Göteborgs universitet
Bild
Laptop och böcker på ett arbetsbord i ett bibliotek
Foto: iStock

Uppdragsutbildning

På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) ger institutionen för socialt arbete den kostnadsfri kursen "Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom professionspraktik och forskning".

Kursens syfte

Kursen "Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom professionspraktik och forskning", 5 hp, ges på avancerad nivå med ett övergripande syfte att stärka lärosätenas förutsättningar och kompetens att utbilda inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen har fokus på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är programansvarig eller utbildar universitets- eller högskolestudenter vid de åtta professionsutbildningar som sedan 2018 omfattas av ett nytt examensmål: ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.”

Tidsperiod

Kursen är på 5 hp och ges under perioden 10 februari och 1 april 2022. Sista dag för anmälan är 24 januari 2021.

Behörighetskrav

För att vara behörig till kursen krävs examen på grundnivå inom Fysioterapeutprogrammet, Juristprogrammet, Läkarprogrammet, Psykologprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet, Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet eller kandidatexamen i näraliggande område.

Kursinnehåll

I fokus för kursen är teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer, och dessas betydelse för främst professionspraxis men också för forskning. Kunskapsområdet omfattar många olika teoretiska förståelser av våldet, den som utsätter och den som blir utsatt. Olika förklaringsmodeller får betydelse för hur vi förstår vad som utgör bästa åtgärd, som i sin tur får konsekvenser för våldsutsattas möjligheter att få skydd och stöd. Teoretiska perspektiv präglar också forskningsfrågor och forskningsresultat.

I kursens utvecklar du din förståelse av våldets former och konsekvenser tillsammans med färdigheter och förmågor att identifiera och problematisera teoretiska perspektiv. Stor vikt läggs vid ett kritiskt förhållningssätt. Du får också lära dig att utveckla lärandemål och forma undervisning inom kursens område. Kursdeltagarnas kunskaper och erfarenheter som universitetslärare, praktiker, forskare och studerande är ett väsentligt innehåll i kursen.

Undervisning, examination och betyg

Undervisningen bedrivs i huvudsak digitalt och består av workshoppar, seminarier, grupparbeten, handledningar och föreläsningar. Examinationen sker genom en skriftlig gruppuppgift, ett självständigt skriftligt arbete och ett examinerande seminarium. På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Anmälan till kursen

Sista dag för anmälan till kursen är 24 januari 2022. Antagningen hanteras av Jämställdhetsmyndigheten och du anmäler dig via deras hemsida.

Till anmälan på Jämställdhetsmyndighetens hemsida