Göteborgs universitet
Bild
Blankett för ansökan om plats

Bokning

Ansök om plats på Tjärnö marina laboratorium

Verksamhet i Kosterhavets nationalpark

Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för Kosterhavets nationalpark.

En av föreskrifterna lyder:
Inom nationalparken är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar eller samla in rödlistade marina arter.

För all verksamhet i Kosterhavets nationalpark, som utgår från Tjärnö marina laboratorium, har Länsstyrelsen gett tillstånd, med vissa villkor. Det nuvarande gäller för perioden 2021-03-17 - 2024-02-29.

För fullständigt tillstånd, kontakta Martin Larsvik.

De viktigaste delarna i tillståndet är:

A. Följande arter får man inte rikta insamling mot eller utföra experiment med som innebär att individer dör i fält eller på laboratorium:

B. Geografiska begränsningar gäller för nedanstående företeelser;

  • Släpande redskap som kommer i kontakt med botten (t.ex. skrapor, slädar, bomtrål, trål, huggare, boxcorers, lod, ”sugar” och liknande).
  • Fysiska installationer som påtagligt påverkar den kemiska eller den fysikaliska miljön.
  • Manipulation genom borttagande eller tillsättande av organismer.
  • Utsläpp av toxiska eller radioaktiva ämnen.
  • Fiskeredskap som riskerar lämna bestående fysiska spår på platsen (dvs. tunga burar/kupor, bottenstående garn m m).
  • Skadliga akustiska/seismiska metoder för annat än navigation. Användning av t.ex. flerstråleekolod för bottenkartläggning är tillåten.
  • Sprängning/borrning.

C. De geografiska platserna för vilka begränsningar i undersökningsmetoderna gäller är följande;

  • De åtta områden som är rödmarkerade på översiktskarta i bilaga 2 med koordinaterna i bilaga 3.
  • På hårdbotten djupare än 60 m, undantaget de två grönmarkerade områden i bilaga 2 och med koordinater i bilaga 3.
Karta över geografiska platser för vilka begränsningar i undersökningsmetoder gäller
Logotyp Kosterhavets nationalpark