Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Blankett för ansökan om plats

Bokning

Ansök om plats på Tjärnö marina laboratorium

Verksamhet i Kosterhavets nationalpark

Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för Kosterhavets nationalpark.

En av föreskrifterna lyder:
Inom nationalparken är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar eller samla in rödlistade marina arter.

För all verksamhet i Kosterhavets nationalpark, som utgår från Tjärnö och Kristineberg, har Länsstyrelsen gett tillstånd, med vissa villkor. Det nuvarande gäller för perioden 2018-2021.

För fullständigt tillstånd, kontakta Martin Larsvik.

De viktigaste delarna i tillståndet är:

A. Följande arter får man inte rikta insamling mot eller utföra experiment med som innebär att individer dör i fält eller på laboratorium:

 • Rödlistade arter (kategorierna CR, EN, VU) enligt senast gällande nationella rödlistan från Artdatabanken.
 • OSPAR-arterna (Oslo-Paris konventionen)

B. Geografiska begränsningar gäller för nedanstående destruktiva undersökning/insamlingsmetoder;

 • Släpande redskap som kommer i kontakt med botten (t.ex. skrapor, slädar, bomtrål, trål, huggare, boxcorers, lod, ”sugar” och liknande).
 • Fysiska installationer som påtagligt påverkar den kemiska eller den fysikaliska miljön.
 • Manipulation genom borttagande eller tillsättande av organismer.
 • Ändra den kemiska eller den fysikaliska miljön genom att släppa ut toxiska eller radioaktiva ämnen.
 • Fiskeredskap som riskerar lämna bestående fysiska spår på platsen (dvs. tunga burar/kupor, bottenstående garn m m).
 • Skadliga akustiska/seismiska metoder för annat än navigation. Användning av t.ex. flerstråleekolod för bottenkartläggning är tillåten.
 • Sprängning/borrning.

C. De geografiska platserna för vilka begränsningar i undersökningsmetoderna gäller är följande;

 • 8 st områden, rödmarkerade på översiktskarta i bilaga 2.
 • På hårdbotten djupare än 60 m, undantaget de 2 grönmarkerade områden i bilaga 2.
Logotyp Kosterhavets nationalpark