Göteborgs universitet
Länkstig

Förkunskapskrav för VFU-handledare

För att bli VFU-handledare finns en del förkunskapskrav. Du behöver ha:

  • socionomexamen, social omsorgsexamen eller socialpedagogexamen
  • tre års yrkeserfarenhet av socialt arbete efter examen

Vem ansvarar för vad under VFU-kursen?

Inom VFU-kursen finns flera ansvarsområden och personer som en handledare kommer i kontakt med. På den här sidan beskriver vi rollerna som finns.

Kursansvarig

Kursen har två lärare som har det övergripande ansvaret för planeringen, genomförandet och utvecklingen av kursen. Dessa kallas för kursansvariga.

Ansvariga för platsrekrytering

Uppgiften för dessa är att rekrytera VFU-platser till alla studenter som ska genomföra sin VFU-kurs i Sverige. Detta sker huvudsakligen innan kursens start, men i sällsynta fall också under terminens gång.

Seminarielärare

Under VFU-kursen är studenterna indelade i seminariegrupper, vilka träffas några gånger per termin. Till varje seminariegrupp är en specifik lärare kopplad. När en handledare har frågor eller behov av stöd är det till seminarieläraren hen ska vända sig. Det är också seminarieledaren som handledaren träffar vid mittutvärderingen.

Arbetstid

Arbetstiden för studenten är densamma som för heltidsanställd personal. I arbetstiden ingår, förutom de egna arbetsuppgifterna, handledning, seminarier, studiebesök, föreläsningar, litteraturstudier, dagboksskrivande samt tid för reflektion. Sammanlagd studietid under VFU är 4-6 timmar per vecka.

Ledighet

Studenten har rätt till fem lediga arbetsdagar under VFU-kursen. Ledighet planeras i samråd med dig men ska inte sammanfalla med tiden för seminarierna eller andra obligatoriska moment i kursen. Därutöver kan ledighet beviljas efter kontakt med seminarielärare för arbete i studentorganisation eller för elevfackligt arbete under sammanlagt högst fem arbetsdagar.

Frånvaro

Vid sjukdom skall studenten meddela dig och om studenten uppbär studiemedel ska studenten anmäla sig till Försäkringskassan. Vid sjukdom som uppgår till mer än tio arbetsdagar sammanlagt skall seminarieläraren kontaktas för att diskutera hur tiden kan tas igen. Frånvaro för enstaka läkar- och tandläkarbesök eller liknande, som omfattar mindre än en dag, räknas som arbetstid.

Om du som handledare har frånvaro under en längre sammanhängande
period tar du kontakt med seminarieläraren.

Byte av VFU-plats under pågående termin

  • Det kan ibland hända att student och/eller handledaren upplever någon form av problem i samarbetet. Ta i första hand kontakt med seminarieläraren.
  • Om ni inte kommer tillrätta med svårigheterna ta därefter kontakt med kursansvarig lärare. 

I undantagsfall uppstår situationer där studenten kan vara tvungen att byta handledare eller/och VFU-plats.

Om så är fallet, ska handledaren och studenten skriftligt dokumentera vilka individuella lärandemål studenten har uppfyllt under VFU-tiden. Handledaren ska göra en bedömning av hur långt studenten rimligen kan ha kommit i sitt lärande.

Om det finns lärandemål som handledaren anser att studenten inte klarar, eller om studenten ligger efter den förväntade tidsplanen, behöver även detta dokumenteras. Du som handledare behöver då ge konkreta exempel på varför hen inte tycker studenten har uppfyllt dessa specifika lärandemål och lämna information om vad studenten behöver arbeta med för att kunna uppfylla lärandemålen framöver.

Detta dokument är viktigt för studenten, den kommande handledaren och seminarieläraren vid bedömningen av hur studenten uppfyllt kursens lärandemål. Du lämnar dokumentet via mejl till seminarieläraren och studenten senast tre dagar efter att uppdraget som handledare är avslutat.

Interprofessionellt lärande under VFU - att lära i team för att verka i team

Interprofessionellt lärande (IPL) är ett moment där studenter från olika utbildningsprogram på Göteborgs universitet tränar på att samverka i team kring verkliga patienter/klientfall. I träningsmomentet beaktar de olika professionerna samma situation men bidrar med olika perspektiv. Målet är att de ska lära av och om varandra, få en bättre helhetsbild av patient/klientarbetet samtidigt som de blir stärkta i sin egen profession. Sedan ett antal år tillbaka har Institutionen för socialt arbete ingått i ett samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi och institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin (SA) kring utveckling av interprofessionellt lärande (IPL-teamträning) inom programmen arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska och socionom.

Detta samarbete syftar till att ge studenten, under sin VFU, möjlighet att genom teamträning öka förståelsen för egen och andra professioners kompetensområden. Totalt rör det sig om cirka 10-20 socionomstudenter per termin och ett 20-tal VFU-handledare som är involverade i IPL-träningsmomentet.

VFU-utlåtande

VFU-utlåtande skickas under sista veckan på terminen till institutionen. Utlåtandet hittar du under "Dokument för VFU-handledare" på denna sida.