Göteborgs universitet
Bild
Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete inom komvux
Foto: Pexels
Länkstig

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete inom komvux

Uppdragsutbildning i systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling för att stärka utbildningens kvalitet i kommunal vuxenutbildning för elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

I den här utbildningen fokuserar vi det systematiska kvalitetsarbetet inom den kommunala vuxenutbildningen. Detta arbete har andra villkor och förutsättningar än i övriga skolformer, och ibland åsidosätts ett långsiktigt skolutvecklingsarbete för kortsiktiga lösningar som kortare kurser och arbete med upphandlingar. Den här utbildningen genomsyras därför av hur systematiskt kvalitetsarbete kan synliggöra kvalitet. Arbete med uppföljning och analys av det systematiska kvalitetsarbete som gjorts och görs blir extra viktigt att lyfta i utbildningen eftersom det ofta inte hinns med i den dagliga verksamheten. Frågor om varför insatser görs, och vad det som görs leder till, kommer därför att gå som en röd tråd genom uppdragsutbildningen. Frågorna Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? utgör grund för utbildningstillfällena på våren. Under höstterminen arbetar vi främst med frågorna Hur blev det? och Hur går vi vidare?

Stor vikt läggs vid undervisning av nyanlända elever och elever med svenska som andraspråk

Undervisningen får stor plats i utbildningen. Särskilt stor vikt kommer att läggas vid undervisning av nyanlända elever och flerspråkiga elever med svenska som andraspråk. Vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi bedrivs utbildning och forskning om flerspråkighet och svenska som andraspråk sedan många år tillbaka, och vi utbildar och fortbildar lärare i svenska som andraspråk. Litteratur och föreläsningar om flerspråkiga vuxnas möjligheter till språk- och litteracitetsutveckling inom sfi och om språk- och kunskapsutveckling i olika ämnen och inriktningar på grundläggande och gymnasial nivå kommer därför att erbjudas under utbildningen. Likaså kommer deltagarna att läsa och diskutera litteratur om litteracitet och kritiska perspektiv på vuxenutbildningen under utbildningen. Inspel i form av föreläsningar och direktkommunikation med forskare som ger deltagarna inblick i aktuell forskning om vuxenutbildning kommer att läggas in under träffarna minst ett par gånger per termin.

Tre teman

Utbildningen organiseras runt tre teman:

  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Undervisning med fokus på flerspråkiga elever
  • Litteracitet på ett andraspråk

Varje kurstillfälle har fokus på ett tema, vilket innebär att kurslitteratur, uppgifter och eventuell föreläsning behandlar det aktuella temat. Arbetet med utbildningens tre teman utgår från deltagarnas egna verksamheter och planeras delvis i samråd med deltagarna.

Om utbildningen, kursöversikt och kurslitteratur

Läs mer om de tre teman, se kursöversikt och kurslitteratur i PDF-filen "Uppdragsutbildning i kommunal vuxenutbildning".

Anmälan

Senast anmälningsdatum är den 9 mars 2024. Anmälan sker direkt till Skolverket via denna sida.

Har du frågor?

Kontakta Skolverket: nyavux@skolverket.se

Kontaktperson på Göteborgs universitet: Lotta Olvegård