Göteborgs universitet
Bild
Göteborg Stad Stadsledningskontoret
Länkstig

Göteborg Stad stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i arbetet med att leda, samordna och följa upp verksamheterna i Göteborgs Stad. Till grund för arbetet ligger Göteborg stads budget.

Stadsledningskontoret bedriver en mycket bred verksamhet, allt ifrån att administrera borgerliga vigslar till att planera för stadens utveckling. Ytterst arbetar stadsledningskontoret för att stödja kommunstyrelsen i dess arbete att tillgodose medborgarna och invånarnas behov av kommunal service, myndighetsutövning och samhällsutveckling.

Område Stadsutveckling leder och samordnar frågor inom stadsutvecklingsområdet och arbetar för utveckling av ett hållbart Göteborg - socialt, ekonomiskt, och ekologiskt. Migration och integrationsfrågor finns även inom verksamhetsområdet Välfärd och utbildning.

OECD 2018: Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Gothenburg

Göteborgs Stad har nyligen medverkat i ett OECD program “A territorial approach to migrant integration: The role of local authorities” med EU-finansiering. Projektet har samordnats av stadsledningskontoret. Utgångspunkten är observationen att integration i praktiken sker på lokal nivå. Författarna till studien betonar vikten av ett tvärsektoriellt angreppssätt eftersom migration spänner över många sakområden. De betonar också vikten av närmare samarbete mellan nationell, regional och lokal nivå. Rapporten publicerades i april 2018 med titeln ”Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in Gothenburg” (Paris: OECD publishing)

Studien har ett brett perspektiv på migranter, men med särskilt fokus på asylsökande, flyktingar, ensamkommande barn/ungdomar, ensamma kvinnor med barn. Studien ger en kartläggning av migranters situation, styrning/ledning, policy och åtgärder.

Syftet med projektet är att öka kunskap om olika sätt att ”hantera” migrationsfrågan lokalt och regionalt samt identifiera och sprida bra exempel/praxis, och att lämna rekommendationer på policynivå till EU-kommissionen, nationellt och lokalt. Som styrkor i Göteborgs arbete lyfts bland annat att här finns ett stort engagemang hos frivilligsektorn, integrationscentrum vid social resursförvaltning är exempel på goda mötesplatser där samarbete med frivilligsektorn kan utvecklas, stadens arbete med boende är ambitiöst och en utmaning, stadens förebyggande trygghetsarbete och samarbete mellan socialtjänst och polis är unikt i ett europeiskt perspektiv.

OECD 2018 report on Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees