Göteborgs universitet
Bild
Doktorand workshop på Göteborgs universitet
Foto: Louise Älgne

Om forskarutbildningen

Att vara doktorand innebär självständig forskning under handledning inom ramen för ett eget projekt. Som antagen blir du både student och kollega, med en anställning vid Göteborgs universitet. Du kan även gå utbildningen som samverkansdoktorand, där studierna bedrivs på deltid vid sidan av en ordinarie anställning utanför universitetet.

Om utbildningen

Att vara doktorand innebär självständig forskning inom ramen för ett givet projekt vilket gör att du samtidigt är både student och självständig forskare. Utbildningen fokuserar på avgränsade empiriska frågeställningar där du som doktorand bedriver egen forskning under handledning.

Efter avslutad forskarutbildning har du goda förutsättningarna för en fortsatt forskarkarriär. Du lär dig självständigt bedriva forskning och hur du kan söka egna medel för dina forskningsprojekt.

Seminarier – forskarutbildningens hjärta

I samråd med handledare väljer ni huruvida du ska skriva en så kallad monografi, vilken består av en sammanhållen text, eller en så kallad sammanläggningsavhandling som består av vetenskapliga artiklar och en sammanfattande så kallad "kappa". 

Dina kunskaper breddas även genom att delta på olika seminarier. Ditt eget avhandlingsprojekt kommer också seminariebehandlas vid tre tillfällen under studietiden. Dessa seminarier har som syfte att stödja dig i din arbetsprocess tillsammans med institutionens övriga kollegor. Som doktorand vid institutionen för socialt arbete erbjuds du även möjligheten att ingå i institutionens olika forskarnätverk och delta vid såväl nationella som internationella konferenser.

Omfattning och utbildningsmål

Forskarutbildningen är den tredje och högsta formella utbildningsnivån i Sverige och syftar till att ge en kvalitetssäkrad och kvalificerad utbildning för dig som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor, såväl inom som utanför högskola och universitet.

Omfattning

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra år på helfart, och avslutas genom att du som forskarstudent presenterar en avhandling för offentlig granskning. Du får då din doktorsexamen. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng.

Mål

Målet med forskarutbildningen i socialt arbete är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna arbeta med forskning inom socialt arbete och för att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet.

Ytterligare ett mål med vår forskarutbildning är att du som doktorand även ska få god kunskap om planering och genomförande av forskningsprojekt. Under utbildningen utvecklar du dina kommunikativa och pedagogiska färdigheter vad gäller att uttrycka sig väl i tal och skrift – såväl inom som utanför akademiska sammanhang. Utbildningen ska också bidra till att utveckla internationella kontakter, till exempel genom medverkan vid internationella forskningskonferenser och eventuellt vistelse vid utländskt lärosäte.

För dig som funderar på att söka till forskarutbildningen är det viktigt att veta att utbildningen bedrivs med hög grad av självständighet och med betoning på doktorandens eget ansvar i förhållande till planering och genomförande.

Kvalitetssäkring

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsarbete inom institutionens olika råd, kommittér och kollegium, exempelvis forskar­utbildningskommittén, handledar­kollegiet och doktorand­rådet. 

Som doktorand är du både student och anställd

Att bli antagen till forskarutbildningen innebär att vara både student och anställd samtidigt. Båda rollerna är reglerade med förordningar och omfattar såväl rättigheter som skyldigheter.

En doktorand är i normalfallet anställd för att bedriva forskarstudier på heltid. Undantaget från detta är samverkansdoktorander där forskarutbildningen bedrivs på deltid vid sidan av en ordinarie anställning i en verksamhet utanför universitetet.

Som doktorand utför man oftast tre olika typer av arbete. Avhandlingsarbete, institutionstjänstgöring, samt utbildning. Undervisning räknas normalt till institutionstjänstgöring och kurspoäng inom ramen för forskarutbildningen.

Att vara doktorand

Som doktorand deltar du också i institutionens övriga verksamhet. Du kan vara med i institutionens pedagogiska verksamhet som lärare och i olika forum för organisationsutveckling. Vid institutionen för socialt arbete finns ett doktorandråd som bevakar aktuella frågor som rör doktorander. 

Att vara anställd doktorand vid Göteborgs universitet innebär att du får lön och omfattas av socialförsäkringssystemet. Doktorandernas lön regleras i en egen lönestege, den så kallade doktorandstegen. När doktoranden uppfyller hälften respektive 80 % av sin utbildning i enligt med den individuella studieplanen ska lönen förändras i enlighet med doktorandstegen som gäller vid Göteborgs universitet. 

Läs mer om doktorandstegen på Medarbetarportalen Göteborgs universitet.

Var du befinner dig organisatoriskt

1. Göteborgs universitet

Du är anställd av Göteborgs universitet. På universitetets sidor för doktorander på Medarbetarportalen finns mer information som gäller för samtliga doktorander.

Doktorand vid Göteborgs universitet på Medarbetarportalen

Studieadministrativ handbok för forskarnivå på Medarbetarportalen

2. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutionen för socialt arbete tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

På Samhällsvetenskapliga fakultetens webbsida på Medarbetarportalen finns generell information om utbildning på forskarnivå. 

Samhällsvetenskapliga fakultetens sidor om forskarutbildningen

3. Institutionen för socialt arbete

Som doktorand är din arbetsplats hos oss på Institutionen för socialt arbete! Du är en del av kollegiet och välkommen på allt som anställda blir inbjudna till. 

Vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning: Frida Petersson

Studierektor för forskarutbildningen: Elisabeth Punzi

Forskarutbildningshandläggare: Sandra Stén Böll

Kontakta utbildningsansvarig

Frida Pettersson
Vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning 
0766-18 63 83
frida.petersson@socwork.gu.se

Kurser på forskarutbildningen

Förutom att skriva en avhandling läser du också kurser tillsammans med andra doktorander på institutionen. Det går även att välja kurser som erbjuds på andra institutioner och lärosäten, samt på universitet utomlands.

Sök doktorandkurser
Foto: Kicki Edgren

Institutionen för socialt arbete tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår forskarutbildning är också en del av fakultetens forskarutbildning. På Samhällsvetenskapliga fakultetens interna webbplats på intranätet Medarbetarportalen får du en utförlig översikt över hur disputationsprocessen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ser ut.

Lagar och regler

De lagar och regler som styr anställningen som doktorand finns sammanfattade i generell form i Högskolefördningen. För Göteborgs universitet finns dessutom ett lokalt, kompletterande, regelverk i form av doktorandregler.