Länkstig

Låglönejobben på den svenska arbetsmarknaden. Vilka är jobben, var finns de och varför ökar de?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 200 000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Det pågår idag en debatt om hur yrkesstrukturen i Sverige förändras. Detta projekt fokuserar på utvecklingenav låglönejobb i Sverige under perioden 2005-2019, med syftet att bringa större klarhet i hur denna utvecklingskall förstås. Vi skall beskriva om dessa jobb växer relativt till andra delar av yrkesstrukturen, om de över tid ären ingång till bättre jobb, var sådana jobb uppkommer – ökar de framförallt i storstadsregionerna eller mergenerellt över landet – och söka förklaringar till utvecklingen av låglönearbeten.

Följande tre övergripande frågeställningar fokuserar vi på i projektet:

1. Växer de lågbetalda jobben, vilka återfinns i dem och var hittar vi dem geografiskt?
2. Är förändringar i institutioner (ex subventionerade anställningar, förändringar i LAS) relaterade till låglönearbetens utveckling?
3. Hur ser rörligheten för låglönearbetande ut och leder ett låglönejobb till ett bättre jobb över tid?

Datamaterial för studien är arbetskraftsundersökningarna (AKU) och registerdata (LISA) vilket ger möjlighet att följa utvecklingen över tid på arbetsmarknaden, betydelsen av enskilda händelsers effekt, samt individers rörlighet.Tendenser till att yrkesstrukturen polariseras, där gruppen lågbetalda yrken växer, är en förändring som riskerar att påverka samhället i stort och som även kan skapa växande regionala skillnader. Med bättre kunskap om denna fråga har samhället ett tydligare underlag för att ta nödvändiga beslut, både regionalt och i samhället som helhet, för arbetsmarknadens utformning

Forskare

Tomas Berglund, projektledare

Patrik Vulkan

Johan Alfonsson