Göteborgs universitet
Bild
Två roddbåtar med åror, på kärror nära stranden
Foto: Ullika Lundgren

Miljöarbete

Miljöarbetet vid Tjärnö marina laboratorium är sedan 2004 miljöcertifierat. Det innebär att vi ständigt förbättrar verksamheten i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan för hållbar utveckling genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.

Vårt miljöarbete

Miljö och hållbarhet är väl inarbetade begrepp på Tjärnölaboratoriet; vi var tidigt ute och blev miljöcertifierade redan 2004. Våra båtar går på miljöbränsle, vi värmer lokalerna med havsvatten genom värmepumpar, komposterar matrester från Restaurangen och arbetar på olika sätt för att minska vår miljöpåverkan.

Till exempel använder vi fjärrstyrda undervattensfarkoster försedda med kameror, så kallad ROV-teknik, för att undersöka havsbottnarna. På så sätt kan vi studera känsliga bottenorganismer utan att göra skada.

Miljöaktiviteter

Utifrån universitetets mål och strategier arbetar vi med olika aktiviteter specifika för Tjärnölaboratoriet för att nå målen. Aktiviteterna tas fram av miljö- och arbetsmiljögruppen på Tjärnölaboratoriet.

Just nu har vi fokus på tre områden:

  • Vi ger möjligheter till bra hybridmöten, bland annat har en ombyggnad skett av delar av biblioteket till mötesrum.
  • Vi installerar solceller på matsalsbyggnaden.
  • Vi planerar för ett nytt fartyg som ska ersätta Nereus och processen är igång.

Mycket av vårt miljöarbetet sker i samarbete med Akademiska Hus som är vår fastighetsägare. Läs mer om deras hållbarhetsarbete.

Vi följer utvecklingen av vår miljöpåverkan årligen och arbetar långsiktigt för att minska den negativa delen. Några resultat från de senaste åren:

Energianvändningen har varit omkring 240 kWh/m2 under 2019–2021
Foto: Ullika Lundgren
Avfallsmängden vid Tjärnölaboratoriet har minskat under 2019–2021
Foto: Ullika Lundgren

År 2022 var vi många verksamma men även totala mängden avfall var lägre än tidigare år. Kompostfraktionen är inte medräknad 2022 eftersom komposteringsanläggningen inte användes. Den mängd avfall som istället skickades via hushållssopor avspeglas inte i siffrorna vi har tillgängliga från kommunen.

Antal resfria möten vid hela Göteborgs universitet har ökat kraftigt unde 2019–2021
Foto: Ullika Lundgren

Ett möte innebär minst 3 personer i minst 15 minuter.

Miljöpolicy

Allt miljöarbete vid institutioner/enheter och fakulteter strävar mot att följa miljöpolicyn som bland annat uppmanar alla att förebygga eller minska miljöbelastningen och att ta miljöhänsyn i alla beslut. Målet är att Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande i Europa för utbildning och forskning inom miljö och hållbar utveckling.

Miljöpolicy för Göteborgs universitet

Miljöhandböcker

Det finns rutiner gemensamma för alla institutioner vad gäller t ex kemikaliehantering och avfallshantering i syfte att minska risken för negativ miljöpåverkan. Dessa rutiner finns samlade i en gemensam miljöhandbok på fakultetens interna sidor.

För miljöarbetet vid Tjärnö finns också rutiner för t ex fartyg, provtagningar, akvarier eller för hur främmande organismer skall hanteras, se nedan.

Laboratoriearbete

Länk till KLARA

Navigate to video: Introduktion för studerande på Tjärnö marina laboratorium
Video (11:46)
Introduktion för studerande på Tjärnö marina laboratorium

Miljörevision

Varje år genomförs både intern och extern miljörevision av verksamheten vid universitetet. Tjärnölaboratoriet granskas två gånger under en treårs-period. Vid revisionerna granskas verksamheten ur flera perspektiv. Uppfyller vi lagkraven? Uppfyller vi standardens (ISO 14001) krav på verksamheten? Följer vi våra egna dokumenterade rutiner?

Miljösamordningen

Varje institution eller enhet bidrar med en eller fler miljösamordnare till fakultetens miljöråd. Miljösamordnarna arbetar med aktiviteter på institutionerna som ytterst syftar till att nå universitetets miljömål. Från Tjärnölaboratoriet deltar Ullika Lundgren i miljörådet.