Göteborgs universitet
Bild
Grafik med lila bakgrund och färgade serpentiner.
Länkstig

Att söka till utbildningen

Lediga platser till forskarutbildningen läggs ut vartannat år på Göteborgs universitets jobbportal. Vi utlyser oftast lediga doktorandtjänster i slutet av året med en sista ansökningsdag i början på februari. Så här går det till för dig som vill söka!

Utlysning

Lediga platser till forskarutbildningen läggs ut på Göteborgs universitets jobbportal. Ansökningarna är offentliga och antagning till utbildning på forskarnivå sker i öppen konkurrens med andra sökande. 

Antagning av doktorander sker vartannat år, samt i enstaka fall för doktorandanställning i specifika forskningsprojekt. När en doktorandtjänst blir aktuell utlyses den på jobbportalen:

Jobbportalen: lediga tjänster

Behörighet

För att komma ifråga för antagning till forskarutbildningen måste du uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningen och kraven för den särskilda behörighet som gäller för respektive ämne.

Högskoleförordningen 7 kapitel § 39 (notisum.se)

Grundläggande behörighet 

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • läst minst 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå
 • eller på annat sätt inom eller utom Sverige förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet

 • socionomexamen, 210 högskolepoäng 
 • minst 60 högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå, varav vetenskapligt arbete om minst 15 högskolepoäng
 • eller på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovanstående krav

Finansiering 

Studier på forskarnivå kan finansieras genom doktorandanställning hos universitetet eller i enstaka fall genom särskilt avtal med specifika forskningsprojekt (projektdoktorander) eller arbetsgivare (samverkansdoktorander).

Antagning

Antagning till forskarutbildningen i socialt arbete sker vartannat år, samt dessutom i enstaka fall efter utlysning för doktorandanställning i specifika forskningsprojekt eller som så kallad samverkansdoktorand i samarbete med arbetsgivare inom det sociala arbetets områden.

När en doktorandtjänst blir aktuell utlyses den på universitetets portal för lediga anställningar. Vår ambition är att anta minst 4 doktorander per omgång.

En beredningsgrupp läser och bedömer din och andra sökandes meriter och insänt material. Intervjuer ingår i Beredningsgruppen gör ett slutligt urval och lämnar sitt förslag till prefekt, som fattar beslut. Beslut om antagning till forskarutbildning kan inte överklagas och tas vanligen i april.

Cirka 30 doktorander studerar idag på forskarutbildningen och varje år disputerar tre till fyra personer. De som antas som forskarstudenter tilldelas två handledare och knyts till en av institutionens forskningsplattformar.

Forskning vid Institutionen för socialt arbete

Ansökan

Uppfyller du behörigheterna kan du söka till forskarutbildningen. Läs alltid studieplan och utlyst doktorandtjänst för mer specifik information om hur ansökan går till, då innehåll kan variera något från år till år. 

I din ansökan ska du skicka med:

 1. Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet. 
 2. Ett CV, inklusive styrkt meritförteckning och publikationslista. 
 3. Uppsatser och examensarbeten samt andra relevanta skrifter.
 4. En forskningsplan om maximalt tre sidor.
 5. Kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet. 
 6. Redogörelse för, samt intyg på, övriga relevanta meriter som till exempelvis deltagande i forsknings- utvärderings- eller liknande utvecklingsarbete.

Urval bland sökande görs med avseende på bedömning av graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes preliminära forskningsinriktning erbjuda handledning, samt i övrigt utgöra en god forskningsmiljö för det planerade avhandlingsarbetet.

Varmt välkommen att påbörja din forskarkarriär hos oss!

Intresserad av studier på forskarnivå?

Läs den allmänna studieplanen och kontakta viceprefekt för forskarutbildning för mer information!