Göteborgs universitet
Bild
Kosterfjorden i kvällsljus
Foto: Martin Larsvik

Omgivningar

Tjärnö marina laboratorium ligger nära Kosterfjorden. Det tar bara 15 minuter med båt för att komma till den enda äkta oceaniska miljön i Sverige.

Kosterfjordens marina liv

Förkastningssprickan i Kosterfjorden är 247 meter djup och når ända ut till Atlanten. Fjorden har oceanisk salthalt (35‰) i bottenvattnet och god vattenomsättning. I Kosterfjordens djup lever djur som är typiska för de oceaniska kontinentalsluttningarna och de djupa fjordarna vid Norges västkust, bland annat olika arter av svampdjur och sjöpennor, samt limamusslor och rev av ögonkorall.

Andra habitat finns i form av öppna stenstränder, smala sund med starka strömmar, grunda partier med sand- och/eller lerbottnar, bl.a. med ålgräsängar. Kosters skärgård är också hemvist för en stor population av knubbsälar. Omkring 6000 marina arter finns inom Kosterområdet, av vilka drygt 200 inte finns någon annanstans i Sverige.

Mätningar i Kosterfjorden

En gång per månad gör Tjärnölaboratoriet mätningar av salthalt, temperatur, syrgas, fluorescens och turbiditet i Kosterfjorden från ytan till 240 meters djup, som en del av miljöövervakningsprogrammet inom Bohuskustens Vattenvårdsförbund. Resultaten finns som data och grafer.

Det finns ett kustmätsystem med bojar längs Sveriges kust. I Kosterfjorden mäts bland annat temperatur, salthalt, klorofyll, syrgas och turbiditet varje timma under isfria delar av året. Man kan få resultaten i tabell eller grafer.

Prognoser

SMHI gör lokala prognoser och har mätstationer i närheten av Tjärnölaboratoriet. De kan vara användbara inför fältarbete.

Kosterhavets nationalpark

Sveriges första nationalpark med marint fokus, Kosterhavets nationalpark, invigdes 2009. Ett av syftena är att främja forskning och utbildning kring bevarande och hållbart nyttjande av marina ekosystem.