Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för Global Migration (CGM) har som huvudmålsättning att främja och stödja forskning, utbildning och nyttiggörande inom global migration och integration. CGM utgör en plattform för migrationsforskning och en kontaktyta mellan forskare och aktörer inom privat och offentlig sektor samt civilsamhället.

Internationell migration påverkar samhället och individer på många olika sätt. Den har inverkan på befolkningsförändringar, arbetsmarknad och internationella relationer, samtidigt som den berör frågor om identitet och tillhörighet hos individen.

”Global migration är idag en viktig del av vår samtid där det finns två motsatta trender som CGM vill uppmärksamma. Den ena består i ett ökat tryck av immigration på grund av politiska eller militära konflikter, fattigdom och miljökatastrofer. Den andra utgörs av den allt strängare immigrationspolitik och negativa attityd mot invandring som råder.”

– Andrea Spehar, Föreståndare för CGM

En viktig uppgift för CSM är att främja tvärdisciplinärt forskningssamarbete om migration, både inom Göteborgs universitet och med andra lärosäten samt att lyfta fram den migrationsforskning som idag bedrivs vid Göteborgs universitet inom olika discipliner, såsom antropologi, medicin, psykologi, statsvetenskap, religionsvetenskap, historia, utbildning, juridik, ekonomi och sociologi. En aktiv samverkan med samhället är också en viktig uppgift och CGM arbetar idag med flera aktörer inom Västra Götalandsregionen. För att skapa kontaktytor och mötesplatser arrangerar CGM seminarier, workshops och konferenser där externa aktörer och forskare från olika discipliner kan mötas.

CGM startade 2017 och är administrativt placerat vid institutionen för globala studier. Det leds av en föreståndare samt en styrgrupp med representanter från samtliga fakulteter vid Göteborgs universitet. CGM har två referensgrupper - en vetenskaplig och en extern. Den vetenskapliga referensgruppen består av migrationsforskare från olika länder och discipliner och den externa referensgruppen består av representanter från offentlig förvaltning, näringsliv och civilsamhälle.

CGM har som mål att:
1. Främja dialog och långsiktig samverkan mellan forskare, beslutsfattare och externa aktörer.
2. Organisera internationella forskningskonferenser, workshops och seminarier om migration och integration.
3. Bidra till att skapa mötesplatser och kontaktytor med migranter i Göteborgsregionen.
4. Formulera och ta fram nya riktningar för forskning kring gemensamma teman i relation till global migration.
5. Utveckla tvärvetenskapliga forskningskluster.
6. Initiera, stödja och samordna tvärvetenskapliga ansökningar till nationella och internationella forskningsfinansiärer.

CGM är medlem i IMISCOE, det största europeiska forskningsnätverket om migration, vilket ger tillgång till internationella nätverk och forskningssamarbeten.