Göteborgs universitet
Bild
ämnesdidaktik
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Ämnesdidaktik med inriktningar

Ämnesdidaktik med inriktningar är ett ämne på forskarnivå som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktisk forskning intresserar sig för förutsättningar och villkor för, samt relationer och samband mellan undervisning och lärande. Exempel på inriktningar i ämnesdidaktik är matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk, svenska, teknik och hållbar utveckling.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet

till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För särskild behörighet krävs ett av följande alternativ:

A.      Lärarexamen, varav kurser motsvarande minst 60 högskolepoäng i relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

B.      Minst 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inom ett relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Allmän studieplan

För utbildning på forskarnivå finns för varje ämne en allmän studieplan som reglerar utbildningen. I studieplanen ingår avsnitt om:

  •     Examensbenämning och ämnesbeskrivning
  •     Utbildningens mål
  •     Behörighetsvillkor och förkunskapskrav
  •     Antagning, urval och bedömningsgrunder
  •     Utbildningens innehåll och upplägg
  •     Handledning
  •     Individuell studieplan
  •     Övergångsregler

Bli doktorand hos oss!

Nyfiken på studier inom forskarutbildningsämnet Ämnesdidaktik med inriktningar? Vid två av våra institutioner ges doktorandutbildning i ämnet Ämnesdidaktik med inriktningar. Besök våra institutioner för mer information och hur du ansöker. Just nu söker IDPP doktorander inom matematik, naturvetenskap, teknik eller svenska.