Göteborgs universitet
Bild
Doktorand workshop på Göteborgs universitet
Foto: Louise Älgne

Om forskarutbildningen

Att vara doktorand innebär självständig forskning under handledning, inom ramen för ett eget projekt. Dina handledare är anställda på institutionen och Som antagen blir du både student och kollega, med en anställning vid Göteborgs universitet. Du kan även gå utbildningen som samverkansdoktorand, där studierna bedrivs på deltid vid sidan av en ordinarie anställning utanför universitetet.

Om utbildningen

På institutionen för socialt arbete bedrivs högkvalitativ forskning med stor ämnesbredd. Vi är ca 140 medarbetare där alla forskare är organiserade i forskningsplattformar. I någon av våra forskningsplattformar så väl som i de till institutionen knutna nationella och internationella forskningsnätverken, ingår också du som doktorand.

Vår institution finner du vid campus Haga. Det är hos oss som ett av landets mest sökta utbildningar finns, socionomprogrammet. Där du som doktorand ges möjlighet att undervisa under i under din tid som doktorand.

Under ditt första år läser du i huvudsak kurser, medan du år två-fyra arbetar med ditt avhandlingsarbete. Du förväntas också delta aktivt i institutionens seminarieverksamhet där du också själv löpande presenterar ditt avhandlingsprojekt.

Självständigt arbete under handledning

Att vara doktorand innebär självständig forskning inom ramen för ett givet projekt vilket gör att du samtidigt är både student och självständig forskare. Utbildningen fokuserar på avgränsade empiriska frågeställningar där du som doktorand bedriver egen forskning under handledning.

Efter avslutad forskarutbildning har du goda förutsättningarna för en fortsatt forskarkarriär. Du lär dig självständigt bedriva forskning och hur du kan söka egna medel för dina forskningsprojekt.

Seminarier – forskarutbildningens hjärta

I samråd med handledare väljer ni huruvida du ska skriva en så kallad monografi, vilken består av en sammanhållen text, eller en så kallad sammanläggningsavhandling som består av vetenskapliga artiklar och en sammanfattande så kallad "kappa". 

Dina kunskaper breddas även genom att delta på olika seminarier. Ditt eget avhandlingsprojekt kommer också seminariebehandlas vid tre tillfällen under studietiden. Dessa seminarier har som syfte att stödja dig i din arbetsprocess tillsammans med institutionens övriga kollegor. Som doktorand vid institutionen för socialt arbete erbjuds du även möjligheten att ingå i institutionens olika forskarnätverk och delta vid såväl nationella som internationella konferenser.

Omfattning och utbildningsmål

Forskarutbildningen är den tredje och högsta formella utbildningsnivån i Sverige och syftar till att ge en kvalitetssäkrad och kvalificerad utbildning för dig som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor, såväl inom som utanför högskola och universitet.

Omfattning

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra år på helfart, och avslutas genom att du som forskarstudent presenterar en avhandling för offentlig granskning. Du får då din doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng.

Mål

Målet med forskarutbildningen i socialt arbete är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna arbeta med forskning inom socialt arbete och för att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet.

Ytterligare ett mål med vår forskarutbildning är att du som doktorand även ska få god kunskap om planering och genomförande av forskningsprojekt. Under utbildningen utvecklar du dina kommunikativa och pedagogiska färdigheter vad gäller att uttrycka sig väl i tal och skrift – såväl inom som utanför akademiska sammanhang. Utbildningen ska också bidra till att utveckla internationella kontakter, till exempel genom medverkan vid internationella forskningskonferenser och eventuellt vistelse vid utländskt lärosäte.

För dig som funderar på att söka till forskarutbildningen är det viktigt att veta att utbildningen bedrivs med hög grad av självständighet och med betoning på doktorandens eget ansvar i förhållande till planering och genomförande.

Kontakta utbildningsansvarig

Frida Pettersson
Vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning 
0766-18 63 83
frida.petersson@socwork.gu.se

Kvalitetssäkring

Vi arbetar ständigt med att förbättra och säkerställa kvaliteten inom institutionen. Detta görs genom olika råd och kommittéer, som forskarutbildningskommittén, handledarkollegiet och doktorandrådet.

Kurser på forskarutbildningen

Förutom att skriva en avhandling läser du också kurser tillsammans med andra doktorander på institutionen. Det går även att välja kurser som erbjuds på andra institutioner och lärosäten, samt på universitet utomlands.

Du kan söka fram doktorandkurser genom att filtrera på institution och fakultet i kurskatalogen FUBAS.

Som doktorand är du både student och anställd

Att bli antagen till forskarutbildningen innebär att vara både student och anställd samtidigt. Båda rollerna är reglerade med förordningar och omfattar såväl rättigheter som skyldigheter.

En doktorand är i normalfallet anställd för att bedriva forskarstudier på heltid. Undantaget från detta är samverkansdoktorander där forskarutbildningen bedrivs på deltid vid sidan av en ordinarie anställning i en verksamhet utanför universitetet.

Som doktorand utför man oftast tre olika typer av arbete. Avhandlingsarbete, institutionstjänstgöring, samt utbildning. Undervisning räknas normalt till institutionstjänstgöring och kurspoäng inom ramen för forskarutbildningen.

Att vara doktorand

Som doktorand deltar du också i institutionens övriga verksamhet. Du kan vara med i institutionens pedagogiska verksamhet som lärare och i olika forum för organisationsutveckling. Vid institutionen för socialt arbete finns ett doktorandråd som bevakar aktuella frågor som rör doktorander. 

Att vara anställd doktorand vid Göteborgs universitet innebär att du får lön och omfattas av socialförsäkringssystemet. Doktorandernas lön regleras i en egen lönestege, den så kallade doktorandstegen. När doktoranden uppfyller hälften respektive 80 % av sin utbildning i enligt med den individuella studieplanen ska lönen förändras i enlighet med doktorandstegen som gäller vid Göteborgs universitet. 

Var du befinner dig organisatoriskt

1. Göteborgs universitet

Du är anställd av Göteborgs universitet.

2. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Du blir en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten, som vår institution tillhör.

3. Institutionen för socialt arbete

Som doktorand är din arbetsplats hos oss på Institutionen för socialt arbete! Du är en del av kollegiet och välkommen på allt som anställda blir inbjudna till. 

Att disputera

En disputation är en offentlig tillställning där du som doktorand presenterar och försvarar din doktorsavhandling inför en kommitté. Under disputationen granskas avhandlingen av en opponent och bedöms av en betygsnämnd. Betyget som ges kan antingen vara godkänt eller underkänt. Disputationer äger rum under vardagar mellan september och juni.

Institutionen för socialt arbete tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår forskarutbildning är också en del av fakultetens forskarutbildning. 

Lagar och regler

De lagar och regler som styr anställningen som doktorand finns sammanfattade i generell form i Högskolefördningen. För Göteborgs universitet finns dessutom ett lokalt, kompletterande, regelverk i form av doktorandregler.