Länkstig

Sofie Jakobsson

Universitetslektor/sjuksköterska

Vård vid långvariga tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe 202
41346 Göteborg
Rumsnummer
2428
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Sofie Jakobsson

Sofie Jakobsson är legitimerad sjuksköterska och arbetar som universitetslektor på institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Sofie har många års erfarenhet av kliniskt arbete med patienter med cancersjukdom både som sjuksköterska och forskningssjuksköterska. Hösten 2012 disputerade hon med en avhandling med fokus på erfarenheter, symtom och symtomlindring vid strålbehandling. Anställningen som universitetslektor är förenad med en befattning som legitimerad sjuksköterska (20 %) vid Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Forskning Sofies forskning handlar om symtom och dess konsekvenser för hälsa, personcentrerad vård och självskattning för att mäta exempelvis fatigue och personcentrering. Fokus är att att undersöka patientens perspektiv vad gäller upplevelser och förhållningssätt inför hot mot hälsan och hur man upplever vård. Projekten syftar dels till att beskriva upplevelser men också till att förbättra vården för personer med långvariga medicinska tillstånd. Flera av forskningsprojekten sker i nära samarbete med klinisk verksamhet i syfte att förbättra vård. Forskningen omfattar både kvalitativa som kvantitativa ansatser och metodologi. Övrig forskning fokuserar bl.a. på att kvalitetsgranska, utvärdera och utveckla frågeformulär. Vidare att påverka vården till det bättre genom att driva egen forskning och genom kunskapen från forskningen, handleda och stödja sjuksköterskor i utbildning, kompetensutveckling och forskning inom omvårdnad. 

Forskargrupp Personcentrerad vård vid långvariga sjukdomstillstånd vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Sofie tillhör även en multidisiplinär forskargrupp som just nu arbetar med ett forskningsprojekt gällande personcentrerad vård och möjliggörande av individuell behandling för patienter med hyposfystumör.  

Undervisning Efter disputationen undervisar Sofie både på grund- och avancerad nivå. Hon arbetar främst på avancerad nivå inom  specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård där Sofie både undervisar och är inriktningsansvarig. Undervisningen berör främst symtom/symtomlindring kopplat till hälsa samt personcentrerad vård utifrån teori och praktik. Undervisningen omfattar även handledning på grund och avancerad nivå.  

Nyckelord fatigue, symtom, personcentrerad vård, psykometri, kliniska interventioner och levnadssituation.