Länkstig

Gudmundur Johannsson

Om Gudmundur Johannsson

Hypofystumörer orsakar förlust av hypofysens hormoner samt obesitas och kognitiv dysfunktion pga. hypotalamus skada. Målsättning med projektet är att förbättra prognos för patienter med hypofystumörer genom att möjliggöra en individanpassad behandling från operation till den livslånga endokrina behandlingen. En viktig del är att utveckla en personcentrerad vård för patienter med hypofystumörer för att stärka patientens egen roll i sin behandling.

I dag saknas tillförlitliga markörer som kan vägleda fortsatt behandling och uppföljning efter operation av en hypofystumör. I en pågående prospektiv studie, Gothenburg Pituitary Tomour (GoPT) study studeras potentiella biomarkörer kan relateras till hypofystumörens tillväxt. En tumörmarkör som predikterar tumörtillväxt skapar en förutsättning för en individuell behandlingsplan. En markör som indikerar snabbt återfall eller tumörtillväxt kan behöva tidig re-operationer, strålbehandling och tät uppföljning med magnetkamera medan en tumörmarkör som indikerar ett stillsamt förlopp kräver mindre tätare uppföljning.

Skador på hypotalamus kan inträffa i upp till hälften av patienter med hypofystumör. Målsättning är att redan vid operation kunna identifiera dessa patienter genom att mäta hjärnskademarkörer i serum. Tidig upptäck möjliggör preventiva åtgärder mot obesitas och stöd för kognitiv nedsättning.

Förkortade livslängd vid hypofyssvikt är starkt förknippad med kortisol ersättningsbehandlingen. Avsaknad av markör som återspeglar kortisolets effekt omöjliggör en individanpassad behandling. Genom att studera patienter med kortisolbrist med och utan kortisol ämnar vi identifiera en biomarkör för kortisol.

En sjuksköterskeledd person centrerad vårdväg för patienter med hypofystumör har utvecklats. Denna förväntas stärka patientens roll i vård och behandling samt öka deras förutsättningar för att hantera sina symtom och den komplexa behandlingen.

Samtliga studier genomförs av ett multidiciplinärt studie team där det finns kompetens inom endokrinologi, neurokirurgi, vårdforskning, patologi, neurokemi samt kompetens inom genetik, epigenetik och proteomik.