Bild
Kristian Bolin och Ewa Wikström
Kristian Bolin och Ewa Wikström tog emot donationen på 15 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse.
Foto: Magnus Gotander /Lundbergs Forskningssstiftelse
Länkstig

15 miljoner till forskning om värdet av medicinsk teknologi

Publicerad

Centre for Health Governance får 15 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse för att studera det samhällsekonomiska värdet av medicinsk teknologi. Projektet är unikt genom sin kombination av flera olika perspektiv. Donationen tillkännagavs i samband med firandet av stiftelsens 40-årsjubileum den 28 september.

–  Projektet ska ge kunskap om vad investeringar i medicinsk teknologi betyder ur ett hälsoekonomiskt perspektiv inklusive patient- och organisationsperspektiv, säger professor Ewa Wikström, föreståndare för Centre for Health Governance.

Prioriteringsfrågorna blir allt viktigare och allt svårare inom hälso- och sjukvården. Vanligen styrs prioriteringarna av att den tillgängliga vården ska nå så många som möjligt. Risken är att det bidrar till att investeringar i teknologi som kostar mycket initialt väljs bort, trots att de på längre sikt kan komma att gynna många och vara resurseffektiva. Det nu aktuella forskningsprojektet är unikt genom sin kombination av flera olika perspektiv.

– Vi ska göra en hälsoekonomisk analys av den medicinska teknologins betydelse som inkluderar både samhället, patienterna och vårdens beslutsfattande och organisation. Det innebär att vi får arbeta med data som inte brukar kombineras vilket kan ge väldigt intressanta resultat. På sikt ska vi tillhandahålla väl underbyggda underlag till beslutsfattare inom vården, säger Ewa Wikström.

Både patient- och organisationsperspektiven kräver insamling av nya data, främst i form av intervjuer. Annan data finns tillgänglig sedan tidigare.

– Vi ska följa upp medicintekniska satsningar som redan gjorts genom att hämta data i befintliga register. I den delen kan vi snabbt komma upp på banan och vi kommer att kunna säga ganska mycket om tre år, avslutar Ewa Wikström.

Projektet är treårigt och genomförs vid Centre for Health Governance vid Göteborgs universitet – Handelshögskolans och Sahlgrenska akademins gemensamma satsning inom hälsoekonomi och styrning. Centrat samlar forskning och utbildning inom området health governance, i syfte att generera direkt applicerbar kunskap med betydelse för hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs hela pressmeddelandet från Lundbergs Forskningsstiftelse.

Om projektet ”Medicinska teknologier – samhällsekonomiska kostnader, tillgänglighet och kostnadseffektivitet”

Finansieras av IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Projektet pågår 2023-01-01 till 2025-12-31

Övergripande målsättning:
Förbättra kunskapen om den individuella och samhällsekonomiska betydelsen av medicinska teknologier och förbättrade behandlingsmetoder, och klargöra och analysera i sammanhanget relevanta besluts- och införandeprocesser.

Tre delprojekt:

  • Hälsoekonomisk analys
  • Patientupplevelse
  • Organisatoriskt perspektiv på införandet av medicinsk teknologi

Medverkande forskare: [länkade]
Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, projektansvarig
Ewa Wikström, professor i Health Governance, föreståndare för Centre for Health Governance
Gustav Kjellsson, docent i nationalekonomi
Mikael Cäker, docent i företagsekonomi