Göteborgs universitet

Om forskarutbildningen

Här hittar du information om vad det innebär att doktorera hos oss och hur du ansöker om att bli doktorand. Du hittar också information om vårt kursutbud på forskarnivå.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder fram till filosofie doktorsexamen i socialt arbete. Studietiden för forskarutbildningen är fyra år (heltid).

Målet med utbildningen är att utveckla de kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete eller annat kvalificerat yrkesarbete. Som doktorand bidrar du till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Ytterligare ett mål med vår forskarutbildning är att du som doktorand även ska tillägna dig god kunskap om planering och genomförande av forskningsprojekt. Under utbildningen utvecklar du som doktorand dina kommunikativa och pedagogiska färdigheter vad gäller att uttrycka sig väl i tal och skrift - såväl inom som utanför akademiska sammanhang. Utbildningen på forskarnivå ska också bidra till att utveckla internationella kontakter, till exempel genom medverkan vid internationella forskningskonferenser och eventuellt vistelse vid utländskt lärosäte.

För dig som funderar på att söka till forskarutbildningen är det viktigt att veta att utbildningen bedrivs med hög grad av självständighet och med betoning på doktorandens eget ansvar i förhållande till planering och genomförande.

Information om lärandemål, behörighet, förkunskapskrav, antagning, urval samt utbildningens upplägg hittar du i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i socialt arbete. 

Antagning till forskarutbildningen i socialt arbete sker vartannat år, samt dessutom i enstaka fall efter utlysning för doktorandanställning i specifika forskningsprojekt eller som s.k. samverkansdoktorand i samarbete med arbetsgivare inom det sociala arbetets områden.

När en doktorandtjänst blir aktuell utlyses den på universitetets portal för lediga anställningar. Senaste ansökningsomgången gick ut 14 februari 2021. Nästa ansökningstillfälle planeras till januari 2023 med start av utbildningen till hösten 2023. 

En beredningsgrupp läser och bedömer de sökandes meriter och insända skrifter. Beredningsgruppen gör ett slutligt urval och lämnar sitt förslag till prefekt, som fattar beslut. Beslut om antagning till forskarutbildning kan inte överklagas.

Mer information om behörighet, ansökning och antagning hittar du i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i socialt arbete.

 

För närvarande har institutionen för socialt arbete cirka 30 verksamma doktorander. Som doktorand hos oss deltar du också i institutionens övriga verksamhet. Du kan delta i institutionens pedagogiska verksamhet som lärare på olika kurser och program, samt i olika forum för organisationsutveckling. Vid institutionen för socialt arbete finns ett doktorandråd som bevakar aktuella frågor som rör doktorander. 

Att vara anställd doktorand vid Göteborgs universitet innebär att du får lön och omfattas av socialförsäkringssystemet. Doktorandernas lön regleras i en egen lönestege, den så kallade doktorandstegen. När doktoranden uppfyller hälften respektive 80 % av sin utbildning i enligt med den individuella studieplanen ska lönen förändras i enlighet med doktorandstegen som gäller vid Göteborgs universitet. Läs mer om doktorandstegen på Medarbetarportalen Göteborgs universitet.

Som doktorand väljer du i samråd med dina handledare huruvida du ska skriva en så kallad monografi,  vilken består av en sammanhållen text, eller en så kallad sammanläggningsavhandling som består av vetenskapliga artiklar och en sammanfattande så kallad "kappa". 

Förutom att skriva en avhandling läser du också kurser tillsammans med andra doktorander på institutionen. Det går även att välja kurser som erbjuds på andra institutioner och lärosäten, samt på universitet utomlands. 

Som doktorand breddar du din kunskap genom att delta vid olika former av seminarier. Ditt eget avhandlingsprojekt kommer också seminariebehandlas vid tre tillfällen under studietiden. Dessa seminarier har som syfte att stödja dig i din arbetsprocess tillsammans med institutionens övriga kollegor. Som doktorand vid institutionen för socialt arbete erbjuds du även möjligheten att ingå i institutionens olika forskarnätverk och delta vid såväl nationella som internationella konferenser.

Kurser på forskarutbildningen

Förutom att skriva en avhandling läser du också kurser tillsammans med andra doktorander på institutionen. Det går även att välja kurser som erbjuds på andra institutioner och lärosäten, samt på universitet utomlands.