Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Två roddbåtar med åror, på kärror nära stranden
Foto: Ullika Lundgren

Miljöarbete

Miljöarbetet vid Tjärnö marina laboratorium är sedan 2004 miljöcertifierat. Det innebär att vi ständigt förbättrar verksamheten i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan för hållbar utveckling genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.

Miljöcertifiering

Utifrån universitetets miljömål arbetar vi med olika aktiviteter specifika för Tjärnö för att nå målen. Aktiviteterna tas fram av miljörådet på Tjärnö, följs upp kontinuerligt och rapporteras årligen till Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, som ansvarar för GU Hållbarhetsredovisning.

Miljöpolicy

Allt miljöarbete vid institutioner/enheter och fakulteter strävar mot att följa miljöpolicyn som bland annat uppmanar alla att förebygga eller minska miljöbelastningen och att ta miljöhänsyn i alla beslut. Målet är att Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande i Europa för utbildning och forskning inom miljö och hållbar utveckling.

Miljöpolicy för Göteborgs universitet

Miljöhandböcker

Det finns rutiner gemensamma för alla institutioner vad gäller t ex kemikaliehantering och avfallshantering i syfte att minska risken för negativ miljöpåverkan. Dessa rutiner finns samlade i en gemensam miljöhandbok på fakultetens interna sidor.

För miljöarbetet vid Tjärnö finns också rutiner för t ex fartyg, provtagningar, akvarier eller för hur främmande organismer skall hanteras, se nedan.

Laboratoriearbete

Länk till KLARA

Video (11:46)
Introduktion för studerande på Tjärnö marina laboratorium

Miljörevision

Varje år genomförs både intern och extern miljörevision av verksamheten vid universitetet. Tjärnölaboratoriet granskas två gånger under en treårs-period. Vid revisionerna granskas verksamheten ur flera perspektiv. Uppfyller vi lagkraven? Uppfyller vi standardens (ISO 14001) krav på verksamheten? Följer vi våra egna dokumenterade rutiner?

Miljösamordningen

Varje institution eller enhet bidrar med en eller fler miljösamordnare till fakultetens miljöråd. Miljösamordnarna arbetar med aktiviteter på institutionerna som ytterst syftar till att nå universitetets miljömål. Från Tjärnölaboratoriet deltar Ullika Lundgren i miljörådet.