Göteborgs universitet

Svenskans beskrivning

Svenskans beskrivning är en regelbundet återkommande konferensserie som behandlar forskning om svenska språket.

Svenskans beskrivning arrangeras var tredje termin och värdskapet ambulerar mellan lärosäten i Sverige och Finland enligt ett rullande schema. I anslutning till respektive konferens publiceras en antologi med bidrag från konferensen. Skriftserien "Svenskans beskrivning" är sedan 2008 (volym 30) en anonymt referentgranskad publikation.

Det övergripande ansvaret för konferensserien ligger hos Forskningsnämnden för svenska språket, som är ett samarbetsorgan för språkforskare med inriktning mot svenska. Nedan hittar du nämndens stadgar och en förteckning över tidigare sammankomster, inklusive länkar till webbpublicerade konferensvolymer.

Nästa sammankomst

Den 38:e sammankomsten för svenskans beskrivning äger rum i Örebro 4–6 maj 2022. För mer information, se Svenskans beskrivning 38.

Stadgar (senast reviderade 2019-05-09)

§ 1. Forskningsnämnden för svenska språket är ett samarbetsorgan för forskare i Sverige och Finland med inriktning på svenska språket. Nämndens uppgift är att svara för den övergripande planeringen av konferensen Svenskans beskrivning, vilken arrangeras var tredje termin enligt ett rullande schema där var fjärde konferens hålls i Finland. Uppgiften innebär att nämnden ska fatta beslut om dels var konferensen ska arrangeras, dels – i samråd med den lokala arrangören – formerna för hur konferensbidragen ska publiceras.

§ 2. Varje institution i svenska eller nordiska språk som bedriver forskning i svenska eller nordiska språk i Sverige eller i Finland och som kan tänka sig att anordna konferensen Svenskans beskrivning skickar in en representant till forskningsnämndens möten.

§ 3. Lärosätena utser sin representant för varje möte.

§ 4. Nämnden utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Om möjligt hämtas dessa från den ort som står i tur att arrangera Svenskans beskrivning.

Nedan förtecknas samtliga konferenser i serien Svenskans beskrivning. I anslutning till varje sammankomst publiceras en konferensvolym, och länkarna i listan leder till de volymer i serien som finns tillgängliga digitalt.

Vidare har Karl Erik Tallmo sammanställt en förteckning över alla ingående bidrag t.o.m. 2014, som finns tillgänglig här.