Göteborgs universitet
Länkstig

För verksamheter

Bli en handledare för en socionomstudent eller vägled internationella masterstudenter. Samverka med oss och få nya perspektiv till verksamheten genom att erbjuda en plats för fältförlagda studier eller verksamhetsförlagd utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning

Bli en värdefull del av socionomutbildningen och samverka med nästa generation socionomer! Erbjud er verksamhet som en VFU-plats och dela era kunskaper med framtidens yrkesverksamma inom socialt arbete.

Socionomutbildningen innehåller både kurser förlagda till universitetet och delar som genomförs i en verksamhet. Den mer praktiskt inriktade kursen kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) , ger 30 högskolepoäng och pågår under 20 veckor under programmets femte termin.

Studenternas bas för studierna är i en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där studenten får en handledare. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete och socionomens yrkesroll.

Fältstudier

Syftet med fältstudierna är att studenter ska få en bild av hur socialt arbete fungerar i praktiken.

Vi erbjuder studenter på socionomprogrammets tredje termin och internationella studenter på masternivå fältstudier. Studenterna skriver en akademisk rapport utifrån en frågeställning kopplad till er verksamhet. 

Fältstudierna ger studenter en praktisk inblick i arbetet och knyter samman teoretisk kunskap med utmaningar i arbetslivet. Många fältstudieplatser återkommer termin efter termin då uppsatserna är användbara för verksamhetens utveckling.