingsutrustning

Helen Veerman