Göteborgs universitet
Länkstig

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) är en politiskt styrd organisation med två huvuduppdrag; hälso- och sjukvård samt regional utveckling. Västra Götalandsregionen är också länets största arbetsgivare med ca 53 000 anställda. VGR har en roll i integrationsfrågan utifrån båda dessa uppdrag. Som en av Sveriges största offentliga arbetsgivare arbetar de också för att vara ett föredöme för mångfald i rekrytering.

Västra Götalandsregionens arbete för ökad integration och inkludering

Västra Götalandsregionens roll kopplad till integration och regional utveckling

I VGRs regionala utvecklingsuppdrag är ett mål att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att må bra och utvecklas. En stärkt integration med ett minskat utanförskap är en av de viktigaste frågorna för Västra Götalands långsiktiga utveckling och därmed en av de viktiga frågorna för VGR att arbeta med inom ramen för sitt regionala utvecklingsuppdrag.

VGR ser mångfald som en tillgång som bidrar till regionens tillväxt och utveckling. Att ta emot asylsökande, nyanlända och utrikesfödda är en humanitär och solidarisk handling men VGR ser också denna grupps stora potential att berika samhället med mångfald, talang, entreprenörskap, samt med välbehövlig arbetskraft.

Ett långsiktigt mål för VGRs arbete med integration är att många fler nyanlända och utrikesfödda kommer in på arbetsmarknaden. Ett arbete att gå till är en förutsättning för att känna sammanhang och integreras i samhället. Därtill är många branscher i skriande behov av arbetskraft och kompetensbristen är stor. Samtidigt är arbetslösheten stor bland dem som står långt från arbetsmarknaden, särskilt bland utrikes födda.

Nyanländas och utrikesföddas matchning mot arbetsmarknadens behov är alltjämt en stor utmaning. Målsättningen är att ta tillvara nyanländas och utrikesfödda kompetenser och utvecklingskraft och samtidigt möta arbetslivets behov av arbetskraft och kompetens på kort och lång sikt, samt att verka för långsiktiga jobb. Arbetsmarknadsanpassad utbildning är en viktig komponent i att nå detta mål.
 
Avgörande för integration på arbetsmarknaden är en ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvård samt förebyggande av ohälsa. Samtidigt leder en ökad integrering på arbetsmarknaden och delaktighet i samhället till bättre hälsa. Även deltagande i bildning-, fritids- och kulturaktiviteter samt i det politiska livet, är viktiga komponenter.

Västra Götalandsregionens roll kopplad till integration och hälso- och sjukvård

Målet för svensk hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att oavsett vem du är så ska du få en vård som utgår från dina förutsättningar och behov.

Bland människor som migrerat till Sverige finns det, precis som i övriga grupper i samhället, en stor variation när det gäller hälsostatus och vårdbehov, vilket i sin tur påverkar behovet av insatser från hälso- och sjukvård samt tandvård. 

Hälso- och sjukvården i VGR arbetar på olika sätt för att sänka trösklarna och därmed öka tillgängligheten till vård för de personer och grupper av patienter som inte alltid söker vård trots upplevt behov, men också för att på ett bättre sätt möta patienters olika behov och ta tillvara på deras resurser utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Ett av hälso- och sjukvårdens viktigaste uppdrag är att arbeta för en mer jämlik hälsa och där spelar det hälsofrämjande och förebyggande arbetet en viktig roll.

Västra Götalandsregionen