Bild
Långtidscovid
Foto: Unsplash
Länkstig

Bortom Covid? Att använda patientkunskap för att förbättra vården för långtidssjuka i Covid-19

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 910 000
Projekttid
2022 - 2026
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Den här kvalitativa samhällsvetenskapliga forskningsstudien syftar till att identifiera hur personer drabbade av långtidscovid i Sverige utvecklar kunskap om sitt tillstånd via egna och andra drabbades erfarenheter och lärdomar. Studien möter ett behov av forskning som fångar upp och tillvaratar erfarenheter och kunskaper från de som har drabbats av långtidscovid för att möjliggöra en förbättrad vård för den här gruppen. Behovet av sådan forskning har identifierats utifrån iakttagelsen att långtidscovid initialt främst synliggjordes av drabbade som delade och mobiliserade erfarenheter och kunskaper på nätet medan sjukvården har brottats med problem att såväl diagnosticera som att behandla tillståndet. För att tillvarata denna kunskapsbas bland drabbade syftar studien till att identifiera kunskaper både om och från de drabbade.

Följande forskningsfrågor guidar projektet:

  1. Vilken kunskap om långtidscovid genererar drabbade utifrån sina kroppsliga och levda erfarenhet av långtidscovid och hur använder de sig av den?
  2. Vilken kunskap om långtidscovid ackumulerar drabbade genom att dela med sig av sina erfarenheter med andra drabbade och hur går de tillväga för att göra det?
  3. Vilken kunskap mobiliserar drabbade av långtidscovid för att försöka förbättra vården och hanteringen av långtidscovid och hur gör de det?
  4. Vilka är implikationerna av punkterna 1-3 för förbättringen av vården och hanteringen av drabbade av långtidscovid?

För att undersöka forskningsfrågorna kombinerar projektet perspektiv från medicinsk sociologi och från fältet teknik- och vetenskapsstudier vilka båda länge har intresserat sig för hur patienter både som individer och kollektiv producerar, ackumulerar och mobiliserar kunskap om de tillstånd som de lever med.

Studien bidrar med kunskap som utgår från de drabbade av långtidscovid, med syfte att minska den behandlingsmässiga osäkerhet som omgärdar tillståndet. Med fokus på både drabbades individuella och kollektiva kunskapsprocesser vill projektet också göra ett bidrag till den existerande forskningen om patienters delaktighet och organisering.

Forskare

Jesper Petersson, projektledare, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Lisa Lindén, docent, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers tekniska högskola

Doris Lydahl, forskare, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet